ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
54. schôdza
Číslo: CRD-1593/2017
259
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 3. októbra 2017
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 649)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
p r e r u š u j e r o z p r a v u
o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 649).
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák