Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre kultúru a médiá
28. schôdza výboru
Číslo: PREDS – 643/2017
76
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
z 10. októbra 2017
k zákonu zo 14. septembra 2017 o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 729)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
A. p r e r o k o v a l
návrh uvedený v časti III rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky z 3. októbra 2017 č. 4382-2017-KPSR pri opätovnom prerokovaní neprijať zákon zo 14. septembra 2017 o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka ako celok;
B. odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
zákon zo 14. septembra 2017 o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 729) schváliť;
C.ukladá predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania zákona vo výboroch.
Dušan Tittel, v. r.Dušan Jarjabek, v. r.
overovateľ výborupredseda výboru