VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-1589/201727. schôdza výboru
75
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
zo 4. októbra 2017
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 663)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
po prerokovaní
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 663);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 663) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia;
C.poveruje
predsedníčku výboru, aby výsledky rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci v druhom čítaní spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov
2
spracovala do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložila ju na schválenie.
Alena B a š i s t o v á
predsedníčka výboru
overovatelia výboru:
Petra Krištúfková
Magdaléna Kuciaňová
3
VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Príloha k uzneseniu č. 75
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 663) ___________________________________________________________________________
1.V čl. I bode 4 v § 2 ods. 5 sa vypúšťa slovo „zabezpečení“.
Zjednocuje sa terminológia návrhu zákona. V § 2 ods. 1 písm. f) (čl. I bod 2) sa používa spojenie „situácia v rodine, ktorá vyžaduje pomoc pri starostlivosti o dieťa“.
2.V čl. I bode 52 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na konci sa pripájajú tieto slová: „nie staršieho ako tri mesiace“.“.
V záujme jednoznačnosti posudzovania aktuálnosti dokladov osvedčujúcich neexistenciu daňových nedoplatkov voči miestne príslušnému správcovi dane, resp. nedoplatkov na sociálnych odvodoch a zdravotných odvodoch v konaní o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb, návrh konkretizuje aktuálnosť predmetných dokladov požiadavkou osvedčenia relevantných skutočností dokladom nie starším ako tri mesiace.
3.V čl. I bode 55 v § 64 ods. 11 sa slová „e) až h)“ nahrádzajú slovami „e) až j)“.
Návrh zabezpečuje previazanosť znenia § 64 ods. 11 s novelizačným bodom 53, ktorý novo upravuje ako náležitosť žiadosti o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb aj kópiu dokladu preukazujúceho existenciu právneho vzťahu, z ktorého vyplýva záväzok výkonu funkcie zodpovedného zástupcu a opis práv a povinností vyplývajúcich z výkonu tejto funkcie. Aj u osoby zapísanej v živnostenskom registri, je vyžadovanie tejto náležitosti žiadosti o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb opodstatnenou požiadavkou. Rovnako rozhodnou skutočnosťou pre zapísanie, resp. nezapísanie do registra poskytovateľov sociálnych služieb 65 ods. 6 písm. c)] je aj posúdenie, či služba, ktorá sa poskytovať, je sociálna služba podľa tohto zákona. Na uvedený účel je odôvodnené vyžadovať predloženie opisu rozsahu a podmienok poskytovania odbornej činnosti, obslužnej činnosti alebo ďalšej činnosti od osoby, zapísanej v živnostenskom registri 64 ods. 3 písm. i)].
4
4.V čl. I sa za bod 58 vkladá nový bod 59, ktorý znie:
„59. V § 68 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa slovo „kalendárnych“.“.
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
Precizuje sa ustanovenie upravujúce právny dôvod výmazu z registra poskytovateľov sociálnych služieb, ktorým je skutočnosť, že poskytovateľ sociálnej služby nezačal poskytovať sociálnu službu najneskôr do šiestich kalendárnych mesiacov odo dňa zápisu do registra, a to z hľadiska jednoznačnosti počítania tejto lehoty.
5.V čl. I bode 73 v § 72a ods. 8 písm. g) sa za slovo „dieťa“ vkladajú slová „alebo jej časť“.
Znenie ustanovenia sa zosúlaďuje so znením § 73 ods. 12 a 13, na ktoré sa odkazuje a ktoré upravujú povinnosť rodiča platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť.
6.V čl. I bode 108 v § 78a ods. 5 a 11, bode 112 v § 78e ods. 9 písm. a) a ods. 18 a bode 198 v § 110ag ods. 3 a 5 sa vypúšťajú slová „pri sebaobsluhe“.
Návrhom sa zabezpečuje previazanosť terminológie, pokiaľ ide o stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, ktorý je obsahom posudku o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51 písm. a) zákona o sociálnych službách. V dotknutých častiach návrhu novely sa preto predmetná terminológia zosúlaďuje, a to vypustením slov „pri sebaobsluhe“ použitých v spojení so stupňom odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.
7.V čl. I bode 108 v § 78a ods. 6 8 sa slová „stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe“ nahrádzajú slovami „stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby“.
Návrhom sa zabezpečuje previazanosť terminológie, pokiaľ ide o stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, ktorý je obsahom posudku o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51 písm. a) zákona o sociálnych službách. V dotknutých častiach návrhu novely sa preto predmetná terminológia zosúlaďuje.
8.V čl. I bode 108 v § 78a ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „poskytovaných na miestach, na ktoré je finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou určený“.
5
Návrhom sa precizuje spôsob určenia štruktúry prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, ak ide o ambulantnú sociálnu službu. Štruktúra prijímateľov ambulantnej sociálnej služby v zariadení, z hľadiska stupňa ich odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby sa neposudzuje vo väzbe na konkrétne miesto, ale na základe podielu celkového dohodnutého času poskytovania tejto sociálnej služby, s prijímateľmi sociálnej služby podľa jednotlivých stupňov odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, na celkovom prevádzkovom čase poskytovanej sociálnej služby všetkým prijímateľom sociálnej služby. Vzhľadom na sprehľadnenie interpretácie ustanovenia § 78a ods. 8 sa uvádza príklad určenia štruktúry prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, ak ide o ambulantnú sociálnu službu.
Príklad určenia štruktúry prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, ak ide o ambulantnú sociálnu službu
Počet miest v zariadení (ambulantná sociálna služba) podľa registra poskytovateľov sociálnych služieb - 10 miest.
Počet prijímateľov sociálnej služby na týchto 10 miestach ku dňu podania písomnej žiadosti je 14 (plná obsadenosť miest) s tým, že počas ôsmich hodín ambulantnej prevádzky počas pracovného dňa, konkrétny časový rozsah poskytovania sociálnej služby dohodnutý v jednotlivých uzatvorených zmluvách o poskytovaní sociálnej služby umožňuje „zdieľať“ 10 miest 14 prijímateľmi tak, že v každom čase počas ôsmich hodín ambulantnej prevádzky bude, v súlade s obsahom uzatvorených zmlúv z hľadiska času poskytovania (konkrétnych hodín poskytovania sociálnej služby počas dňa), v zariadení maximálne 10 prijímateľov sociálnej služby (regulácia počtu miest bude v každom čase dodržaná).
8 hodín ambulantnej prevádzky v tomto zariadení počas dňa - teda celkový počet hodín ambulantnej prevádzky zodpovedajúci týmto 10 miestam predstavuje časový objem výkonov 8 hodín/ deň x 10 miest = 80 hod./deň/10 miest.
Z počtu prijímateľov sociálnej služby na týchto 10 miestach - ktorých je 14 sú:
-4 prijímatelia sociálnej služby v III. stupni odkázanosti s celkovým dohodnutým časom im poskytovanej sociálnej služby 8 hod./deň (predstavuje
10 % z celkového počtu hodín ambulantnej prevádzky zodpovedajúci týmto 10
miestam, teda z 80 hod./ deň/ 10 miest),
-5 prijímateľov sociálnej služby v IV. stupni odkázanosti s celkovým dohodnutým časom im poskytovanej sociálnej služby 36 hod./deň, (predstavuje
45 % z celkového počtu hodín ambulantnej prevádzky zodpovedajúci týmto 10
miestam, teda z 80 hod./ deň/ 10 miest),
-2 prijímatelia sociálnej služby v V. stupni odkázanosti s celkovým dohodnutým časom im poskytovanej sociálnej služby 12 hod./deň, (predstavuje
15 % z celkového počtu hodín ambulantnej prevádzky zodpovedajúci týmto 10
miestam, teda z 80 hod./ deň/ 10 miest),
-3 prijímatelia sociálnej služby v VI. stupni odkázanosti s celkovým dohodnutým časom im poskytovanej sociálnej služby 24 hod./deň, (predstavuje
6
30 % z celkového počtu hodín ambulantnej prevádzky zodpovedajúci týmto 10
miestam, teda z 80 hod./ deň/ 10 miest. ,
A: Spôsob výpočtu vyššie uvedeného (podčiarknutý údaj) percentuálneho podielu dohodnutého času poskytovania sociálnej služby prijímateľom sociálnej služby podľa priznaného stupňa odkázanosti z celkového počtu hodín ambulantnej prevádzky zodpovedajúci týmto 10 miestam, napr. pre priznaný III. stupeň odkázanosti (vyššie uvedená prvá odrážka):
80 hodín/deň/10 miest................100 %
8 hod./deň.....................................x %
x = 10 %
Primerane sa určí percentuálny podiel pre hodinový rozsah celkove dohodnutého času pre prijímateľov sociálnej služby v IV. až VI. stupni.
B: Ďalej pri konkretizácií štruktúry prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti na miestach sa vychádza z vyššie uvedených podielov určených podľa dohodnutého času poskytovania sociálnej služby prijímateľom sociálnej služby podľa priznaného stupňa odkázanosti podľa prílohy č. 3 z celkového počtu hodín ambulantnej prevádzky.
To znamená, že počet miest zodpovedajúci napr. III. stupni odkázanosti sa určí takto:
10 miest...................100 %,
x miest.......................10 %
x= 1 (III. stupeň odkázanosti )zodpovedá z tohto počtu 10 miest 1 miesto.
Primerane sa určí počet miest zodpovedajúci IV. až VI. stupňu odkázanosti-
to znamená, že :
-10 % (III. stupeň odkázanosti ) zodpovedá z tohto počtu 10 miest 1
miesto,
-45 % ( IV. stupeň odkázanosti) zodpovedá z tohto počtu 10 miest 4,5
miesta,
-15 % (V. stupeň odkázanosti) zodpovedá z tohto počtu 10 miest 1,5
miesta a
-30 % (VI. stupeň odkázanosti) zodpovedajú z tohto počtu 10 miest 3
miesta.
Záver: Po zaokrúhlení počtu miest na celé miesta podľa matematických pravidiel zaokrúhľovania (pri rešpektovaní v prípade stretu- 4,5 a 1,5 prednosti vyššieho stupňa s vyšším finančným príspevkom podľa pravidla v pochybnostiach v prospech prijímateľa) a celkového počtu miest 10 ide o takúto štruktúru prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti:
Z celkového počtu 10 miest:
III. stupeň - 1 miesto,
IV. stupeň - 4 miesta,
V. stupeň - 2 miesta,
VI. stupeň - 3 miesta.
9.V čl. I bode 112 v § 78e ods. 3 písm. c) sa slovo „výšku“ nahrádza slovom „časť“.
Znenie ustanovenia sa terminologicky zjednocuje so znením § 78e ods. 17, ktorý upravuje povinnosť prijímateľa finančného príspevku vrátiť pomernú časť finančného príspevku.
7
10.V čl. I bode 112 v § 78e ods. 6 a 12 sa vypúšťa slovo „kalendárnych“.
Precizuje sa ustanovenie upravujúce nevzniknutie nároku na finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa, ak poskytovateľ sociálnej služby v zariadení nezačne poskytovať sociálnu službu do šiestich kalendárnych mesiacov odo dňa zápisu do registra, a to z hľadiska jednoznačnosti počítania tejto lehoty.
Súčasne sa v § 78e ods. 12 navrhuje vypustiť v slovnom spojení „kalendárnych dní“ nadbytočné slovo „kalendárnych“.
11.V čl. I bode 112 v § 78e ods. 18 úvodnej vete sa slovo „výšky“ nahrádza slovom „časti“.
Znenie ustanovenia sa terminologicky zjednocuje so znením § 78e ods. 17, ktorý upravuje povinnosť prijímateľa finančného príspevku vrátiť pomernú časť finančného príspevku.
12.V čl. I bode 135 sa slová „slovo „koordinácia“ nahrádza“ nahrádzajú slovami „slová „koordinácia činnosti“ nahrádzajú“.
Dopĺňa sa chýbajúce slovo „činnosti“, ktoré je tiež potrebné nahradiť tak, aby v § 82 ods. 3 prvej vete zostalo spojenie „zabezpečenie spolupráce subjektov“.
13.V čl. I bode 139 v § 83 ods. 6 sa slová „Finančné podmienky obce a vyššieho územného celku podľa odseku 5 písm. e) je“ nahrádzajú slovami „Finančnými podmienkami obce a vyššieho územného celku podľa odseku 5 písm. e) sa rozumie“.
Úprava formulácie ustanovenia.
14.V čl. I bode 158 v § 88 ods. 2 písm. m) sa za slovo „prijímateľov“ vkladajú slová „sociálnej služby“.
Zosúladenie terminológie návrhu zákona s terminológiou zákona č. 448/2008 Z. z., ktorý v § 3 ods. 2 obsahuje vymedzenie pojmu „prijímateľ sociálnej služby“ a tento pojem sa ďalej používa v celom texte zákona.
15.V čl. I bode 173 v § 94a ods. 1 písm. d) sa za slovo „čiarkou“ vkladá čiarka a slová „za slová „poskytovateľovi sociálnej služby“ sa vkladá čiarka“.
Dopĺňa sa chýbajúca čiarka vzhľadom na doplnenie ustanovenia § 94a ods. 1 písm. d) o ďalšie dva finančné príspevky.
8
16.V čl. I bode 192 v § 97 ods. 4 sa nad slovom „predpisom“ odkaz 53a)“ označuje ako odkaz „54a)“.
V nadväznosti na to sa primerane upraví aj znenie úvodnej vety k poznámke pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou.
Legislatívno-technická pripomienka. V zmysle Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov sa odkazy číslujú priebežne a ak sa vkladá nový odkaz, označí sa číslom zhodným s číslom odkazu, ktorý mu predchádza a pripojením malého písmena abecedy. Nový odkaz sa tak vkladá medzi odkaz 54 v § 96 a odkaz 55 v § 98 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z.
17.V čl. I sa za novelizačný bod 195 vkladá nový novelizačný bod 196, ktorý znie:
„196. V § 100 ods. 3 sa slová „písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. d) a e)“.“.
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
Vzhľadom na nové znenie § 79 ods. 6 (čl. I bod 115) je potrebné upraviť vnútorný odkaz na jednotlivé písmená tohto ustanovenia v § 100 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z.
18.V čl. I bode 198 v § 110ac odseky 9 a 10 znejú:
„(9) Ak sa sociálna služba uvedená v § 35, 38 a 39 poskytuje k 31. decembru 2017, splnenie podmienky maximálneho počtu miest v zariadení sa po 31. decembri 2017 posudzuje podľa zákona účinného do 31. decembra 2017.
(10) U stavby, ktorá byť užívaná na účely zariadenia uvedeného v § 35, 38 a 39, na ktorú bolo vydané právoplatné stavebné povolenie do 31. decembra 2017, sa splnenie podmienky maximálneho počtu miest v zariadení posudzuje po 31. decembri 2017 podľa zákona účinného do 31. decembra 2017.“.
Navrhovanou právnou úpravou sa v záujme jednoznačnosti interpretácie prechodného ustanovenia pozitívne vymedzuje aká právna úprava regulácie počtu miest v zariadení sa bude vzťahovať na sociálnu službu poskytovanú v zariadení uvedenom v § 35, § 38 a 39 (zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie), ktoré poskytovalo túto sociálnu službu k 31. decembru 2017. Splnenie podmienky maximálneho počtu miest v zariadení sa po 31. decembri 2017 bude posudzovať podľa zákona účinného do 31. decembra 2017 a právna možnosť nezapísania do registra poskytovateľov sociálnych služieb pre nesplnenie podmienky regulácie sa bude uplatňovať podľa § 65 ods. 6 písm. f) zákona účinného do 31. decembra 2017 (napr. v súvislosti so zámerom zvýšenia kapacity zariadenia s hmotnoprávnymi dôsledkami na trvanie podmienok oprávnenia na poskytovanie sociálnej služby so súvisiacim novým konaním o zápis do registra).
Analogicky sa navrhovanou právnou úpravou sa v záujme jednoznačnosti interpretácie prechodného ustanovenia pozitívne vymedzuje aká právna úprava regulácie počtu miest v zariadení sa bude vzťahovať na stavby, ktoré majú byť
9
užívané na účely zariadenia uvedeného v § 35, § 38 a 39 (zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie), na ktoré bolo vydané právoplatné stavebné povolenie do 31. decembra 2017.
19.V čl. I bode 199 sa za slovo „prijímateľom“ vkladajú slová „sociálnej služby“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v záujme zjednotenia terminológie v zákone, pokiaľ ide o označenie prijímateľa sociálnej služby.
20.V čl. I bode 204 prílohe č. 5 sa za slovo „Výška“ vkladá slovo „finančného“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v záujme zjednotenia terminológie v zákone, pokiaľ ide o označenie finančného príspevku.
21.V čl. I bode 204 prílohe č. 7 v nadpise druhej tabuľky a bode 206 prílohe č. 8 v nadpise druhej tabuľky sa za slová „stupňa odkázanosti“ vkladajú slová „fyzickej osoby“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v záujme zjednotenia terminológie v zákone, pokiaľ ide o stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.
22.V čl. I bode 204 prílohe č. 7 poznámke 2 a bode 206 prílohe č. 8 poznámke 2 sa za slovo „prijímateľom“ vkladajú slová „sociálnej služby“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v záujme zjednotenia terminológie v zákone, pokiaľ ide o označenie prijímateľa sociálnej služby.
23.V čl. I bode 204 prílohe č. 7, bode 205 prílohe č. 7a, bode 206 prílohe č. 8 a bode 207 prílohe č. 8a v časti Poučenie sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.
Označenie trestného činu sa upravuje v súlade s nadpisom nad § 261 Trestného zákona, ktorý bol zmenený zákonom č. 91/2016 Z. z. Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie.
24.V čl. I bode 204 prílohe č. 7 a bode 206 prílohe č. 8 v tabuľke „Štruktúra a počet prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a výška finančného príspevku“ sa vo štvrtom stĺpci slovo „osobu“ nahrádza slovom „miesto“.
Návrhom sa precizuje znenie vzhľadom na právnu skutočnosť, že finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v príslušných zariadeniach
10
sociálnych služieb sa poskytuje na miesto (podľa počtu miest v zariadení zapísaného v registri poskytovateľov sociálnych služieb a štruktúry prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na týchto miestach ).
25.V čl. I bode 205 prílohe č. 7a a bode 207 prílohe č. 8a v tabuľke „Požadovaná suma finančného príspevku“ sa v druhom stĺpci slovo „osobu“ nahrádza slovom „miesto“.
Návrhom sa precizuje znenie vzhľadom na právnu skutočnosť, že finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb sa poskytuje na miesto (podľa počtu miest v zariadení zapísaného v registri poskytovateľov sociálnych služieb).