Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
42. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1596/2017 - VHZ
166
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 3. októbra 2017
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 651)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 651);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 651) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.u k l a d á
predsedníčke výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Jana K i š š o v á, v.r.
predsedníčka výboru
Michal B a g a č k a
Eduard H e g e r
overovatelia výboru
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
42. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 166
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 651)
1.K čl. I, 2. bodu
V čl. I, 2. bode [§ 2 písm. o), 1. bod] sa slová „osoba, ktorá“ nahrádzajú slovami „osoba alebo subjekt, ktorý“, slová „osobou, ak“ sa nahrádzajú slovami „osobou alebo subjektom, ak“, slová „osobu, ktorá“ sa nahrádzajú slovami „osobu alebo subjekt, ktorý“ a na konci sa pripájajú slová „alebo subjekt“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo konkretizuje citované ustanovenie, ktoré sa vzťahovať tak na osoby, ako aj „subjekty“ právnych vzťahov.
2.K čl. I, 16. bodu
V čl. I, 16. bode sa v poznámke pod čiarou k odkazu 59je citácia „zákon č. .../2017 Z. z. o Štátnej cene Alexandra Dubčeka.“ nahrádza citáciou „zákon č. .../2017 Z. z. o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka.“.
Pozmeňujúci návrh aktualizuje znenie poznámky pod čiarou v zmysle citovaného zákona, ktorý bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený dňa 14. 9. 2017 (tlač 597).
3.K čl. I, 19. bodu
V čl. I, 19. bode 11 ods. 14) sa za slovo „prevádzkovaných“ vkladajú slová „na základe povolenia“.
Pozmeňovací návrh pojmovo harmonizuje uvedené ustanovenie so znením čl. I, 56. bodu [§ 22 ods. 6 písm. f)] návrhu zákona.
4.K čl. I, 19. bodu
V čl. I, 19. bode 11 ods. 14 druhej vete) sa za slová „do výšky 50 eur“ sa vkladajú slová „za rok“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky zosúlaďuje dikciu samotného ustanovenia.
5.K čl. I, 20. bodu
V čl. I, 20. bode [§ 13a ods. 6 písm. d)] sa na konci pripája slovo „(softvér)“.
Pozmeňujúci návrh harmonizuje v návrhu zákona použité pojmy (napr. čl. I, 20. bod - § 13a ods. 1 až 5).
6.K čl. I, 20. bodu
V čl. I, 20. bode [§ 13a ods. 9 písm. a) a § 13b ods. 10 písm. a)] sa za slovo „zrušený“ vkladá čiarka a slovo „odňatý“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 74bd sa slová „§ 48“ nahrádzajú slovami „§ 46 až 48“.
Pozmeňujúci návrh zosúlaďuje citované ustanovenie s § 48 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z. z. patentový zákon v znení neskorších predpisov.
7.K čl. I, 20. bodu
V čl. I, 20. bode 13a ods. 11 úvodnej vete a § 13b ods. 12 úvodnej vete) sa slová „až po období“ nahrádzajú slovami „až po zdaňovacom období“.
Pozmeňujúci návrh zjednocuje pojmy použité v návrhu zákona s pojmami v jeho platnom znení [napr. § 2 písm. l), § 4 ods. 3].
8.K čl. I, 20. bodu
V čl. I, 20. bode (§ 13b ods. 3) sa slovo „zhotovenie“ nahrádza slovom „vývoj“.
Pozmeňovací návrh pojmovo harmonizuje uvedené ustanovenie so znením čl. I, 20. bodu 13a ods. 3) návrhu zákona.
9.K čl. I, 20. bodu
V čl. I, 20. bode 13b ods. 5 úvodnej vete) sa slová „nepriame náklady“ nahrádzajú slovami „skutočné nepriame náklady“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky zjednocuje dikciu predmetného ustanovenia.
10.K čl. I, 20. bodu
V čl. I, 20. bode, poznámka pod čiarou k odkazu 74ba znie:
74ba) Napríklad Zmluva o patentovej spolupráci (Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 296/1991 Zb.) v znení neskorších zmien a doplnení, zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Pozmeňujúci návrh upravuje znenie v súvislosti s medzinárodnou zmluvou, ktorá sa v súlade so zaužívanou legislatívnou praxou identifikuje v poznámke pod čiarou názvom a informáciou o publikácii príslušného oznámenia ministerstva zahraničných vecí.
11.K čl. I, 27. bodu
V čl. I, 27. bode 17 ods. 26) sa slová „do niektorého z členských štátov Európskej únie“ nahrádzajú slovami „do členského štátu Európskej únie“.
Pozmeňujúci návrh zjednocuje pojmy používané v návrhu zákona (napr. čl. I, body 35. a 44.).
12.K čl. I, 35. bodu
V čl. I, 35. bode (§ 17d ods. 7) sa vypúšťajú slová „so sídlom v zahraničí“.
Pozmeňujúci návrh upresňuje citované ustanovenie, keďže v súlade s prvou vetou citovaného ustanovenia sa vzťahuje na prijímateľa nepeňažného vkladu z členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
13.K čl. I, 39. a 43. bodu
V čl. I, 39. bode 17d ods. 13) a 43. bode 17e ods. 13) sa slová „ak hlavným cieľom alebo jedným z hlavných dôvodov“ nahrádzajú slovami „ak hlavným účelom alebo jedným z hlavných účelov“.
Pozmeňujúci návrh štylistickej povahy.
14.K čl. I, 43. bodu
V čl. I, 43. bode 17e ods. 14 úvodnej vete) sa za slová „výplate prostriedkov“ vkladajú slová „v peňažnej forme alebo nepeňažnej forme“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo konkretizuje predmetné ustanovenie.
15.K čl. I, 44. bodu
V čl. I, 44. bode 17f ods. 1 úvodnej vete) sa slovo „odchodu“ nahrádza slovami „presunu majetku do zahraničia“.
Pozmeňujúci návrh precizuje navrhované znenie, v zmysle toho, že sa vzťahuje výhradne na prípad presunu majetku daňovníka.
16.K čl. I, 44. bodu
V čl. I, 44. bode 17f ods. 2 úvodnej vete) sa slová „prevedeného majetku a záväzkov v čase odchodu“ nahrádzajú slovami „presunutého majetku a záväzkov v čase presunu podnikateľskej činnosti alebo odchodu daňovníka do zahraničia“.
Pozmeňujúci návrh konkretizuje citované ustanovenie, nakoľko návrh zákona nezaviedol v rámci úpravy § 17f a § 17g (čl. I, 44. bod) legislatívnu skratku pre pojem „odchod“ a zároveň návrh zjednocuje pojmy použité v týchto ustanoveniach.
17.K čl. I, 44. bodu
V čl. I, 44. bode [§ 17f ods. 8 písm. a)] sa slová „zdanenia pri odchode“ nahrádzajú slovami „zdanenia pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia“, v 44. bode [§ 17f ods. 8 písm. b)] sa slová „zdanenie pri odchode“ nahrádzajú slovami „zdanenie pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia“ a v 44. bode 17g ods. 5) sa slová „zdaneniu pri odchode“ nahrádzajú slovami „zdaneniu pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia“.
Pozmeňujúci návrh konkretizuje citované ustanovenie, nakoľko návrh zákona nezaviedol v rámci úpravy § 17f a § 17g (čl. I, 44. bod) legislatívnu skratku pre pojem „odchod“.
18.K čl. I, 44. a 55. bodu
V čl. I, 44. bode [§ 17f ods. 8 písm. a) a b)] a 55. bode [§ 21 ods. 2 písm. o), 2. bod] sa slová „prvej vety“ nahrádzajú slovami „časti vety pred bodkočiarkou“.
Pozmeňujúci návrh koriguje nesprávny vnútorný odkaz.
19.K čl. I, 44. bodu
V čl. I, 44. bode, nadpis § 17g znie:
„Osobitná úprava platenia dane pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia“.
Pozmeňujúci návrh konkretizuje citované ustanovenie, nakoľko návrh zákona nezaviedol v rámci úpravy § 17f a § 17g (čl. I, 44. bod) legislatívnu skratku pre pojem „odchod“.
20.K čl. I, 44. bodu
V čl. I, 44. bode 17g ods. 1) sa slová „tento štát“ nahrádzajú slovami „tento štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky upresňuje citované ustanovenie.
21.K čl. I, 44. bodu
V čl. I, 44. bode [§ 17g ods. 8 písm. d)] sa slová „do štátu iného“ nahrádzajú slovami „do iného štátu“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
22.K čl. I, 44. bodu
V čl. I, 44. bode (§ 17h ods. 3) sa za slová „metóda vyňatia“ vkladá slovo „príjmov“.
Pozmeňujúci návrh zjednocuje pojmy použité v návrhu zákona s pojmami v jeho platnom znení 45 ods. 1 a 3).
23.K čl. I, 44. bodu
V čl. I, 44. bode 17h ods. 3) sa slová „platená stálou prevádzkarňou“ nahrádzajú slovami „platená z príjmov stálej prevádzkarne“ a slová „daňou z príjmov právnickej osoby, ktorú platila stála prevádzkareň“ sa nahrádzajú slovami „daňou z príjmov právnickej osoby platenej z príjmov stálej prevádzkarne“.
Pozmeňujúci návrh precizuje navrhované ustanovenie, nakoľko stála prevádzkareň sama o sebe nie je, v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, daňovníkom.
24.K čl. I, 44. bodu
V čl. I, 44. bode 17h ods. 11) sa slová „podnikateľských aktivít“ nahrádzajú slovami „podnikateľskej činnosti“.
Pozmeňujúci návrh zosúlaďuje v návrhu zákona použité pojmy (napr. čl. I, 44. bod - § 17g ods. 1).
25.K čl. I, 45. bodu
V čl. I, 45. bod znie:
„45. V § 18 ods. 6 písm. a) sa slová „posudzovaných kontrolovaných transakciách“ nahrádzajú slovami „posudzovanej kontrolovanej transakcii“ a v písm. d) sa slová „posudzovaných kontrolovaných transakcií“ nahrádzajú slovami „posudzovanej kontrolovanej transakcie“.“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technicky precizuje navrhované znenie.
26.K čl. I, 49. bodu
V čl. I, 49. bode, poznámke pod čiarou k odkazu 88aaa sa za slovo „§ 61n“ vkladajú slová „ods. 1“.
Pozmeňujúci návrh spresnením citácie koriguje znenie poznámky pod čiarou.
27.K čl. I, 55. bodu
V čl. I, 55. bode [§ 21 ods. 2 písm. o) 2. bod] sa za slová „právnych predpisov“ vkladá slovo „platných“ a za slová „právne predpisy“ sa vkladá slovo „platné“.
Pozmeňujúci návrh zjednocuje pojmy použité v návrhu zákona s pojmami v jeho platnom znení (napr. § 17 ods. 14), čím navrhované znenie precizuje.
28.K čl. I, 55. bodu
V čl. I, 55. bode [§ 21 ods. 2 písm. o) 2. bod] sa slová „obdobný daňovník v zahraničí“ nahrádzajú slovami „obdobný daňovník so sídlom v zahraničí“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky precizuje navrhované ustanovenie.
29.K čl. I, 56. bodu
V čl. I, 56. bode [§ 22 ods. 6 písm. f)] sa za slovo „prenajatú“ vkladajú slová „na tento účel“.
Pozmeňujúci návrh spresňuje znenie citovaného ustanovenie, nakoľko aj v prípade prenajatej budovy je potrebné, na účely odpisovania majetku, zachovať stanovený účel jej prevádzkovania.
30.K čl. I, 57. a 58. bodu
V čl. I, 57. bode [§ 25 ods. 1 písm. i)] a 58. bode [§ 25a písm. g)] sa slová „zdanenia pri odchode“ nahrádzajú slovami „zdanenia pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia“.
Pozmeňujúci návrh konkretizuje citované ustanovenie, nakoľko návrh zákona nezaviedol v rámci základnej úpravy § 17f a § 17g (čl. I, 44. bod) legislatívnu skratku pre pojem „odchod“.
31.K čl. I, 60. a 62. bodu
V čl. I, 60. bode [§ 30a ods. 9 písm. b)] a 62. bode [§ 30b ods. 9 písm. b)] sa slová „nárok na uplatnenie úľavy“ nahrádzajú slovami „nárok na úľavu“.
Pozmeňujúci návrh harmonizuje v návrhu zákona použité pojmy [napr. čl. I, 60. bod - § 30a ods. 9 písm. a) a 62. bod - § 30b ods. 9 písm. a)].
32.K čl. I, 62. bodu
V čl. I, 62. bode 30b ods. 8 a 9) sa odkaz na poznámku pod čiarou 120a)“ nahrádza odkazom na poznámku pod čiarou „120d)“.
Pozmeňujúci návrh koriguje v texte citovaného ustanovenia nesprávne použitý odkaz na poznámku pod čiarou, nakoľko § 30b upravuje výhradne úľavu na dani pre prijímateľa stimulov.
33.K čl. I, 62. bodu
V čl. I, 62. bode 30b ods. 8 a 9) sa slová „v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci“ nahrádzajú slovami „v rozhodnutí o schválení poskytnutia stimulov“.
Pozmeňujúci návrh opravuje predmetné ustanovenie, nakoľko § 30b upravuje výhradne úľavu na dani pre prijímateľa stimulov.
34.K čl. I, 68. bodu
V čl. I, 68. bod znie:
„68. V § 30c ods. 5 písm. b) sa za slovo „licencie1)“ vkladá čiarka a slová „okrem licencií1) na počítačový program (softvér) priamo využívaný pri realizácii projektu výskumu a vývoja,“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technicky precizuje navrhované znenie.
35.K čl. I, 90. bodu
V čl. I, 90. bode (§ 39 ods. 7) sa slovo „zverejní“ nahrádza slovom „uverejní“.
Pozmeňujúci návrh zjednocuje pojmy použité v návrhu zákona s pojmami v jeho platnom znení (napr. § 17 ods. 6, § 49a ods. 5).
36.K čl. I, 99. bodu
V čl. I, 99. bode 41 ods. 12) sa slová „a nevzniká mu“ nahrádzajú slovami „a súčasne mu nevzniká“.
Pozmeňujúci návrh zosúlaďuje v návrhu zákona použité pojmy (čl. I, 99. bod - § 41 ods. 13).
37.K čl. I, 101. bodu
V čl. I, 101. bode 43 ods. 2) sa slová „sa za slová „(§ 16 ods. 2),“ vkladajú slová“ nahrádzajú slovami „sa za slová „(§ 16 ods. 2)“ vkladá čiarka a slová“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technicky precizuje navrhované znenie.
38.K čl. I, 103. bodu
V čl. I, 103. bode [§ 43 ods. 3 písm. s)] sa slová „daňovníkovi z nezmluvného štátu“ nahrádzajú slovami „daňovníkovi nezmluvného štátu“.
Pozmeňujúci návrh upresňuje citovaný pojem v súlade s definíciou v § 2 písm. x) platného znenia zákona.
39.K čl. I, 113. bodu
V čl. I, 113. bode [§ 43 ods. 24 písm. b)] sa slová „vyplácajúcej spoločnosti“ nahrádzajú slovami „vyplácajúcej obchodnej spoločnosti“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky precizuje navrhované ustanovenie.
40.K čl. I, 119. bodu
V čl. I, 119. bode [§ 49 ods. 3 písm. a) a b)] sa slová „vzor určuje a na svojom webovom sídle zverejňuje“ nahrádzajú slovami „vzor určí a na svojom webovom sídle uverejní“.
Pozmeňujúci návrh zjednocuje pojmy použité v návrhu zákona s pojmami v jeho platnom znení (napr. § 17 ods. 6, § 49a ods. 5).
41.K čl. I, 122. bodu
V čl. I, 122. bode [§ 50 ods. 3 písm. a)] sa slová „trvalý pobyt“ nahrádzajú slovami „adresu trvalého pobytu“ a slovo „sídlo“ sa nahrádza slovami „adresu sídla“.
Pozmeňujúci návrh zjednocuje pojmy použité v návrhu zákona s pojmami v jeho platnom znení (napr. § 43 ods. 11, § 44 ods. 3), ako aj v samotnom návrhu zákona (napr. čl. I, 113. bod - § 43 ods. 25 a 114. bod - § 44 ods. 7).
42.K čl. I, 131. bodu
V čl. I, 131. bode 52zl ods. 7) sa slová „vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom, ktoré boli výsledkom výskumu a vývoja1) vykonávaného daňovníkom, alebo počítačového programu (softvér), ktorý bol výsledkom vlastnej činnosti daňovníka, a to aj ak ide o vynález chránený patentom, technické riešenie chránené úžitkovým vzorom alebo počítačový program (softvér)“ sa nahrádzajú slovami „vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom, ktoré boli výsledkom výskumu a vývoja1) vykonávaného daňovníkom, a to aj vynálezu, ktorý je predmetom patentovej prihlášky, a technického riešenia, ktoré je predmetom prihlášky úžitkového vzoru, alebo počítačového programu (softvér), ktorý bol výsledkom vlastnej činnosti daňovníka a podlieha autorskému právu podľa osobitného predpisu,74bc)“.
Pozmeňujúci návrh zosúlaďuje znenie ustanovení novelizovaných v predloženom návrhu zákona [čl. I, 20. bod - § 13a ods. 1 písm. a) a b)].
43.K čl. I, 131. bodu
V čl. I, 131. bode 52zl ods. 8) sa slová „z predaja výrobkov, ktoré predmetom vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom, ktoré boli výsledkom výskumu a vývoja1) vykonávaného daňovníkom, a to aj ak ide o patent alebo úžitkový vzor,“ nahrádzajú slovami „z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa úplne alebo čiastočne využil vynález chránený patentom alebo technické riešenie chránené úžitkovým vzorom, ktoré boli výsledkom výskumu a vývoja1) vykonávaného daňovníkom, a to aj ak ide o vynález, ktorý je predmetom patentovej prihlášky, a technické riešenie, ktoré je predmetom prihlášky úžitkového vzoru,“.
Pozmeňujúci návrh zosúlaďuje znenie ustanovení novelizovaných v predloženom návrhu zákona (napr. čl. I, 20. bod - § 13b ods. 1 úvodná veta).
44.K čl. I, 131. bodu
V čl. I, 131. bode 52zl ods. 10) sa slová „§ 17e ods. 8 13“ nahrádzajú slovami „§ 17e ods. 8 až 10 a ods. 12 a 13“.
Pozmeňujúci návrh precizuje nesprávny vnútorný odkaz, nakoľko § 17e ods. 11 nie je predmetom predloženej novely zákona.
45.K čl. I, 132. bodu
V čl. I, 132. bode (príloha č. 1) sa slová „sa odpisová skupina 2 dopĺňa slovami“ nahrádzajú slovami „sa na konci odpisovej skupiny 2 pripájajú tieto slová“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technicky precizuje navrhované znenie.
46.K čl. I, 132. bodu
V čl. I, 132. bode (príloha č. 1) sa slová „budovách kúpeľov“ nahrádzajú slovami „budovách, v ktorých sa poskytuje kúpeľná starostlivosť a s ňou spojené služby“.
Pozmeňujúci návrh zosúlaďuje v návrhu zákona použité pojmy [napr. čl. I, 56. bod - § 22 ods. 6 písm. f)].