1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO).
V našom bezprostrednom okolí žije množstvo živočíšnych druhov, ktoré môžu byť pre ľudí svojím správaním, stavbou tela, obsahom jedovatých látok, ktoré sa dostanú do tela človeka uhryznutím, bodnutím či napríklad vylučovaním kožnými žľazami, nebezpečné. Dňa 31.7.2012 bol NR SR schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o veterinárnej starostlivosti“). Táto novela zákona o veterinárnej starostlivosti uverejnená v Zbierke zákonov SR ako zákon č. 242/2012 Z. z. sa zaoberala požiadavkami na chov alebo držbu niektorých druhov nebezpečných zvierat, pričom takýto chov alebo držbu podmienila súhlasom obce (obecného zastupiteľstva), ktorý bude potrebné doložiť k žiadosti na vydanie rozhodnutia o zriadení chovného zariadenia na chov alebo držanie nebezpečných zvierat orgánom veterinárnej správy.
Novela zákona o veterinárnej starostlivosti prebrala definície druhov a tried nebezpečných zvierat (živočíchov) z platnej vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 143/2012 Z. z. o chove nebezpečných živočíchov (ďalej len „vyhláška o chove nebezpečných živočíchov“), avšak len niektorých, keďže súhlas obce sa týka len chovu alebo držby napr. šeliem či pandy veľkej, ale nevyžaduje sa pri chove alebo držbe jedovatých pavúkov, obojživelníkov, parýb alebo plazov.
Cieľom tohto návrhu zákona je rozšíriť právomoc obce (obecného zastupiteľstva) udeliť súhlas s chovom alebo držaním všetkých druhov nebezpečných živočíchov, a to nielen triedy cicavcov, ale všetkých tried, ktoré v súčasnosti uvedené v § 3 vyhlášky o chove nebezpečných živočíchov, keďže zo samotného názvu vyplýva, že ide o nebezpečné a ľudské zdravie ohrozujúce jedince. Povinnosť chovateľa alebo osoby, ktorá v držbe nebezpečného živočícha sa bude vzťahovať aj na platné rozhodnutia o schválení alebo povolení chovu alebo držby takéhoto živočícha, pričom povinnosť dotknutej osoby požiadať obec o súhlas sa stanovuje do 30. júna 2018. Konania začaté pred nadobudnutím účinnosti návrhu zákona sa však dokončia podľa doterajších právnych predpisov.
Predkladaný návrh zákona nemá dosah na rozpočet verejnej správy. Môže mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a vyvolávať pozitívne sociálne vplyvy, nemá však vplyv na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.
2
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Priamo do znenia zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o veterinárnej starostlivosti“) sa zavádza definícia pojmu „nebezpečný živočích“. Zákon o veterinárnej starostlivosti používa pojem nebezpečný živočích, resp. nebezpečné živočíchy na viacerých miestach, no jeho definíciu obsahuje iba vykonávací predpis k zákonu, a to vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 143/2012 Z. z. o chove nebezpečných živočíchov (ďalej len „vyhláška o chove nebezpečných živočíchov“). V snahe docieliť jednoznačnosť a ucelenosť textu zákona sa predloženým návrhom zákona dopĺňa do základných pojmov aj vysvetlenie pojmu „nebezpečný živočích“. Za nebezpečného živočícha sa považuje zviera, ktorého druh je uvedený v prílohe č. 1 k zákonu o veterinárnej starostlivosti a ktorý vzhľadom na svoje biologické vlastnosti osobitné nároky a môže ohroziť zdravie a život človeka [druhá časť definície je prevzatá z § 2 písm. a) vyhlášky o chove nebezpečných živočíchov].
K bodom 2 až 26
Ide o legislatívno-technické úpravy spočívajúce v prečíslovaní niektorých doterajších príloh k návrhu zákona, ktoré bezprostredne súvisia s bodmi 1 a 47 tohto návrhu zákona.
K bodu 27
Predloženým návrhom zákona sa na rozdiel od schválenej novely zákona o veterinárnej starostlivosti v podobe zákona č. 242/2012 Z. z. ustanovuje, že súhlas obce (obecného zastupiteľstva) bude potrebné doložiť k žiadosti o vydanie rozhodnutia príslušného úradu orgánu veterinárnej správy v prípade záujmu o chov alebo držanie akéhokoľvek nebezpečného živočícha definovaného v § 2 písm. e) a prílohe č. 1 návrhu zákona a nielen nebezpečného živočícha z triedy cicavcov ako je tomu doteraz. Okrem cicavcov totiž patria medzi nebezpečné živočíchy aj niektoré druhy a triedy pavúkovcov, obojživelníkov, parýb a plazov. Cieľom návrhu zákona je komplexne eliminovať negatívne dôsledky chovu a držania nebezpečných živočíchov ako takých na obyvateľov obce, najmä na bezprostredných susedov chovateľa alebo osoby majúcej takéhoto živočícha v držbe, čo sa nedá dosiahnuť vtedy, ak bude legislatívne zakotvená podmienka získať súhlas obecného zastupiteľstva len v prípade niektorých nebezpečných živočíchov. Platný právny stav možno
3
čiastočne vnímať aj ako diskrimináciu niektorých chovateľov nebezpečných živočíchov oproti iným, ktorí na chov alebo držbu takéhoto živočícha súhlas obce (obecného zastupiteľstva) nepotrebujú.
Navyše, nebezpečné živočíchy z triedy pavúkov, obojživelníkov, parýb, či plazov vzrastovo menšie než živočíchy z triedy cicavcov a ich útek či napr. prelezenie z bytu do bytu je jednoduchšie. V tejto súvislosti sa javí ako potrebné rozšíriť okruh nebezpečných živočíchov, na ktorých chov alebo držanie bude potrebný súhlas obecného zastupiteľstva na všetky druhy a triedy nebezpečných živočíchov, ktoré doterajšia právna úprava pozná a vyhnúť sa tak prípadom ohrozenia života a zdravia osôb, ktoré boli neraz aj medializované.
K bodom 28 až 43
Ide o legislatívno-technické úpravy spočívajúce v prečíslovaní niektorých doterajších príloh k návrhu zákona, ktoré bezprostredne súvisia s bodmi 1 a 47 tohto návrhu zákona.
K bodu 44
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá sa javí ako potrebná vzhľadom na neurčitosť platného znenia § 54c zavedeného novelou zákona o veterinárnej starostlivosti (zákon č. 242/2012 Z. z.). Prechodné ustanovenia zákona o veterinárnej starostlivosti totiž nespresňujú dátum ich účinnosti, a to aj s ohľadom na skutočnosť, že zákon č. 242/2012 Z. z. nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia, t.j. tiež bez spresnenia dátumu.
K bodu 45
Povinnosť chovateľa alebo osoby, ktorá v držbe nebezpečného živočícha sa bude vzťahovať aj na platné rozhodnutia o schválení alebo povolení chovu alebo držby takéhoto živočícha, pričom povinnosť dotknutej osoby požiadať obec o súhlas sa stanovuje do 30. júna 2018. Konania začaté pred nadobudnutím účinnosti návrhu zákona sa však dokončia ešte podľa doterajších právnych predpisov. Takáto čiastočná nepravá retroaktivita návrhu zákona je odôvodnená požiadavkami širokej verejnosti na zavedení navrhovanej právnej úpravy a jej cieľom je prinútiť chovateľov alebo osoby majúce v držbe nebezpečného živočícha, aby si vysporiadali svoje vzťahy s obcou a svojimi susedmi, ktoré súvisia s takýmto chovom alebo držbou. Polročná lehota na vysporiadanie týchto vzťahov sa pritom javí dostatočná. Treba tiež zdôrazniť, že nejde o nové konanie, ale len o doloženie súhlasu obce k už vydanému rozhodnutiu, ktoré sa stane neplatným ku dňu vydania zamietavého rozhodnutia obce o vydaní takéhoto súhlasu, resp. v prípade, ak chovateľ alebo osoba majúca v držbe nebezpečného živočícha o súhlas ani nepožiada, vydané rozhodnutie stráca platnosť 30. júna 2018.
K bodu 46
V nadväznosti na úpravu tohto návrhu zákona je potrebné zrušiť príslušné ustanovenia vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
4
republiky č. 143/2012 Z. z. o chove nebezpečných živočíchov, keďže zoznam druhov nebezpečných živočíchov je prebratý do prílohy č. 1 k zákonu o veterinárnej starostlivosti.
K bodu 47
Zákon o veterinárnej starostlivosti sa dopĺňa novou prílohou č. 1, ktorá taxatívne vymenováva všetky druhy nebezpečných živočíchov, na ktorých chov alebo držanie sa vzťahujú obmedzenia a povinnosti podľa tohto zákona, vrátane povinnosti získať súhlas obce (obecného zastupiteľstva), ktorý tvorí obligatórnu súčasť žiadosti pre získanie rozhodnutia príslušného úradu orgánu veterinárnej starostlivosti o chove alebo držaní nebezpečného živočícha. Doterajšie prílohy č. 1 5 bolo potrebné následne prečíslovať. Ostatné doterajšie prílohy prečíslovať nebolo treba, keďže zákonom č. 99/2008 Z. z. boli zrušené pôvodné prílohy č. 6 a 7 k zákonu o veterinárnej starostlivosti a týmto návrhom zákona sa vkladá len jedna nová príloha (č. 1).
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. januára 2018.
5
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
6
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Návrh zákona môže mať negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, keďže dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia vybraných podnikateľských subjektov, ktoré budú povinné dodatočne požiadať o vydanie súhlasu, resp. požiadať o súhlas v prípade nových subjektov. To môže priniesť aj negatívne finančné vplyvy na tie subjekty, ktorým súhlas s chovom nebezpečných živočíchov nebude (dodatočne) udelený, čo sa však nedá presne vyčísliť. Naopak, návrh zákona môže maž pozitívny sociálny vplyv, najmä pokiaľ ide o odstránenie sociálnej exklúzie u osôb, ktoré sa z obavy o svoj život alebo zdravie pred nebezpečnými živočíchmi zdržiavajú radšej vo svojom obydlí ako v jeho blízkosti.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
7
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.