Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
37. schôdza
1593/2017
185
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 3. októbra 2017
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 649) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 649)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 649) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
podať predsedovi Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorskému výboru informáciu o výsledku prerokovania.
Ladislav Kamenický
predseda výboru
Irén Sárközy
Peter Štarchoň
overovateľ výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 185
37. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 649)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.K čl. I bod 10 § 51 ods. 2
V čl. I bode 10 § 51 ods. 2 sa slová „spočívajúcim najmä“ nahrádzajú slovami „ktoré spočíva“, za slová „ktoré obsahujú obchodné tajomstvo“ sa vkladá čiarka a slová „v ich privlastnení alebo kopírovaní“ sa nahrádzajú slovami „ich privlastnenie alebo kopírovanie“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa spresňuje právny text v súlade s čl. 4 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943. Slovo „najmä“ sa vypúšťa z dôvodu jeho právnej neurčitosti. Adresáti právnej normy, ktorí spadajú pod súdnu právomoc, musia jednoznačne poznať svoje povinnosti.
2.K čl. I bod 10 § 51 ods. 3 a 4
V čl. I bode 10 § 51 ods. 3 v úvodnej vete sa slovo „sprístupnením“ nahrádza slovami „neoprávneným sprístupnením“ a v ods. 4 sa slovo „sprístupňovala“ nahrádza slovami „neoprávnene sprístupňovala“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa precizuje právny text v súlade s čl. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943; (bod 2 Legislatívno-technických pokynov Prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov).
3.K čl. I bod 13 § 55b ods. 5 písm. c)
V čl. I bode 13 § 55b ods. 5 písm. c) sa za slovo „tajomstva“ vkladajú slová „pri jeho získaní, využití alebo sprístupnení“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa precizuje a zosúlaďuje právny text s čl. 13 ods. 1 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943.
4.K čl. I bod 13 § 55d ods. 1
V čl. I bode 13 § 55d ods. 1 sa za slovo „časť“ vkladajú slová „na jeho náklady“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa precizuje a zosúlaďuje právny text so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 (čl. 15 ods. 1).
3
5.K čl. I bod 20 § 69 ods. 11 písm. a)
V čl. I bod 20 § 69 ods. 11 písm. a) sa slovo „jeho“ nahrádza slovom „jej“.
Oprava gramatickej chyby.
6.K čl. I bod 44
V čl. I bod 44 znie:
„44. V § 240 ods. 1 sa na konci dopĺňa veta: „Stanovy nemôžu určiť inak, ak ide o rozhodovanie podľa § 239 ods. 4 písm. g) alebo rozhodovanie o zrušení družstva s likvidáciou.“.
Navrhuje sa úprava ustanovenia z dôvodu nezrozumiteľnosti a nejednoznačnosti pôvodne navrhovaného znenia.
7.K čl. IX bod 1 § 10a ods. 2 bod 22
V čl. IX bod 1 § 10a ods. 2 bod 22 sa slová „možnosti podania opravného prostriedku“ nahrádzajú slovami „možnosti podať opravný prostriedok“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa precizuje právny text v súlade s čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 2015/848 („Dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ môže proti rozhodnutiu o začatí hlavného insolvenčného konania podať opravný prostriedok na súde, a to na základe medzinárodnej právomoci.).
8.K čl. IX bod 3 § 11a ods. 5 a 6
V čl. II bod 3 § 11a ods. 5 a 6 sa za slovo „konkurzu“ vkladá slovo „včas“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa upresňuje text v súlade s terminológiou použitou v predchádzajúcich odsekoch.
9.K čl. IX bod 12
V čl. IX bod 12 v poznámke pod čiarou k odkazu 21a sa za slová „(Ú. v. L 201, 27.7.2012)“ vkladajú slová „v platnom znení“ a za slová „(Ú. v. L 340, 15.12.2016)“ sa vkladajú slová „v platnom znení“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa precizuje citácia právneho aktu Európskej únie (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012) ktoré bolo viackrát novelizované, naposledy delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2017/979 z 2. marca 2017 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2016/2251) bolo novelizované, naposledy delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 2017/323 z 20. januára 2017.
10.K čl. IX bod 24 § 172b ods. 1 a 2
V čl. IX bod 24 § 172b ods. 1 a 2 sa slovo „predpisu26a) nahrádza slovami „predpisu o insolvenčnom konaní26a).“
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa precizuje odkaz na osobitný právny predpis, ktorým je nariadenie (EÚ) č. 2015/848 o insolvenčnom konaní, z dôvodu, že poznámka pod čiarou nemá normatívny význam.