PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: PREDS-643/2017
750
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 4. októbra 2017
o pridelení zákona zo 14. septembra 2017, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
Podľa § 90 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
A. p r i d e ľ u j e m
zákon zo 14. septembra 2017 o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 729), doručený 3. októbra 2017
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá;
B. u r č u j e m
1. ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiás tým, že Národnej rade Slovenskej republiky podá správu o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výboroch,
2. lehotu na prerokovanie vráteného zákona vo výbore vrátane v gestorskom výbore do 10. októbra 2017.
Andrej D a n k o v. r.