Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
28. schôdza výboru
Číslo: CRD-1493/2017
59
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
zo 4. októbra 2017
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 629) a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 629);
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 629);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 629) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi:
1. K čl. I bod 8
V čl. I bode 8 v § 18a ods. 6 písm. a) sa za slovo „republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „štátny jazyk“)“.
Súčasne sa v čl. I za novelizačný bod 14 vkladá nový novelizačný bod 15, ktorý znie:
„15. V § 29 ods. 4 sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „štátny jazyk“)“.“.
Ostatné novelizačné body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava. Zavedenie legislatívnej skratky „štátny jazyk“ sa presúva do ustanovenia, v ktorom skracované slová použité prvý raz [§ 18a ods. 6 písm. a)].
2. K čl. I bod 19
V čl. I bode 19 sa slová „pripája slovo“ nahrádzajú slovami „bodka nahrádza slovom“.
Legislatívno-technická úprava.
3. K čl. I bod 33
V čl. I bode 33 sa za slová „úvodnej vete sa“ vkladajú slová „za slovami „správneho orgánu““.
Spresňuje sa ktoré slovo „alebo“ sa nahrádza čiarkou, vzhľadom na skutočnosť, že v § 52 ods. 1 úvodnej vete je toto slovo použité dvakrát.
4. K čl. III bod 3
V čl. III bode 3 sa slovo „písmeno“ nahrádza slovom „slovo“ a slovo „písmenom“ sa nahrádza slovom „slovom“.
Legislatívno-technická úprava.
5. K čl. III
Článok III sa dopĺňa novelizačným bodom 4, ktorý znie:
„4. V prílohe I. časti Všeobecná správa Položke 2 časti Poznámky prvom bode sa slovo „n)“ nahrádza slovom „o)“.“.
Legislatívno-technická úprava vnútorného odkazu vzhľadom na vloženie nového písmena j) a s tým súvisiace preznačenie písmen j) n) v čl. III bode 2 návrhu zákona.
C.u k l ad á
predsedovi výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského výboru - Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Štefan Z e l n í k
predseda výboru
Jana C i g á n i k o v á
overovateľka výboru