NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 4 ods. 1 písm. c) sa za slovo „pochovaním“ vkladajú slová „bez vyhlásenia podľa odseku 3 a“.
2.V § 4 ods. 1 písm. f) sa za slovo „ostatkami“ vkladajú slová „na účely dosiahnutia zisku alebo“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a dopĺňajú sa tieto slová: „podrobnosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.“.
3.§ 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Vystavovať konzervované alebo balzamované ľudské pozostatky alebo ich časť pred ich pochovaním je možné len vtedy, ak osoba počas svojho života urobila písomné vyhlásenie o súhlase s takýmto zaobchádzaním po smrti (ďalej len „vyhlásenie o zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami“). Za osobu, ktorá nemá plnú spôsobilosť na právne úkony, môže vyhlásenie o zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami urobiť počas jej života zákonný zástupca. Vystavovať konzervované alebo balzamované ľudské pozostatky osoby, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, alebo ich časť pred
ich pochovaním možno aj vtedy, ak vyhlásenie o zaobchádzaní s jej ľudskými pozostatkami urobila osoba, ktorá je blízkou osobou mŕtveho. Každý, kto právo urobiť vyhlásenie o zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami, aj právo takéto vyhlásenie kedykoľvek slobodne odvolať. Vyhlásenie o zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a jeho odvolanie sa registruje podľa osobitného zákona12a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
12a) § 54 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona č. ..../2017 Z. z.“.
4.V § 7 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Ak sa preprava konzervovaných alebo balzamovaných ľudských pozostatkov alebo ich časti uskutočňuje na účely vystavenia z územia štátu, ktorý nie je viazaný zmluvou, je na prepravu na územie Slovenskej republiky potrebné okrem pasu pre mŕtvolu aj vyhlásenie o zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami podľa § 4 ods. 3.“.
5.V § 33 ods. 1 písm. a) sa slovo „naloží“ nahrádza slovom „zaobchádza“ a na konci sa pripájajú slová „a § 4 ods. 1 písm. f)“.
6.V § 33 ods. 1 písm. c) sa slová určenými osobou, ktorá konzerváciu alebo balzamovanie vykonala podľa nahrádzajú slovami „uvedenými v § 4 ods. 1 písm. c) a § 4 ods. 3“.
7.§ 33 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak dôjde k porušeniu § 4 ods. 1 písm. c) a § 4 ods. 3, regionálny úrad verejného zdravotníctva môže vydať rozhodnutie o zákaze vystavovania ľudských pozostatkov alebo ich časti; v takom prípade pokutu neuloží.“.
8.V § 33 ods. 9 sa slová „§ 7 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 1 a 3“.
9.V § 33 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Ak dôjde k porušeniu § 7 ods. 3 druhej vety, regionálny úrad verejného zdravotníctva môže vydať rozhodnutie o zákaze vystavovania ľudských pozostatkov alebo ich časti; v takom prípade pokutu neuloží.“.
10.Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 36a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydá všeobecne záväzný právny predpis podľa § 4 ods. 1 písm. f) do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)Konania o uložení pokút začaté do 31. decembra 2017 a neukončené právoplatným rozhodnutím sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(3)Rozhodnutie podľa § 33 ods. 2 druhej vety a § 33 ods. 10 druhej vety môže regionálny úrad verejného zdravotníctva vydať v konaní, ktoré sa začalo po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.“.
Čl. II
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z . z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z. a zákona č. 77/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6 ods. 5 písm. a) sa za slová „v prípadoch uvedených v“ vkladajú slová „§ 6a ods. 2,“.
2.V § 6 ods. 6 úvodnej vete sa slovo „§ 6a“ nahrádza slovom „§ 6a ods. 1“.
3. Doterajší text § 6a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)Ak sa odber ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek vykonáva na iné účely ako je ich transplantácia, je ošetrujúci zdravotnícky pracovník povinný poskytnúť poučenie darcovi ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek. Ustanovenia § 6 ods. 2, 3, 4, 6 8 a § 6 ods. 10 prvá veta platia rovnako.“.
4.V § 11 ods. 10 sa za slovo „buniek“ vkladajú slová „a ďalšieho nakladania s nimi“.
5.Za § 49g sa vkladá § 49h, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 49g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018
Poučenie a informovaný súhlas podľa § 6a ods. 2 sa vyžaduje v prípadoch poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré nastanú po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.“.
Čl. III
Zákon č. 317/2016 Z. z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (transplantačný zákon) sa dopĺňa takto:
1. V § 5 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o odobratie ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek z tela mŕtveho darcu na iné účely ako na účely transplantácie, postupuje sa podľa odseku 9.“.
2.§ 5 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Odobrať ľudský orgán, ľudské tkanivo alebo ľudské bunky z tela mŕtveho darcu na iné účely ako na účely transplantácie je možné len vtedy, ak osoba počas svojho života urobila písomné vyhlásenie o súhlase s odobratím ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek po smrti na takéto účely. Za osobu, ktorá nemá plnú spôsobilosť na právne úkony, môže písomné vyhlásenie o súhlase s odobratím ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek po smrti na iné účely ako na účely transplantácie urobiť počas jej života zákonný zástupca. Písomné vyhlásenie o súhlase s odobratím ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek po smrti je možné kedykoľvek odvolať; pri odvolaní písomného vyhlásenia o súhlase s odobratím ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek po smrti sa postupuje podľa odseku 5. Ustanovenia § 5 ods. 3, 4, 5, 7 a 8 platia rovnako.“.
3.Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 34a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018
Na odobraté ľudské orgány, ľudské tkanivá alebo ľudské bunky, ktoré skladované do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa nevzťahuje postup podľa § 5 ods. 9.“.
Čl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 397/2000 Z. z., zákona č. 561/2001 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 527/2002 Z. z., zákona č. 357/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 126/2005 Z. z., zákona č. 521/2005 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 141/2010 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č.
299/2013 Z. z., zákona č. 366/2013 Z. z., zákona č. 267/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 54 sa za slová „(ďalej len „závet“),“ vkladajú slová „alebo vyhlásenie o zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami podľa osobitného predpisu4b) a odvolanie tohto vyhlásenia,“ a slová „tohto úkonu jeho“ sa nahrádzajú slovami „týchto úkonov ich“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:
4b) § 4 ods. 3 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení zákona ..../2017 Z. z.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem čl. I druhého a piateho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2018.