NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
551/2010 Z. z.
, zákona č.
180/2011 Z. z.
, zákona č.
468/2011 Z. z.
, zákona č.
136/2013 Z. z.
, zákona č.
219/2014 Z. z.
, zákona č.
263/2014 Z. z.
, zákona č.
375/2014 Z. z.
, zákona č.
353/2015 Z. z.
, zákona č.
378/2015 Z. z.
, zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 355/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 39 odsek 2 znie:
„(2) Účelom opatrovania je zabezpečiť pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri realizovaní sociálnych a vzdelávacích aktivít.“.
2.V § 40 sa vypúšťajú odseky 8 a 9.
Doterajšie odseky 10 až 24 sa označujú ako odseky 8 až 22.
3.V § 40 ods. 8 sa slová „odseku 12“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.
4.V § 40 ods. 9 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
5.V § 40 ods. 10 sa slová „odsekov 7 až 9“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
6.V § 40 ods. 11 sa slová „odsekov 7 9 a 12“ nahrádzajú slovami „odsekov 7 a 10“.
7.V § 40 ods. 12 sa slová „odsekov 7 až 12“ nahrádzajú slovami „odsekov 7 až 10“.
8.V § 40 sa vypúšťa odsek 16.
Doterajšie odseky 17 až 22 sa označujú ako odseky 16 až 21.
9.V § 43 ods. 2 sa slová „§ 40 ods. 16, 18 20“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 14, 16 a 17“.
10.V § 43 ods. 3 sa slová „§ 40 ods. 16, 18 20“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 14, 16 a 17“.
11.V § 55 ods. 14 sa slová „§ 40 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 8“.
12.V § 66 ods. 6 sa slová „§ 40 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 8“.
13.V § 67c sa slová „§ 40 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 8“.
14.Za § 67d sa vkladá § 67e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠67e
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2018
O zmene výšky peňažného príspevku na opatrovanie, na ktorý vznikol nárok pred 1. januárom 2018 a trvá aj po 31. decembri 2017, rozhodne príslušný orgán do 31. marca 2018.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.