Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
37. schôdza
1596/2017
203
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 3. októbra 2017
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 651) a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
p r e r u š u j e r o k o v a n i e
o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 651).
Ladislav Kamenický
predseda výboru
Irén Sárközy
Peter Štarchoň
overovateľ výboru