NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 299/2009 Z. z., zákona č. 391/2009 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 242/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 101/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z. a zákona č. 376/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 2 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) nebezpečným živočíchom zviera, ktorého druh je uvedený v prílohe č. 1, ktorý vzhľadom na svoje biologické vlastnosti osobitné nároky a môže ohroziť zdravie a život človeka.“.
2.V § 6 ods. 2 písm. f) sa slová „v prílohách č. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „v prílohách č. 5 a 6“.
3.V § 6 ods. 2 písm. l) sa slová „v prílohách č. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „v prílohách č. 5 a 6“.
4.V § 8 ods. 1 druhej vete sa slová „v prílohe č. 2“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 3“.
5.V § 8 ods. 3 písm. e) sa slová „v prílohách č. 1, 3 5“ nahrádzajú slovami „v prílohách č. 2, 4 až 6“.
6.V § 12 ods. 1 písm. a) sa slová „v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4“.
7.V § 16 ods. 2 sa slová „v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4“.
8.V § 17 ods. 1 písm. h) sa slová „v prílohách č. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „v prílohách č. 5 a 6“.
9.V § 18 ods. 1 písm. a) sa slová „v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4“.
10.V § 18 ods. 1 písm. b) sa slová „v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4“.
11.V § 18 ods. 2 prvej vete sa slová „v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4“.
12.V § 20 ods. 1 písm. a) sa slová „v prílohe č. 4“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 5“.
13.V § 20 ods. 2 sa slová „v prílohe č. 5“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 6“.
14.V § 20 ods. 5 sa slová „v prílohách č. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „v prílohách č. 5 a 6“.
15.V § 24 písm. a) sa slová „v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4“.
16.V § 24 písm. b) sa slová „v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4“.
17.V § 34 ods. 1 písm. a) sa slová „v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4“.
18.V § 34 ods. 1 písm. b) sa slová „v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4“.
19.V § 34 ods. 1 písm. c) sa slová „v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4“.
20.V § 35 ods. 9 sa slová „v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4“.
21.V § 37 ods. 2 písm. a) prvom bode sa slová „v prílohách č. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „v prílohách č. 5 a 6“.
22.V § 37 ods. 2 písm. c) prvom bode sa slová „v prílohe č. 4“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 5“ a slová „v prílohe č. 5“ sa nahrádzajú slovami „v prílohe č. 6“.
23.V § 37 ods. 2 písm. c) druhom bode sa slová „v prílohe č. 4“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 5“.
24.V § 37 ods. 3 písm. a) sa slová „v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4“.
25.V § 37 ods. 3 písm. c) sa slová „v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4“.
26.V § 37 ods. 3 písm. d) sa slová „v prílohe č. 4 alebo 5“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 5 alebo 6“.
27.V § 39 ods. 3 písm. f) sa vypúšťa čiarka a slová „spadajúcich do triedy cicavce (Mammalia) šelmy (Carnivora): psovité (Canidae) - všetky druhy okrem líšky fenek, fenka berberského (Vulpes zerda) a psa (Canis lupus familiaris); medveďovité (Ursidae) - všetky druhy; lasicovité (Mustelidae) - všetky druhy okrem fretky (Mustela putorius furo); hyenovité (Hyenidae) - všetky druhy; mačkovité (Felidae) -
všetky druhy okrem mačky domácej (Felis silvestris f. catus); panda veľká (Ailuropoda melanoleuca); cibetkovité (Viverridae)“.
28.V § 45 ods. 1 prvej vete sa slová „v prílohe č. 1“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 2“ a slová „v prílohe č. 4“ sa nahrádzajú slovami „v prílohe č. 5“.
29.V § 45 ods. 4 sa slová „v prílohe č. 1“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 2“.
30.V § 46 sa slová „v prílohách č. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „v prílohách č. 5 a 6“.
31.V § 48 ods. 2 písm. a) sa slová „prílohy č. 4“ nahrádzajú slovami „prílohy č. 5“ a slová „prílohy č. 5“ sa nahrádzajú slovami „prílohy č. 6“.
32.V § 48 ods. 2 písm. b) sa slová „prílohy č. 4“ nahrádzajú slovami „prílohy č. 5“ a slová „prílohy č. 5“ sa nahrádzajú slovami „prílohy č. 6“.
33.V § 48 ods. 2 písm. f) sa slová „v prílohe č. 4 alebo v prílohe č. 5“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 5 alebo v prílohe č. 6“.
34.V § 48 ods. 3 písm. a) sa slová „príloh č. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „príloh č. 5 a 6“.
35.V § 48 ods. 3 písm. b) sa slová „príloh č. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „príloh č. 5 a 6“.
36.V § 48 ods. 3 písm. d) sa slová „v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4“.
37.V § 50 ods. 2 písm. b) sa slová „prílohy č. 4“ nahrádzajú slovami „prílohy č. 5“ a slová „prílohy č. 5“ sa nahrádzajú slovami „prílohy č. 6“.
38.V § 50 ods. 2 písm. c) sa slová „v prílohe č. 4“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 5“ a slová „prílohy č. 5“ sa nahrádzajú slovami „prílohy č. 6“.
39.V § 50 ods. 2 písm. g) sa slová „v prílohe č. 4 alebo v prílohe č. 5“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 5 alebo v prílohe č. 6“.
40.V § 50 ods. 3 písm. g) sa slová „v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4“.
41.V § 50 ods. 4 písm. a) sa slová „v prílohách č. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „v prílohách č. 5 a 6“.
42.V § 50 ods. 4 písm. b) sa slová „v prílohách č. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „v prílohách č. 5 a 6“.
43.V § 50 ods. 4 písm. i) sa slová „v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4“.
44.Nadpis § 54c znie:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 17. augusta 2012“.
45.Za § 54f sa vkladá § 54g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠54g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1) Konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(2) Povinnosť podľa § 39 ods. 3 písm. f) sa vzťahuje aj na fyzickú osobu, fyzickú osobu-podnikateľa a právnickú osobu, ktorá chová alebo v držbe nebezpečné živočíchy na základe rozhodnutia vydaného podľa doterajších predpisov.
(3) Fyzická osoba, fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá chová alebo v držbe nebezpečné živočíchy, je povinná požiadať územne príslušné obecné zastupiteľstvo o súhlas podľa § 39 ods. 3 písm. f) do 30. júna 2018.
(4) Ak osoba uvedená v odseku 3 nepožiada územne príslušné obecné zastupiteľstvo o súhlas podľa § 39 ods. 3 písm. f) do 30. júna 2018, právoplatné rozhodnutia vydané podľa § 39 ods. 4 strácajú platnosť týmto dňom. Ak územne príslušné obecné zastupiteľstvo súhlas podľa § 39 ods. 3 písm. f) nevydá, právoplatné rozhodnutia vydané podľa § 39 ods. 4 strácajú platnosť dňom zamietnutia vydania takéhoto súhlasu.“.
46.Za § 56a sa vkladá § 56b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠56b
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2018
Zrušuje sa § 2 písmeno a) a § 3 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 143/2012 Z. z. o chove nebezpečných živočíchov.“.
47.Do zákona sa vkladá príloha č. 1, ktorá vrátane nadpisu znie:
Príloha č. 1
k zákonu č. 39/2007 Z. z.
DRUHY NEBEZPEČNÝCH ŽIVOČÍCHOV
(1)Trieda pavúkovce (Arachnida)
a)pavúky (Araneida): všetky jedovaté druhy - Atrax sp., Ceratogyrus sp., Citharischius
sp., Haplopelma sp., Harpactirella sp., Heteroscodra sp., Chiracanthium sp., snovačky - Latrodectus sp., Loxosceles sp., Lycosa erythrognatha, Mastophora sp., Ornithoctonus sp., Phoneutria sp., Phrynarachne sp., Poecilotheria sp., Pterinochilus sp., Selenocosmia sp., Stromatopelma sp.,
b)šťúry (Scorpiones): všetky nebezpečné jedovaté druhy - Androctonus sp., Buthacus sp., Buthotus sp., Buthus sp., Centuroides sp., Leiurus sp., Parabuthus sp., Tityus sp.
(2) Trieda paryby (Chondrichtyes) žraloky (Selachimorpha): všetky jedince s celkovou dĺžkou tela vrátane chvosta väčšou ako 1 m.
(3) Trieda obojživelníky (Amphibia)
a)všetky druhy rohatiek (Ceratophrys),
b)stromárkovité (pralesničkovité) z čeľade Dendrobatidae, s výnimkou rodu Colostethus.
(4) Trieda plazy (Reptilia)
a) všetky jedovaté druhy plazov,
b) dravé druhy korytnačiek z čeľade kajmankovitých (Chelydridae),
c) všetky druhy z radu krokodíly (Crocodylia),
d) z podradu jaštery (Sauria) všetky druhy, ktoré majú v dospelosti dĺžku tela vrátane
chvosta viac ako 1 m,
e) z podradu hady (Serpentes) všetky nejedovaté druhy, ktoré majú v dospelosti dĺžku tela vrátane chvosta viac ako 3 m.
(5) Trieda cicavce (Mammalia) šelmy (Carnivora): psovité (Canidae) - všetky druhy okrem líšky fenek, fenka berberského (Vulpes zerda) a psa (Canis lupus familiaris); medveďovité (Ursidae) - všetky druhy; lasicovité (Mustelidae) - všetky druhy okrem fretky (Mustela putorius furo); hyenovité (Hyenidae) - všetky druhy; mačkovité (Felidae) - všetky druhy okrem mačky domácej (Felis silvestris f. catus); panda veľká (Ailuropoda melanoleuca); cibetkovité (Viverridae).“.
Doterajšie prílohy č. 1 až 5 sa označujú ako prílohy č. 2 až 6.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.