ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
54. schôdza
Číslo: CRD-1600/2017
283
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 3. októbra 2017
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (tlač 655)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (tlač 655);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (tlač 655) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 283
z 3. októbra 2017
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (tlač 655)
________________________________________________________________________
1.K čl. I, bod 1:
V čl. I bod 1 znie:
„1. V § 2 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Ak pri zrušení bez likvidácie účtovná jednotka, ktorá sa stane právnym nástupcom7c) zanikajúcej právnickej osoby (ďalej len „nástupnícka účtovná jednotka“), nie je novovzniknutou účtovnou jednotkou, je povinná k rozhodnému dňu opätovne prehodnotiť svoje zatriedenie do veľkostných skupín a zohľadniť veľkosť majetku a priemerný prepočítaný počet zamestnancov, ktoré prevzala od zanikajúcej účtovnej jednotky.“.“.
Úprava v nadväznosti na bod 8 prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov, podľa ktorého je potrebné legislatívnu skratku zaradiť na také miesto, kde sa skracované slová použijú prvý raz (s výnimkou názvu zákona, nadpisu ustanovenia a poznámky pod čiarou). Nakoľko legislatívna skratka „nástupnícka účtovná jednotka“ je v súčasne platnom a účinnom znení zákona o účtovníctve zavedená v ustanovení § 4 ods. 3, je potrebné ju zaviesť v navrhovanom ustanovení § 2 ods. 11 a následne upraviť aj ustanovenie § 4 ods. 3.
2.K čl. I:
V čl. I sa za doterajší bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 4 ods. 3 sa slová „účtovnej jednotky, ktorá sa stane právnym nástupcom 7c) (ďalej len „nástupnícka účtovná jednotka“)“ nahrádzajú slovami „nástupníckej účtovnej jednotky“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Úprava ustanovenie § 4 ods. 3 v nadväznosti na zavedenie legislatívnej skratky „nástupnícka účtovná jednotka“ v ustanovení § 2 ods. 11.
3.K čl. I, bod 7:
V čl. I bod 7 znie:
„7. V § 17a ods. 3 úvodnej vete a v písmene c) sa slová „osobitného predpisu,22a)“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov,22a)“ a v písmene d) sa slová „osobitného predpisu.22a)“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov,22a)“.“.
Úprava novelizačného bodu 7 v nadväznosti na použité interpunkčné znamienka v súčasnosti platnom a účinnom znení zákona.
4.K čl. I, bod 18 (§ 23b ods. 5):
V čl. I, bode 18 23b ods. 5), sa v druhej vete za slová „vo výzve“ vkladajú slová „na odstránenie nedostatkov“.
Precizovanie ustanovenie v nadväznosti na znenie nasledujúcej vety navrhovaného znenia predmetného ustanovenia.
5.K čl. I:
V čl. I sa za doterajší bod 22 vkladá nový bod 23, ktorý znie:
„23. V § 38 ods. 5 sa slová „osobitným predpisom,22a)“ nahrádzajú slovami „osobitnými predpismi,22a)“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Doplnenie novelizačného bodu vzhľadom na potrebu obdobnej legislatívno-technickej úpravy, ako je v bode 7 návrhu zákona.