Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
37. schôdza
1589/2017
192
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 3. októbra 2017
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 663) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 663)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 663) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
podať predsedníčke Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorskému výboru informáciu o výsledku prerokovania.
Ladislav Kamenický
predseda výboru
Irén Sárközy
Peter Štarchoň
overovateľ výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 192
37. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 663)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.K čl. I bod 4
V čl. I bode 4 v § 2 ods. 5 sa vypúšťa slovo „zabezpečení“.
Zjednocuje sa terminológia návrhu zákona. V § 2 ods. 1 písm. f) (čl. I bod 2) sa používa spojenie „situácia v rodine, ktorá vyžaduje pomoc pri starostlivosti o dieťa“.
2.K čl. I bod 73
V čl. I bode 73 v § 72a ods. 8 písm. g) sa za slovo „dieťa“ vkladajú slová „alebo jej časť“.
Znenie ustanovenia sa zosúlaďuje so znením § 73 ods. 12 a 13, na ktoré sa odkazuje a ktoré upravujú povinnosť rodiča platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť.
3.K čl. I bod 112
V čl. I bode 112 v § 78e ods. 3 písm. c) sa slovo „výšku“ nahrádza slovom „časť“.
Znenie ustanovenia sa terminologicky zjednocuje so znením § 78e ods. 17, ktorý upravuje povinnosť prijímateľa finančného príspevku vrátiť pomernú časť finančného príspevku.
4.K čl. I bod 112
V čl. I bode 112 v § 78e ods. 18 úvodnej vete sa slovo „výšky“ nahrádza slovom „časti“.
Znenie ustanovenia sa terminologicky zjednocuje so znením § 78e ods. 17, ktorý upravuje povinnosť prijímateľa finančného príspevku vrátiť pomernú časť finančného príspevku.
5.K čl. I bod 135
V čl. I bode 135 sa slová „slovo „koordinácia“ nahrádza“ nahrádzajú slovami „slová „koordinácia činnosti“ nahrádzajú“.
Dopĺňa sa chýbajúce slovo „činnosti“, ktoré je tiež potrebné nahradiť tak, aby v § 82 ods. 3 prvej vete zostalo spojenie „zabezpečenie spolupráce subjektov“.
3
6.K čl. I bod 139
V čl. I bode 139 v § 83 ods. 6 sa slová „Finančné podmienky obce a vyššieho územného celku podľa odseku 5 písm. e) je“ nahrádzajú slovami „Finančnými podmienkami obce a vyššieho územného celku podľa odseku 5 písm. e) sa rozumie“.
Úprava formulácie ustanovenia.
7.K čl. I bod 158
V čl. I bode 158 v § 88 ods. 2 písm. m) sa za slovo „prijímateľov“ vkladajú slová „sociálnej služby“.
Zosúladenie terminológie návrhu zákona s terminológiou zákona č. 448/2008 Z. z., ktorý v § 3 ods. 2 obsahuje vymedzenie pojmu „prijímateľ sociálnej služby“ a tento pojem sa ďalej používa v celom texte zákona.
8.K čl. I bod 173
V čl. I bode 173 v § 94a ods. 1 písm. d) sa za slovo „čiarkou“ vkladá čiarka a slová „za slová „poskytovateľovi sociálnej služby“ sa vkladá čiarka“.
Dopĺňa sa chýbajúca čiarka vzhľadom na doplnenie ustanovenia § 94a ods. 1 písm. d) o ďalšie dva finančné príspevky.
9.K čl. I bod 192
V čl. I bode 192 v § 97 ods. 4 sa nad slovom „predpisom“ odkaz 53a)“ označuje ako odkaz „54a)“.
V nadväznosti na to sa primerane upraví aj znenie úvodnej vety k poznámke pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou.
Legislatívno-technická pripomienka. V zmysle Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov sa odkazy číslujú priebežne a ak sa vkladá nový odkaz, označí sa číslom zhodným s číslom odkazu, ktorý mu predchádza a pripojením malého písmena abecedy. Nový odkaz sa tak vkladá medzi odkaz 54 v § 96 a odkaz 55 v § 98 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z.
10.K čl. I
V čl. I sa za novelizačný bod 195 vkladá nový novelizačný bod 196, ktorý znie:
„196. V § 100 ods. 3 sa slová „písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. d) a e)“.“.
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
Vzhľadom na nové znenie § 79 ods. 6 (čl. I bod 115) je potrebné upraviť vnútorný odkaz na jednotlivé písmená tohto ustanovenia v § 100 ods. 3 zákona č.
448/2008 Z. z.
4
11.K čl. I bod 199
V čl. I bode 199 sa za slovo „prijímateľom“ vkladajú slová „sociálnej služby“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v záujme zjednotenia terminológie v zákone, pokiaľ ide o označenie prijímateľa sociálnej služby.
12.K čl. I bod 204
V čl. I bode 204 prílohe č. 5 sa za slovo „Výška“ vkladá slovo „finančného“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v záujme zjednotenia terminológie v zákone, pokiaľ ide o označenie finančného príspevku.
13.K čl. I body 204 a 206
V čl. I bode 204 prílohe č. 7 v nadpise druhej tabuľky a bode 206 prílohe č. 8 v nadpise druhej tabuľky sa za slová „stupňa odkázanosti“ vkladajú slová „fyzickej osoby“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v záujme zjednotenia terminológie v zákone, pokiaľ ide o stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.
14.K čl. I body 204 a 206
V čl. I bode 204 prílohe č. 7 poznámke 2 a bode 206 prílohe č. 8 poznámke 2 sa za slovo „prijímateľom“ vkladajú slová „sociálnej služby“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v záujme zjednotenia terminológie v zákone, pokiaľ ide o označenie prijímateľa sociálnej služby.
15.K čl. I body 204, 205, 206, 207
V čl. I bode 204 prílohe č. 7, bode 205 prílohe č. 7a, bode 206 prílohe č. 8 a bode 207 prílohe č. 8a v časti Poučenie sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.
Označenie trestného činu sa upravuje v súlade s nadpisom nad § 261 Trestného zákona, ktorý bol zmenený zákonom č. 91/2016 Z. z. Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie.