PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-1602/2017, 1609/2017, 1615/2017
CRD-1617/2017, 1619/2017, 1620/2017
747
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 26. septembra 2017
o pozmenení lehoty na pridelenie návrhov zákonov výborom Národnej rady Slovenskej republiky
P o z m e ň u j e m
svoje rozhodnutia z 21. augusta 2017 č. 695 (tlač 672), č. 702 (tlač 679), č. 706 (tlač 683), č. 708 (tlač 685), č. 710 (tlač 687) a č. 711 (tlač 688), a to v časti B tak, že
u r č u j e m lehotu na prerokovanie návrhov zákonov
v druhom čítaní vo výboroch do 24. novembra 2017 a v gestorskom výbore
do 27. novembra 2017.
Andrej D a n k o v. r.