NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z.........2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č.81/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona č.474/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č.151/2010 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 62/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 288/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 325/2014 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z. a zákona č. 217/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý znie:
„28a
(1) Pri ustanovení zvýšených stupníc platových taríf pre zamestnancov podľa tohto zákona sa najnižšia platová trieda rovná najmenej sume minimálnej mzdy.
(2) Zvýšené stupnice platových taríf pre zamestnancov podľa tohto zákona nemožno ustanoviť menej výhodne ako pre zamestnancov vykonávajúcich pracovnú činnosť obdobnej náročnosti, pri odmeňovaní ktorých sa postupuje podľa § 120 Zákonníka práce.
(3) Ak zvýšené stupnice platových taríf pre zamestnancov podľa tohto zákona nie v súlade s odsekom 2, zamestnávateľ uplatní ustanovenia § 120 ods. 1 Zákonníka práce.“.
2. V § 29 ods. 4 sa označenie „§ 120“ nahrádza označením „§ 121“.
3. Za § 35 sa vkladá § 36, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠36
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2018
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 202/2017 Z. z.“.
Čl. II
Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 479/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z. a zákona č. 337/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 sa číslo „70,0“ nahrádza číslom „74“.
2. V § 3 sa číslo „30,0“ nahrádza číslom „26“.
3. 3. Za § 7f sa vkladá § 7g, ktorý znie:
㤠7g
Daňové úrady rozdelia a poukážu výnos dane obciam a vyšším územným celkom podľa § 2 a 3 v znení účinnom od 1. januára 2018 prvýkrát v januári 2018.“.
Čl. III
Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13a
Rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane vyšším územným celkom
(1) Výnos dane v príslušnom rozpočtovom roku je príjmom rozpočtov vyšších územných celkov vo výške 90,0 %.
(2) Na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane vyšším územným celkom sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.21)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21) znie:
„21) Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.