1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO). Hnutie OĽANO sa dlhodobo venuje rodinnej politike podpore rodín, zlepšovaniu ich sociálnej aj finančnej situácie a odstraňovaniu neodôvodnených znevýhodnení medzi jednotlivými skupinami občanov.
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 447/2008 Z. z.“) stanovuje nižší percentil na výpočet výšky príspevku na opatrovanie pre opatrovateľov, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na opatrovanie, ktorú opatrujú, navštevuje školské zariadenie alebo sa jej poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne. Ak opatrovateľ, spravidla rodič dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím, uprednostní napr. vzdelanie vo väčšom rozsahu, nárok len na nižší príspevok na opatrovanie. Vzhľadom na to, že za školský rok sa v zmysle § 150 školského zákona považuje nielen obdobie školského vyučovania, ale aj obdobie školských prázdnin, krátený príspevok na opatrovanie poberajú rodičia detí s ťažkým zdravotným postihnutím aj napr. počas letných prázdnin, kedy dieťa opatrujú 24 hodín denne.
Problém s krátením príspevku pociťujú hlavne opatrovatelia, ktorí aktívne sprostredkúvajú činnosti na podporu rozvoja fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Máme za to, že zákon č. 447/2008 Z. z. neberie do úvahy skutočnosť, že opatrovateľský príspevok nemá slúžiť len pre úkony sebaobsluhy, ktoré vykonáva opatrovateľ, ale aj úkony, ktoré zabezpečujú aktívny rozvoj zostávajúcich schopností a zabezpečuje styk so spoločenským prostredím. Takto postavenými obmedzeniami krátenia príspevku na opatrovanie podporujeme uzatvorenie opatrovaného s opatrovateľom v ich domácom prostredí. Trestáme tých opatrovateľov, ktorí sa snažia sprostredkovať nové možnosti rozvoja človeka so zdravotným znevýhodnením.
Z toho dôvodu je hlavným cieľom návrhu zákona zjednotiť výšku peňažného príspevku na mesačne 125 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom bez ohľadu na skutočnosť, či sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje ambulantná forma sociálnej služby alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne.
Vzhľadom na účel peňažného príspevku na opatrovanie sa vypúšťa aj možnosť zníženia príspevku pomernou časťou za dni, počas ktorých bol opatrovaný v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 30 dní, v školskom zariadení typu školy v prírode a za dni pobytu sociálnej rehabilitácie alebo rekreačného pobytu.
Predkladaný návrh zákona vyvoláva pozitívne sociálne vplyvy (najmä vplyv na hospodárenie obyvateľstva a sociálnu exklúziu). Nepredpokladá sa vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie a ani vplyv na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona však vyvoláva negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými
2
medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
3
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Terajšie znenie ustanovení zákona č. 447/2008 Z. z. o opatrovaní neberie do úvahy skutočnosť, že opatrovateľský príspevok nemá slúžiť len pre úkony sebaobsluhy, ktoré vykonáva opatrovateľ, ale aj úkony, ktoré zabezpečujú aktívny rozvoj zostávajúcich schopností a zabezpečuje styk so spoločenským prostredím. Ak nechceme podporovať uzatvorenie opatrovaného s opatrovateľom v ich domácom prostredí, je potrebné upraviť účel opatrovania 39 ods. 2 zákona č. 447/2008 Z. z.) spôsobom uvedeným v tomto návrhu zákona s cieľom sprostredkovať nové možnosti rozvoja človeka so zdravotným znevýhodnením.
K bodu 2
Peňažný príspevok na opatrovanie sa schvaľuje opatrovateľovi za účelom zabezpečenia každodennej pomoci fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím. V praxi to znamená, že počas celého dňa opatrovateľ zabezpečuje aktivity buď v domácom prostredí, alebo opatrovanému sprostredkuje kontakt s vonkajším prostredím.
Peňažný príspevok môže poberať opatrovateľ, ktorý pomáha fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá dovŕšila šesť rokov veku a je podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie (stupeň jej odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je V alebo VI podľa osobitného predpisu). Rozsah opatrovania sa považuje za splnený aj vtedy, ak sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na opatrovanie poskytuje ambulantná forma sociálnej služby alebo navštevuje školské zariadenie a fyzická osoba opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím po jej návrate z ambulantnej formy sociálnej služby alebo zo školského zariadenia.
V závislosti od toho, či fyzická osoba s ťažký zdravotným postihnutím navštevuje školské zariadenie alebo sa jej poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, stanovuje zákon č. 447/2008 Z. z. rozdielny percentil pre výpočet výšky peňažného príspevku na opatrovanie. Kým pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na opatrovanie činí príspevok mesačne 125 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom, pri opatrovaní fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, je príspevok mesačne 112,01 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom.
Problém s krátením príspevku pociťujú hlavne opatrovatelia, ktorí aktívne sprostredkúvajú činnosti na podporu rozvoja fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. V aplikačnej praxi to najmä rodičia školopovinných detí, ktorí pre vyučovací proces v škole strácajú nárok na plný príspevok len preto, že vyučovanie prekročí 20 hodín týždenne. Rodič odkázaného dieťaťa ako jeho rodinný príslušník nemá nárok na osobnú asistenciu. Napriek k tomu, že rodič musí dieťa priviesť a odviesť zo školy, čo nie je rovnaké ako pri zdravom dieťati, a trávi s ním ďalších 18 hodín denne, opatrovateľský príspevok sa mu kráti. Rodičia detí s ťažkým zdravotným postihnutím dostanú od školy potvrdenie, že dieťa navštevuje školu nad 20 hodín týždenne počas školského roka. Školský rok však zahŕňa aj obdobie školských prázdnin, kedy s deťmi celý deň, avšak výška príspevku sa im nemení.
Za zmienku stojí aj ďalšia situácia a to, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím navštevuje rehabilitačné stredisko viac ako 4 hodiny denne. V zariadení ide o to, aby osoba dosiahla čo najvyšší stupeň svojich schopností a bola čo najmenšou záťažou pre svoju rodinu. Napriek tomu, že
4
rodič (opatrovateľ) s dieťaťom s ťažkým zdravotným postihnutím výdavky, snaží sa ho aktivizovať k rozvoju a aby nezostalo v budúcnosti v ťažkom stupni odkázanosti, príslušný orgán ich „trestá“ krátením príspevku.
Z toho dôvodu sa navrhuje vypustiť odseky 8 a 9 v § 40 zákona č. 447/2008 Z. z., ktoré stanovujú ďalšie percentily pre výpočet peňažného príspevku na opatrovanie, v závislosti od poskytovania ambulantnej formy sociálnej služby alebo návštevy školského zariadenia v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne a počtu opatrovaných fyzických osôb, ktoré danú podmienku napĺňajú. Opatrovatelia tak budú mať nárok na peňažný príspevok na opatrovanie v mesačnej výške 125 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom bez ohľadu na skutočnosť, či je opatrovanému poskytovaná ambulantná forma sociálnej služby alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne.
K bodom 3 až 7
Ide o legislatívno-technické úpravy, ktoré bezprostredne súvisia s čl. I bodom 2 tohto návrhu zákona (s vypustením § 40 ods. 8 a 9 zákona č. 447/2008 Z. z.).
K bodu 8
Návrh zákona za cieľ zjednotiť percentil na výpočet výšky peňažného príspevku na opatrovanie a zároveň vychádza z predpokladu, že opatrovateľ sa o fyzickú osobu odkázanú na opatrovanie stará aj keď s ňou nie je v 24-hodinovom osobnom kontakte. Súčasná právna úprava zakotvuje zníženie príspevku v prípadoch, ak je opatrovaný v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 30 dní, v školskom zariadení typu školy v prírode, na pobyte sociálnej rehabilitácie alebo rekreačnom pobyte. Výnimku z tohto pravidla predstavuje situácia, ak opatrovateľ vykonával opatrovanie počas pobytu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v školskom zariadení typu školy v prírode, na rehabilitačnom pobyte alebo na rekreačnom pobyte.
Daná úprava čiastočne svoje opodstatnenie, avšak predovšetkým treba prihliadnuť na skutočnosť a praktickú stránku veci a tou je, že pre mnohých opatrovateľov predstavuje peňažný príspevok na opatrovanie základný príjem, bez ktorého sa finančná situácia jeho i opatrovaného môže rapídne zhoršiť. Rovnako tak je takmer nemožné, aby si opatrovateľ na čas, kedy je opatrovaný napr. na rekreačnom pobyte našiel primeraný príjem, ktorý by dosahoval výšku príspevku. Taktiež je treba prihliadnuť na starostlivosť opatrovateľa voči opatrovanému (napr. jeho návštevy v zariadeniach a sekundárna starostlivosť o opatrovaného umiestneného v zariadení). Z toho dôvodu sa ustanovenie týkajúce sa pomerného zníženia výšky peňažného príspevku na opatrovanie vypúšťa.
Rozdielne však treba pristupovať k prípadom, ak je v zdravotníckom zariadení opatrovateľ alebo ak nevykonáva osobne opatrovanie z iných vážnych dôvodov v zmysle terajšieho § 40 ods. 19 zákona č. 447/2008 Z. z. (po navrhovanej úprave § 40 ods. 17 návrhu zákona). Tu je znižovanie príspevku namieste, preto návrh zákona súčasnú právnu úpravu ponecháva v platnosti.
K bodom 9 a 10
Ide o legislatívno-technické úpravy, ktoré bezprostredne súvisia s čl. I bodmi 2 a 8 tohto návrhu zákona (s vypustením § 40 ods. 8, 9 a 18 zákona č. 447/2008 Z. z.).
K bodom 11 až 13
Ide o legislatívno-technické úpravy, ktoré bezprostredne súvisia s bodom 2 tohto návrhu zákona (s vypustením § 40 ods. 8 a 9 zákona č. 447/2008 Z. z.).
K bodu 14
5
S cieľom zabrániť nejednoznačnému výkladu ustanovení tohto návrhu zákona, ako aj v snahe posilniť právnu istotu účastníkov právnych vzťahov, sa upravuje prechodné ustanovenie, ktoré stanovuje povinnosť príslušnému orgánu prehodnotiť výšky peňažných príspevkov, ktoré boli posúdené podľa zákona účinného do 31. decembra 2017. Toto prehodnotenie bude mať podobu rozhodnutia o zmene výšky peňažného príspevku na opatrovanie, na ktorý vznikol nárok podľa doterajšej právnej úpravy a trvá aj naďalej za účinnosti novej právnej úpravy.
Výška peňažného príspevku na opatrovanie sa tak zjednotí pre všetkých poberateľov účinnosťou návrhu zákona bez ohľadu na to, či fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím navštevuje školské zariadenie alebo sa jej poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. januára 2018.
6
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)je upravený v primárnom práve Európskej únie, a to v čl. 151 a 153 (sociálna politika, zabezpečenie primeranej sociálnej ochrany) a 288 (právne akty únie) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010),
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
7
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Návrh zákona vyvoláva pozitívne sociálne vplyvy, najmä vplyv na hospodárenie obyvateľstva a sociálnu exklúziu, pretože zavádza jednotný percentil potrebný na výpočet peňažného príspevku na opatrovanie bez ohľadu na poskytovanie ambulantnej formy sociálnej služby alebo navštevovanie školského zariadenia v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne. Toto zjednotenie (t. j. zvýšenie) príspevku pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím prinesie zvýšenie príjmov z opatrovateľskej činnosti, čo prispeje k zlepšeniu finančnej situácie mnohých rodín. Zároveň sa opatrovateľ, spravidla rodič dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím, nebude musieť rozhodovať medzi zabezpečením návštevy školského zariadenia v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne a finančnou pomocou v podobe zvýšeného príspevku, ako stanovovala doterajšia právna úprava.
Zjednotenie percentilu predstavuje negatívny dopad na rozpočet verejnej správy, ktorý však nie je možné presne vyčísliť, keďže verejne nie dostupné údaje o osobách ZŤP, ktorým sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby alebo ktoré navštevujú školské zariadenia v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne. Ak však vychádzame z priemerného mesačného počtu poberateľov príspevku na opatrovanie za rok 2016, ktorých bolo 54 666 osôb, a predpokladáme, že aspoň pätiny z nich sa dotkne opatrenie upravené v tomto návrhu zákona, pri orientačnom čísle 10 933 osôb a čiastke 25,91 eur, o ktorú sa príspevok navýši, by mal predstavovať ročný dopad na rozpočet verejnej správy sumu
8
3 339 329,82 eur ročne, a to aj na najbližšie tri rozpočtové roky. Tento negatívny dopad na rozpočet navrhujeme financovať z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa, kde je vyčlenených 2 mld. eur na bližšie nešpecifikované účely.
Nepredpokladá sa dopad návrhu zákona na podnikateľské prostredie, životné prostredie ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.