1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
_______________________________________________________________Číslo: 1600/2017
655a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (tlač 655)
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 760 z 5. septembra 2017 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (tlač 655) na prerokovanie týmto výborom:
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
2
III.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 197 zo dňa 3. októbra 2017)
-Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 283 zo dňa 3. októbra 2017)
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti (uzn. č. 171 zo dňa 3. októbra 2017)
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.K čl. I, bod 1:
V čl. I bod 1 znie:
„1. V § 2 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Ak pri zrušení bez likvidácie účtovná jednotka, ktorá sa stane právnym nástupcom7c) zanikajúcej právnickej osoby (ďalej len „nástupnícka účtovná jednotka“), nie je novovzniknutou účtovnou jednotkou, je povinná k rozhodnému dňu opätovne prehodnotiť svoje zatriedenie do veľkostných skupín a zohľadniť veľkosť majetku a priemerný prepočítaný počet zamestnancov, ktoré prevzala od zanikajúcej účtovnej jednotky.“.“.
Úprava v nadväznosti na bod 8 prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov, podľa ktorého je potrebné legislatívnu skratku zaradiť na také miesto, kde sa skracované slová použijú prvý raz (s výnimkou názvu zákona, nadpisu ustanovenia a poznámky pod čiarou). Nakoľko legislatívna skratka „nástupnícka účtovná jednotka“ je v súčasne platnom a účinnom znení zákona o účtovníctve zavedená v ustanovení § 4 ods. 3, je potrebné ju zaviesť v navrhovanom ustanovení § 2 ods. 11 a následne upraviť aj ustanovenie § 4 ods. 3.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3
2.K čl. I:
V čl. I sa za doterajší bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 4 ods. 3 sa slová „účtovnej jednotky, ktorá sa stane právnym nástupcom 7c) (ďalej len „nástupnícka účtovná jednotka“)“ nahrádzajú slovami „nástupníckej účtovnej jednotky“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Úprava ustanovenie § 4 ods. 3 v nadväznosti na zavedenie legislatívnej skratky „nástupnícka účtovná jednotka“ v ustanovení § 2 ods. 11.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.K čl. I, bod 7:
V čl. I bod 7 znie:
„7. V § 17a ods. 3 úvodnej vete a v písmene c) sa slová „osobitného predpisu,22a)“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov,22a)“ a v písmene d) sa slová „osobitného predpisu.22a)“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov,22a)“.“.
Úprava novelizačného bodu 7 v nadväznosti na použité interpunkčné znamienka v súčasnosti platnom a účinnom znení zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.K čl. I, bod 18 (§ 23b ods. 5):
V čl. I, bode 18 23b ods. 5), sa v druhej vete za slová „vo výzve“ vkladajú slová „na odstránenie nedostatkov“.
Precizovanie ustanovenia v nadväznosti na znenie nasledujúcej vety navrhovaného znenia predmetného ustanovenia.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4
5.K čl. I:
V čl. I sa za doterajší bod 22 vkladá nový bod 23, ktorý znie:
„23. V § 38 ods. 5 sa slová „osobitným predpisom,22a)“ nahrádzajú slovami „osobitnými predpismi,22a)“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Doplnenie novelizačného bodu vzhľadom na potrebu obdobnej legislatívno-technickej úpravy, ako je v bode 7 návrhu zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :
O bodoch spoločnej správy č. 1 5 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (tlač 655) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (tlač 655a)bola schválená uznesením gestorského výboru č. 218 z 9. októbra 2017.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Eduarda Adamčíka, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 9. októbra 2017
Ladislav Kamenický, v.r.
predseda
Výboru NR SR pre financie a rozpočet