NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V čl. 2 ods. 1 písm. h) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a špeciálneho prokurátora,“.
2.V čl. 2 ods. 1 písmeno u) znie:
„u) generálneho riaditeľa a členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska,“.
3.V čl. 2 ods. 1 písmeno v) znie:
„v) generálneho riaditeľa a členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne a štatutárny orgán alebo členov štatutárneho orgánu a členov Dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne,“.
4.V čl. 2 ods. 1 písm. w) sa za slová „riaditeľa“ vkladajú slová „a členov Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky“.
5.V čl. 2 ods. 1 písmeno y) znie:
„y) predsedu, podpredsedov a členov Rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví,“.
6.V čl. 2 ods. 1 písmeno z) znie:
„z) predsedu a podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,“.
7.V čl. 2 ods. 1 písmeno za) znie:
„za) predsedu a podpredsedu Dopravného úradu,“.
8.V čl. 2 ods. 1 písmeno zb) znie:
„zb) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu a členov dozorných rád právnických osôb, v ktorých majoritnú majetkovú účasť štát a osôb zastupujúcich štát v orgánoch právnických osôb s majoritnou majetkovou účasťou štátu,“.
9.V čl. 2 ods. 1 písmeno zd) znie:
„zd) generálneho riaditeľa a námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu a členov Rady Slovenského pozemkového fondu,“.
10.V čl. 2 ods. 1 písmeno ze) znie:
„ze) prezidenta Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky,“.
11.V čl. 2 ods. 1 písm. zi) sa za slová „predsedu“ vkladajú slová „a členov dozornej rady“.
12.V čl. 2 ods. 1 písmeno zj) znie:
„zj) predsedu a členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť,“.
13.V čl. 2 ods. 1 písmeno zk) znie:
„zk) prezidenta Policajného zboru Slovenskej republiky,“.
14.V čl. 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenami zl) až zn), ktoré znejú:
„zl) riaditeľa Vojenského obranného spravodajstva,
zm) vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv, vedúceho Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky,
zn) neuvedené v písmenách a) zm), do ktorých verejní funkcionári navrhovaní alebo volení Národnou radou Slovenskej republiky, okrem členov disciplinárnych senátov súdov Slovenskej republiky.“.
15. V čl. 5 odseky 2 až 6 znejú:
„(2) Verejný funkcionár nesmie podnikať; to sa nevzťahuje na výkon povolania, ktoré môže vykonávať len fyzická osoba za zákonom ustanovených podmienok.
(3) Verejný funkcionár nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze.
(4) Zákaz podľa odseku 3 sa nevzťahuje na
a) členstvo verejného funkcionára v orgáne právnickej osoby, ktoré vyplýva zo zákona alebo z výkonu funkcie verejného funkcionára,
b) zastupovanie štátu v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou štátu a na zastupovanie obce alebo vyššieho územného celku v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou obce alebo s majetkovou účasťou vyššieho územného celku.
(5) Verejný funkcionár, ktorý vykonáva činnosti podľa odseku 4, nesmie za ich výkon poberať odmenu ani iné finančné plnenie okrem náhrady preukázaných výdavkov s výkonom tejto funkcie.
(6) Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nevzťahujú na verejných funkcionárov podľa čl. 2 ods. 1 písm. p) a r). Zákaz podľa odseku 2 sa nevzťahuje na verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 písm. o).“.
16. V čl. 5 ods. 7 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 3“.
17. V čl. 6 odsek 1 znie:
„(1) Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na rokovaní orgánu o veci, na ktorej osobný záujem, je povinný oznámiť svoj osobný záujem o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi alebo pred hlasovaním o tejto veci. V takom prípade sa jeho hlas nezapočítava do výsledku hlasovania o tejto veci.“.
18. V čl. 7 ods. 1 písm. c) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa slová „a dátum, od ktorého sa ujal výkonu takejto verejnej funkcie“.
19.V čl. 7 ods. 1 písmená d) a e) znejú:
„d) svoje príjmy, vrátane paušálnych náhrad, dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, ktoré verejný funkcionár v uvedenom období vykonával, ako aj ďalšie príjmy, ktoré sa uvádzajú v daňovom priznaní a ostatné finančné príjmy, ktoré podliehajú dani z príjmov, ak sú vyššie ako 100 eur ročne,
e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodinný stav a adresa trvalého pobytu a údajov o podieloch vo vzťahu k majetkovým pomerom,“.
20. V čl. 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) popis daru, inej výhody alebo sumy finančného daru spolu s menom, priezviskom a adresou trvalého bydliska alebo obchodným menom a adresou sídla darcu alebo osoby, ktorá výhodu poskytla, a ktorý prijal verejný funkcionár v roku, za ktorý sa oznámenie podáva, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru presiahne 5 000 eur.“.
21. V čl. 7 odsek 2 znie:
„(2) K písomnému oznámeniu podľa odseku 1 verejný funkcionár priloží najneskôr do 30. apríla kópiu
a)podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok, alebo
b)iný doklad vydávaný na daňové účely obsahujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny rok.“.
22. V čl. 7 ods. 3 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „príslušnému orgánu podľa odseku 5“ a za slovom „podať“ sa vkladajú slová „tomu istému orgánu“.
23.V čl. 7 ods. 4 písm. b) d) sa slová „35-násobok minimálnej mzdy“ nahrádzajú slovami „10 000 eur“, v písmene c) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“ a v písmene d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája slovo „alebo“.
24.V čl. 7 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) užívanie nehnuteľnosti a hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby, ak odplata na danom mieste a v danom čase za užívanie takejto nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci presahuje 5 000 eur za kalendárny rok.“.
25. V čl. 7 odsek 7 znie:
„(7) Oznámenia podané podľa odseku 5 zverejňuje komisia obecného zastupiteľstva, komisia mestského zastupiteľstva a komisia miestneho zastupiteľstva mestských častí v Bratislave a Košiciach na webovom sídle obce, mesta alebo mestskej časti, ak je zriadené, komisia zastupiteľstva vyššieho územného celku na webovom sídle vyššieho územného celku, akademický senát na webovom sídle verejnej vysokej školy a výbor na webovom sídle Národnej rady Slovenskej republiky. Ak obec, mesto alebo mestská časť nemá zriadené webové sídlo, orgán, ktorému sa podávajú oznámenia podľa odseku 5, je povinný poskytnúť informácie o týchto oznámeniach každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. Osobné údaje verejného funkcionára sa
poskytujú alebo zverejňujú v rozsahu titul, meno, priezvisko a verejná funkcia, ktorú vykonáva.“.
26.Článok 7 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:
„(11) Oznámenie podľa odseku 1 sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1. O podaní oznámenia na tomto tlačive vystaví orgán uvedený v odseku 5 verejnému funkcionárovi písomné potvrdenie.
(12) Povinnosť podať písomné oznámenie podľa odseku 1 je splnená aj vtedy, ak bolo oznámenie podané elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona.“.
27. V čl. 8 ods. 1 úvodnej vete sa slová „t) až zk)“ nahrádzajú slovami „t) až zn) “.
28.Článok 8 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Oznámenie podľa odseku 5 sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2. O podaní oznámenia na tomto tlačive vystaví orgán uvedený v článku 7 ods. 5 verejnému funkcionárovi písomné potvrdenie.“.
29. V čl. 9 ods. 1 písm. a) sa slová „t) až zk)“ nahrádzajú slovami „t) až zn)“.
30.V čl. 9 ods. 5 sa slová „do 60 dní“ nahrádzajú slovami „do 180 dní“.
31.V čl. 9 ods. 8 písm. a) sa za slovo „funkcionárovi“ vkladajú slová „počas jedného funkčného obdobia“.
32.V čl. 9 ods. 10 písmeno a) znie:
„a) v sume zodpovedajúcej mesačnému platu verejného funkcionára, ak ide o porušenie povinnosti oznámiť svoj osobný záujem podľa čl. 6 a porušenie povinnosti podať oznámenie podľa čl. 7 v lehote ustanovenej v čl. 7,“.
33. V čl. 9 ods. 10 písm. b) sa na konci vypúšťajú slová „týkajúce sa jeho majetkových pomerov“.
34. V čl. 9 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11) Pokutu podľa odseku 10 písm. a) c) možno uložiť aj opakovane, a to za každých 180 dní od právoplatnosti rozhodnutia, ak verejný funkcionár do 180 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia neurobil žiadne úkony smerujúce k náprave protiprávneho stavu okrem prípadov, keď verejný funkcionár nemôže odstrániť protiprávny stav z vážnych dôvodov, ktoré posúdi orgán, ktorý je oprávnený rozhodnúť o pokute.“.
Doterajšie odseky 11 až 16 sa označujú ako odseky 12 až 17.
35. V čl. 9 ods. 12 písm. a) sa slová „t) až zk)“ nahrádzajú slovami „t) až zn)“.
36. V čl. 9 ods. 12 písm. e) sa slová „čl. 9 ods. 14“ nahrádzajú slovami „čl. 9 ods. 15“.
37.V čl. 9 odsek 13 znie:
„(13) Ak sa v konaní nepreukázalo, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenia ustanovené týmto ústavným zákonom alebo zákonom, alebo v oznámení podľa čl. 7 alebo čl. 8 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje, orgán podľa odseku 1 rozhodne o zastavení konania. Na prijatie platného rozhodnutia o zastavení konania je potrebná najmenej trojpätinová väčšina prítomných členov orgánu, ktorý
konanie uskutočňuje. Rozhodnutie o zastavení konania obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku. Konanie sa zastaví aj vtedy, ak sa verejný funkcionár pred hlasovaním o rozhodnutí podľa odseku 6 vzdá svojej funkcie.“.
38.V čl. 9 ods. 16 sa slová „odseku 14“ nahrádzajú slovami „odseku 15“.
39.V čl. 10 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa čl. 9 ods. 9 a 13 môže dotknutý verejný funkcionár alebo jedna tretina členov orgánu, ktorý vo veci rozhodol, podať odvolanie do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia verejnému funkcionárovi, okrem konania, ktoré bolo zastavené za porušenie povinnosti podať oznámenie v lehote stanovenej v čl. 7. Príslušný orgán, ktorý vo veci rozhodoval môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie. Ak tento orgán odvolaniu nevyhovie, postúpi ho v lehote 30 dní na rozhodnutie Ústavnému súdu Slovenskej republiky. Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodne o odvolaní do 60 dní odo dňa jeho doručenia. Ústavný súd Slovenskej republiky preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu, ak pre to dôvody, rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí. Ústavný súd rozhodnutie zruší a vec vráti orgánu, ktorý ho vydal, na nové prerokovanie a rozhodnutie, pokiaľ je to vhodnejšie najmä z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti. Rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky je konečné.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
40.V čl. 10 ods. 5 sa slová „čl. 9 ods. 14“ nahrádzajú slovami „čl. 9 ods. 15“.
41.Čl. 12 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Majetkový prírastok verejného funkcionára na účely konania podľa čl. 9 ods. 8 písm. b) je rozdiel medzi jednotlivými údajmi v písomnom oznámení podľa čl. 7 ods. 1, a to najmä rozdiel medzi jednotlivými údajmi podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) v roku, v ktorom sa posudzuje pôvod majetkového prírastku, s údajmi za predchádzajúci kalendárny rok pri zohľadnení údajov o nadobudnutí nehnuteľnosti a hnuteľnej veci v posudzovanom období.“.
42.Za čl. 12a sa vkladá čl. 12b, ktorý vrátane nadpisu znie:
Čl. 12b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1) Ak verejný funkcionár vykonáva k 1. januáru 2018 funkciu, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je podľa ústavného zákona účinného pred 1. januárom 2018 nezlučiteľná s jeho funkciou verejného funkcionára, je povinný do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti ústavného zákona účinného od 1. januára 2018 jej vykonávanie skončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k jej skončeniu.
(2) Konanie vo veciach rozporu osobného záujmu s verejným záujmom začaté pred 1. januárom 2018 sa dokončí podľa ústavného zákona účinného pred 1. januárom 2018.
(3) Oznámenia podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 za rok 2017 sa podávajú podľa ústavného zákona účinného od 1. januára 2018.
(4) Oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 možno podať orgánu podľa čl. 7 ods. 5 písomne alebo elektronickými prostriedkami. Podrobnosti pri podávaní oznámení podľa
čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 elektronickými prostriedkami upraví orgán podľa čl. 7 ods. 5 a oznámi ich na svojom webovom sídle.“.
43. Ústavný zákon sa dopĺňa prílohami č. 1 a 2, ktoré vrátane nadpisu znejú:
Príloha č. 1
k ústavnému zákonu č. 357/2004 Z. z.
(Vzor)
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
za rok 20...
󠆬 pri ujatí sa výkonu verejnej funkcie
󠆬 k 31. marcu 20...1)
A. Základné údaje o verejnom funkcionárovi
Meno, priezvisko a titul: ........................................................................................................................
Rodné priezvisko: ...................................................................................................................................
Rodné číslo:2) ............................................................................................................................................
Adresa na doručovanie:2)...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Verejná funkcia vykonávaná predchádzajúci rok podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej len „ústavný zákon“), za ktorú sa dáva toto oznámenie: ............................................................................................ ..................................................................................................................................................................
Dátum ujatia sa výkonu verejnej funkcie: ...........................................................................................
Predpokladaný dátum ukončenia výkonu verejnej funkcie (pokiaľ takýto dátum vyplýva z osobitného právneho predpisu): ........................................................................................................
B. Údaje oznámenia3)
1. Svojím podpisom osvedčujem, že ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie som vykonával nasledovnú funkciu, povolanie alebo činnosť označenú v Ústave Slovenskej republiky alebo v osobitnom zákone za nezlučiteľnú (čl. 5 ods. 1 6 ústavného zákona). Zároveň uvádzam údaj o tom, kedy a ako sa vykonávanie skončilo alebo skončí (vypĺňa sa pri ujatí výkonu verejnej funkcie):
...................................................................................................................................................................
2. Svojím podpisom osvedčujem, že ku dňu podania tohto oznámenia spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 6 ústavného zákona, keďže:
a)nevykonávam funkcie, zamestnanie a činnosti, ktoré nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára podľa Ústavy Slovenskej republiky a zákonov,
b)nie som štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze,4)
c)nepodnikám; nevzťahuje sa na výkon povolania, ktoré môže vykonávať len fyzická osoba za zákonom ustanovených podmienok5)
3. Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo v štátnozamestnaneckom pomere [čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona]:
Názov zamestnávateľa: ..........................................................................................................................
Sídlo – ulica, číslo: ......................................................... obec: ...............................................................
PSČ: ....................................................................... IČO: ..........................................................................
Som dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce:
󠆬󠆬 ÁNO 󠆬󠆬 NIE1)
4.Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť [čl. 5 ods. 2 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona]:
Názov podnikateľského subjektu: ........................................................................................................
Sídlo - ulica, číslo: ...................................................... obec: .................................................................
PSČ: ................................................. IČO: .........................................................................................
Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti: .......................................................................
Funkcia: ...................................................................................................................................................
5.Vykonávam inú samostatnú zárobkovú činnosť [čl. 5 ods. 2 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona]6):
Názov podnikateľského subjektu: ......................................................................................................
Sídlo - ulica, číslo: ................................................. obec: .......................................................................
PSČ: ................................................ IČO: .................................................................................................
Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti: ........................................................................
Funkcia: ...................................................................................................................................................
6.Počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie [čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona]:
a)vykonávam funkciu v štátnom orgáne
1. Názov štátneho orgánu: ....................................................................................................................
Sídlo - ulica, číslo: ................................................. obec: ......................................................................
Funkcia: ....................................................................................................................................................
Z tejto funkcie mám príjem, funkčný alebo iný pôžitok: 󠆬ÁNO 󠆬 NIE1)
2. Názov štátneho orgánu: ....................................................................................................................
Sídlo - ulica, číslo: ................................................. obec: ......................................................................
Funkcia: ....................................................................................................................................................
Z tejto funkcie mám príjem, funkčný alebo iný pôžitok: 󠆬ÁNO 󠆬 NIE1)
b)vykonávam funkciu v územnej samospráve
1. Obec alebo samosprávny kraj, kde sa funkcia vykonávala: ........................................................
názov/označenie funkcie: ....................................................................................................................
Z tejto funkcie mám príjem, funkčný alebo iný pôžitok:󠆬ÁNO 󠆬 NIE1)
2. Obec alebo samosprávny kraj, kde sa funkcia vykonávala: ........................................................
názov/označenie funkcie: ....................................................................................................................
Z tejto funkcie mám príjem, funkčný alebo iný pôžitok: 󠆬ÁNO 󠆬 NIE1)
c) vykonávam funkciu v orgáne právnickej osoby vykonávajúcej podnikateľskú činnosť, ktorá mi vyplýva zo zákona alebo v ktorých štát alebo obec (vyšší územný celok) majetkovú účasť, a v ktorých zastupujem štát alebo obec (vyšší územný celok)7)
1. Názov podnikateľského subjektu: ...................................................................................................
Sídlo - ulica, číslo: ................................................ obec: .......................................................................
PSČ: .............................................. IČO: ...................................................................................................
Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti: ...................................................................
Funkcia: ...................................................................................................................................................
Z tejto funkcie mám príjem, funkčný alebo iný pôžitok: 󠆬ÁNO 󠆬 NIE1)
2. Názov podnikateľského subjektu: ...................................................................................................
Sídlo - ulica, číslo: ................................................ obec: .......................................................................
PSČ: .............................................. IČO: ...................................................................................................
Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti: ...................................................................
Funkcia: ...................................................................................................................................................
Z tejto funkcie mám príjem, funkčný alebo iný pôžitok: 󠆬ÁNO 󠆬 NIE1)
d)vykonávam funkciu v orgáne právnickej osoby nevykonávajúcej podnikateľskú činnosť8)
1. Názov právnickej osoby: ..................................................................................................................
Sídlo - ulica, číslo: .................................................. obec: .....................................................................
PSČ: .............................................. IČO :..................................................................................................
Právna forma vykonávania činnosti: ...................................................................................................
Funkcia: ....................................................................................................................................................
Z tejto funkcie mám príjem, funkčný alebo iný pôžitok: 󠆬ÁNO 󠆬 NIE1)
2. Názov právnickej osoby: ...................................................................................................................
Sídlo - ulica, číslo: ................................................. obec: .....................................................................
PSČ: ................................................... IČO: .............................................................................................
Právna forma vykonávania činnosti: ............................................................................................
Funkcia: ...................................................................................................................................................
Z tejto funkcie mám príjem, funkčný alebo iný pôžitok: 󠆬ÁNO 󠆬 NIE1)
7. V uplynulom kalendárnom roku som z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú dávam oznámenie a z výkonu funkcií, povolaní a činností, ktoré uvádzam v bodoch B/ 2 6, dosiahol nasledovný príjem [čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona]9):
a)príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý kalendárny rok
aa) zdaniteľný príjem v € .............................................
ab) paušálne náhrady v € .............................................
b)príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní som pokračoval aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára
ba) zdaniteľný príjem v € .............................................
bb) paušálne náhrady v € .............................................
c)ďalšie príjmy (ak sú vyššie ako 100 eur ročne)
ca) zdaniteľný príjem v € .............................................
cb) druh príjmu .............................................
8. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v prílohe potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb, alebo iný doklad vydávaný na daňové účely, potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré som získal za rok 20...
󠆬 áno 󠆬 zašlem dodatočne do 30. apríla t. r.1)
C. Majetkové pomery verejného funkcionára a majetkové pomery manžela/manželky a neplnoletých detí, ktoré s ním žijú v domácnosti [čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona]:
1. Majetkové pomery verejného funkcionára10)
a)Nehnuteľný majetok
1. Druh majetku: .....................................................................................................................................
Katastrálne územie: ........................................................................... Číslo parcely: ...........................
Číslo LV: ............................ Výmera (m2): ................................... Podiel v %: ...................................
Rok nadobudnutia: ....................... Spôsob nadobudnutia: ................................................................
2. Druh majetku: .....................................................................................................................................
Katastrálne územie: ........................................................................... Číslo parcely: ...........................
Číslo LV: ............................ Výmera (m2): ................................... Podiel v %: ...................................
Rok nadobudnutia: ....................... Spôsob nadobudnutia: ................................................................
b) Hnuteľný majetok (ak jeho zvyčajná cena presahuje 10 000 eur)11)
1. Druh majetku: .....................................................................................................................................
Továrenská značka alebo výrobná značka: ................................................ Rok výroby: .................
Rok nadobudnutia: ................... Spôsob nadobudnutia: ....................................................................
......................................................................................................... Podiel v %: ......................................
2. Druh majetku: .....................................................................................................................................
Továrenská značka alebo výrobná značka: ................................................ Rok výroby: .................
Rok nadobudnutia: ................... Spôsob nadobudnutia: ....................................................................
......................................................................................................... Podiel v %: ......................................
c) Majetkové právo alebo iná majetková hodnota (ak jeho zvyčajná cena presahuje 10 000 eur)12)
1. Druh: .....................................................................................................................................................
Obchodné meno spoločnosti alebo názov finančnej inštitúcie alebo údaje o fyzickej osobe alebo o právnickej osobe: .......................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Dátum vzniku: ................... Spôsob nadobudnutia: ....................................................................
......................................................................................................... Podiel v %: ......................................
2. Druh: .....................................................................................................................................................
Obchodné meno spoločnosti alebo názov finančnej inštitúcie alebo údaje o fyzickej osobe alebo o právnickej osobe: .......................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Dátum vzniku: ................... Spôsob nadobudnutia: ....................................................................
......................................................................................................... Podiel v %: ......................................
d) Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 10 000 eur13)
1. Druh: .....................................................................................................................................................
Obchodné meno spoločnosti alebo názov finančnej inštitúcie: .......................................................
....................................................................................................................................................................
Dátum vzniku: ......................... Podiel v %: ..........................................................................................
2. Druh: .....................................................................................................................................................
Obchodné meno spoločnosti alebo názov finančnej inštitúcie: .......................................................
....................................................................................................................................................................
Dátum vzniku: ......................... Podiel v %: ..........................................................................................
e) Užívanie nehnuteľnosti inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby (ak odplata na danom mieste a v danom čase za užívanie takejto nehnuteľnosti presahuje 5 000 eur za kalendárny rok )14)
Druh majetku: .....................................................................................................................................
Katastrálne územie: ........................................................................... Číslo parcely: ...........................
Číslo LV: ............................ Výmera (m2): ................................... Podiel v %: ...................................
Rok začatia: ....................... Spôsob: .....................................................................................................
Údaje o fyzickej osobe alebo o právnickej osobe: .............................................................................
...........................................................................................................................................................
f) Užívanie hnuteľnej veci inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby (ak odplata na danom mieste a v danom čase za užívanie takejto hnuteľnej veci presahuje 5 000 eur za kalendárny rok )15)
Druh majetku: .....................................................................................................................................
Továrenská značka alebo výrobná značka: ................................................ Rok výroby: .................
Rok začatia: ....................... Spôsob: .....................................................................................................
Údaje o fyzickej osobe alebo o právnickej osobe: .............................................................................
...........................................................................................................................................................
g) Prijaté dary alebo iné výhody (ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru presiahne 5 000 eur )16)
Druh: .............................................................................................................................................
Dátum prijatia : ................................................ Podiel v %: .......................................................
Údaje o fyzickej osobe alebo o právnickej osobe: .............................................................................
...........................................................................................................................................................
2) Majetkové pomery manžela/manželky17)
Meno, priezvisko a titul: .......................................................................................................................
Rodné priezvisko: ..............................................................................................................................
Trvalý pobyt: ..........................................................................................................................................
a)Nehnuteľný majetok
1. Druh majetku: .....................................................................................................................................
Katastrálne územie: ........................................................................... Číslo parcely: ...........................
Číslo LV: ............................ Výmera (m2): ................................... Podiel v %: ...................................
Rok nadobudnutia: ....................... Spôsob nadobudnutia: ................................................................
2. Druh majetku: .....................................................................................................................................
Katastrálne územie: ........................................................................... Číslo parcely: ...........................
Číslo LV: ............................ Výmera (m2): ................................... Podiel v %: ...................................
Rok nadobudnutia: ....................... Spôsob nadobudnutia: ................................................................
b) Hnuteľný majetok (ak jeho zvyčajná cena presahuje 10 000 eur)11)
1. Druh majetku: .....................................................................................................................................
Továrenská značka alebo výrobná značka: ................................................ Rok výroby: .................
Rok nadobudnutia: ................... Spôsob nadobudnutia: ....................................................................
......................................................................................................... Podiel v %: ......................................
2. Druh majetku: .....................................................................................................................................
Továrenská značka alebo výrobná značka: ................................................ Rok výroby: .................
Rok nadobudnutia: ................... Spôsob nadobudnutia: ....................................................................
......................................................................................................... Podiel v %: ......................................
c) Majetkové právo alebo iná majetková hodnota (ak jeho zvyčajná cena presahuje 10 000 eur)12)
1. Druh: .....................................................................................................................................................
Obchodné meno spoločnosti alebo názov finančnej inštitúcie alebo údaje o fyzickej osobe alebo o právnickej osobe: .......................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Dátum vzniku: ................... Spôsob nadobudnutia: ....................................................................
......................................................................................................... Podiel v %: ......................................
2. Druh: .....................................................................................................................................................
Obchodné meno spoločnosti alebo názov finančnej inštitúcie alebo údaje o fyzickej osobe alebo o právnickej osobe: .......................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Dátum vzniku: ................... Spôsob nadobudnutia: ....................................................................
......................................................................................................... Podiel v %: ......................................
d) Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 10 000 eur13)
1. Druh: .....................................................................................................................................................
Obchodné meno spoločnosti alebo názov finančnej inštitúcie: .......................................................
....................................................................................................................................................................
Dátum vzniku: ......................... Podiel v %: ..........................................................................................
2. Druh: .....................................................................................................................................................
Obchodné meno spoločnosti alebo názov finančnej inštitúcie: .......................................................
....................................................................................................................................................................
Dátum vzniku: ......................... Podiel v %: ..........................................................................................
3.Majetkové pomery neplnoletých detí, ktoré žijú s verejným funkcionárom v spoločnej domácnosti18)
Meno a priezvisko dieťaťa: .................................................................................................................
Trvalý pobyt: ...........................................................................................................................................
a)Nehnuteľný majetok
1. Druh majetku: .....................................................................................................................................
Katastrálne územie: ........................................................................... Číslo parcely: ...........................
Číslo LV: ............................ Výmera (m2): ................................... Podiel v %: ...................................
Rok nadobudnutia: ....................... Spôsob nadobudnutia: ................................................................
2. Druh majetku: .....................................................................................................................................
Katastrálne územie: ........................................................................... Číslo parcely: ...........................
Číslo LV: ............................ Výmera (m2): ................................... Podiel v %: ...................................
Rok nadobudnutia: ....................... Spôsob nadobudnutia: ................................................................
b) Hnuteľný majetok (ak jeho zvyčajná cena presahuje 10 000 eur)11)
1. Druh majetku: .....................................................................................................................................
Továrenská značka alebo výrobná značka: ................................................ Rok výroby: .................
Rok nadobudnutia: ................... Spôsob nadobudnutia: ....................................................................
......................................................................................................... Podiel v %: ......................................
2. Druh majetku: .....................................................................................................................................
Továrenská značka alebo výrobná značka: ................................................ Rok výroby: .................
Rok nadobudnutia: ................... Spôsob nadobudnutia: ....................................................................
......................................................................................................... Podiel v %: ......................................
c) Majetkové právo alebo iná majetková hodnota (ak jeho zvyčajná cena presahuje 10 000 eur)12)
1. Druh: .....................................................................................................................................................
Obchodné meno spoločnosti alebo názov finančnej inštitúcie alebo údaje o fyzickej osobe alebo o právnickej osobe: .......................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Dátum vzniku: ................... Spôsob nadobudnutia: ....................................................................
......................................................................................................... Podiel v %: ......................................
2. Druh: .....................................................................................................................................................
Obchodné meno spoločnosti alebo názov finančnej inštitúcie alebo údaje o fyzickej osobe alebo o právnickej osobe: .......................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Dátum vzniku: ................... Spôsob nadobudnutia: ....................................................................
......................................................................................................... Podiel v %: ......................................
d) Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 10 000 eur13)
1. Druh: .....................................................................................................................................................
Obchodné meno spoločnosti alebo názov finančnej inštitúcie: .......................................................
....................................................................................................................................................................
Dátum vzniku: ......................... Podiel v %: ..........................................................................................
2. Druh: .....................................................................................................................................................
Obchodné meno spoločnosti alebo názov finančnej inštitúcie: .......................................................
....................................................................................................................................................................
Dátum vzniku: ......................... Podiel v %: ..........................................................................................
Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé.
Dátum .................................................
Miesto ..................................................
...................................................
vlastnoručný podpis
_________________________________
1)Vybrať jednu z možností.
2)Osobné údaje podliehajú ochrane osobných údajov podľa osobitného predpisu.
3)Pokiaľ nepostačuje rozsah položiek uvádzaných v jednotlivých bodoch vzoru oznámenia, verejný funkcionár si ich rozšíri alebo si rozšíri vlastné oznámenie o ďalšie položky tohto druhu.
4)Nevzťahuje sa na členstvo v orgáne právnickej osoby, ktoré vyplýva zo zákona alebo z výkonu funkcie verejného funkcionára, a na zastupovanie:
štátu v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou štátu, alebo
obce, alebo vyššieho územného celku v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou obce alebo vyššieho územného celku,
za predpokladu, že nepoberá za členstvo v nich finančnú odmenu.
Nevzťahuje sa na poslancov mestských zastupiteľstiev, poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach a poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov. Nevzťahuje sa na členstvo starostu obce v orgáne právnickej osoby, ktoré vyplýva zo zákona alebo z výkonu funkcie tohto verejného funkcionára v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou obce, v ktorých zastupuje obec, a za ktoré nepoberá finančnú odmenu.
5)Nevzťahuje sa na poslancov mestských zastupiteľstiev, poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach a poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov. Časť vety za bodkočiarkou sa nevzťahuje na starostov obcí.
6)Napríklad advokátska prax, prax súkromného lekára, prax audítora.
7)Ide o funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, člena riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze.
8)Napríklad funkcie v orgánoch občianskych združení, združení právnických osôb, nadácií.
9)Zohľadňuje všetky príjmy, ktoré verejnému funkcionárovi boli vyplatené za vykazované obdobie, a to:
-príjmy z výkonu funkcie verejného funkcionára - členia sa na zdaniteľný (hrubý) príjem podliehajúci režimu dani z príjmu [písm. aa)] a paušálne náhrady vyplatené v súvislosti s výkonom verejnej funkcie [písmeno ab)],
-príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, ktorých verejný funkcionár pokračoval aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára - členia sa na zdaniteľný (hrubý) príjem podliehajúci režimu dani z príjmov [písm. ba)] a paušálne náhrady pokiaľ sú z takejto funkcie vyplácané [písm. bb)],
-ďalšie príjmy nezahrnuté vo vyššie uvedených zarážkach bez ohľadu na to, či podliehajú dani z príjmu, ak presahujú sumu 100 eur za kalendárny rok - členia sa na zdaniteľný (hrubý) príjem [písm. ca)], t. z. súhrn všetkých takýchto príjmov a druh príjmu [písm. cb)] s individuálnym popisom všetkých druhov takéhoto príjmu (napr. tantiémy, dividendy, výhra v lotérii a pod.).
10)Druh nehnuteľnosti (napr. zastavaná plocha a nádvorie, rodinný dom, bytový dom, byt, nebytový priestor, garáž, stavebný pozemok, budova pre obchod a služby, priemyselná budova a sklad, stavba na individuálnu rekreáciu, orná pôda, vinica, chmeľnica, trvalý trávny porast, záhrady, ovocný sad, lesný pozemok, vodná plocha, rozostavané stavby, ak zapísané v katastri nehnuteľností, iné stavby a pod.). V prípade majetku, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, uvádzať s poznámkou „(v BSM)“.
11)Vlastníctvo hnuteľnej veci podľa druhu, ktorej zvyčajná hodnota je nad 10 000 eur (hodnota individuálne, nie súhrnom). Dopravný prostriedok (napr. osobné motorové vozidlo, nákladné vozidlo, motocykel, bicykel, lietadlo, jachta, helikoptéra, čln a pod.), umelecké dielo (napr. obraz, socha, plastika, keramika grafika, maľba, akvarel, drevorezba pod.), predmety z drahých kovov (napr. prsteň, náušnice, hodinky, drahé kamene a pod.), predmety zbierkovej a starožitnej povahy (napr. mince, známky, nábytok a pod.), predmety slúžiace na športové, poľovnícke umelecké potreby (napr. športový čln, zbrane, hudobný nástroj a pod.) alebo zariadenie bytu, domu, slúžiace na prevádzku domácnosti.
12)Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty vrátane úspor podľa druhu, ktorých zvyčajná hodnota je nad 10 000 eur. Akcie obchodnej spoločnosti, podiel v obchodnej spoločnosti, cenné papiere, úspory (napr. bežný účet, vkladná knižka, hotovosť a pod.), poistenie (napr. životné poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu a pod.), osobitné sporenie (napr. dôchodkové sporenie, podielový fond, investičný fond a pod.), právo duševného vlastníctva (napr. autorské právo, priemyselné práva licencia, obchodné meno, obchodná značka, ochranná známka, zlepšovanie návrhy a pod.) alebo pôžička tretej osobe.
13)Existencia záväzku podľa druhu, ktorého predmetom je peňažné plnenie vo zvyčajnej hodnote nad 10 000 eur. Napr. hypotekárny úver, spotrebný úver, stavebný úver, pôžička voči tretej osobe, leasing, exekúcia, záväzky zo zmluvy a pod.
14)Užívanie nehnuteľnosti inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby (ak odplata na danom mieste a v danom čase za užívanie takejto hnuteľnej veci presahuje 5 000 eur za kalendárny rok). Druh nehnuteľnosti (napr. zastavaná plocha a nádvorie, rodinný dom, bytový dom, byt, nebytový priestor, garáž, stavebný pozemok, budova pre obchod a služby, priemyselná budova a sklad, stavba na individuálnu rekreáciu, orná pôda, vinica, chmeľnica, trvalý trávny porast, záhrady, ovocný sad, lesný pozemok, vodná plocha, rozostavané stavby, ak zapísané v katastri nehnuteľností, iné stavby a pod.). Spôsob užívania (napr. nájomná zmluva, zmluva o ubytovaní, timesharingová zmluva, zmluva o výpožičke a pod.). Užívaním sa rozumie získaný prospech, za ktorý by za iných okolností musel verejný funkcionár vynaložiť finančné prostriedky. Netýka sa manžela (manželky) verejného funkcionára a jeho neplnoletých detí.
15)Užívanie hnuteľnej veci inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby (ak odplata na danom mieste a v danom čase za užívanie takejto hnuteľnej veci presahuje 5 000 eur za kalendárny rok). Spôsob užívania (napr. zmluva o užívaní, nájomná zmluva, zmluva o výpožičke a pod.). Užívaním sa rozumie získaný prospech, za ktorý by za iných okolností musel verejný funkcionár vynaložiť finančné prostriedky. Netýka sa manžela (manželky) verejného funkcionára a jeho neplnoletých detí.
16)Prijaté dary alebo iné výhody (ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru presiahne 5 000 eur). Netýka sa manžela (manželky) verejného funkcionára a jeho neplnoletých detí.
17)Informácie o osobných údajoch a majetkových pomeroch manžela/manželky, uvádzaných v oznámení, sa verejnosti neposkytujú. Uvedie sa len vlastníctvo nehnuteľností, hnuteľných vecí, majetkových práv alebo iných majetkových hodnôt a záväzkov, ktoré nie sú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.
18)Informácie o osobných údajoch a majetkových pomeroch neplnoletých detí, uvádzaných v oznámení, sa verejnosti neposkytujú.
Príloha č. 2
k ústavnému zákonu č. 357/2004 Z. z.
(Vzor)
Oznámenie verejného funkcionára
po skončení výkonu verejnej funkcie
podľa čl. 8 ods. 5 a 6 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
za kalendárny rok 20..
A. Základné údaje o verejnom funkcionárovi
Meno, priezvisko a titul: ........................................................................................................................
Rodné priezvisko: ...................................................................................................................................
Rodné číslo:1) ............................................................................................................................................
Adresa na doručovanie:1)...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Verejná funkcia vykonávaná predchádzajúci rok podľa čl. 2 ods. 1 v spojení s čl. 8 ods. 1 a 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej len „ústavný zákon“), za ktorú sa dáva toto oznámenie: ........................................ ....................................................................................................................................................................
B. Údaje oznámenia2)
1. V súlade s čl. 8 ods. 5 ústavného zákona oznamujem, že po skončení výkonu funkcie verejného funkcionára uvedenej v bode A tohto oznámenia
a)bol som zamestnaný v tomto pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu: 󠆬
󠆬 ÁNO 󠆬 NIE2)
Zamestnávateľ3)
Názov zamestnávateľa: .........................................................................................................................
Sídlo – ulica, číslo: .............................................. obec: ..........................................................................
PSČ: ...................................................................... štát: ...........................................................................
IČO: ............................................. obdobie výkonu práce: od ............................ do .........................
b)bol som členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu nasledovnej právnickej
osoby:
󠆬 ÁNO 󠆬 NIE2)
Právnická osoba4)
Názov: ......................................................................................................................................................
Sídlo – ulica, číslo: .............................................. obec: ..........................................................................
PSČ: ................................................................ štát: .................................................................................
IČO: ....................................................... orgán4) právnickej osoby: riadiaci – kontrolný – dozorný
členom orgánu: od ................................ do ..............................
c)stal som sa členom, akcionárom alebo spoločníkom tejto právnickej osoby:
󠆬 ÁNO 󠆬 NIE2)
Právnická osoba4)
Názov: ......................................................................................................................................................
Sídlo – ulica, číslo: .............................................................. obec: .........................................................
PSČ: .................................................................... štát: .............................................................................
IČO: ......................................................................... funkcia 6) : člen – akcionár – spoločník
obdobie výkonu funkcie: od ................................ do ..............................
d)uzatvoril som zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu
o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve, darovaciu
zmluvu s týmito osobami, alebo som uzatvoril zmluvu podľa čl. 8 ods. 1 písm. e) ústavného
zákona7) :
󠆬 ÁNO 󠆬 NIE2)
Fyzická osoba alebo právnická osoba4)
Meno a priezvisko alebo názov: .........................................................................................................
Adresa trvalého pobytu alebo Sídlo – ulica, číslo: ................................. obec: .................................
PSČ: ................................................................... štát: ..............................................................................
IČO: ................................................................ druh zmluvy8) :
󠆬󠆬 o prokúre 󠆬 mandátna 󠆬 komisionárska
󠆬 o sprostredkovaní 󠆬 o obchodnom zastúpení 󠆬 darovacia
󠆬 o tichom spoločenstve 󠆬 podľa čl. 8 ods. 1 písm. e) ústavného zákona
dátum uzavretia zmluvy: .....................................................................................................................
e)bola mi udelená výnimka podľa čl. 8 ods. 4 ústavného zákona:
󠆬 ÁNO 󠆬 NIE2)
dátum udelenia výnimky: ....................................................................................................................
2. Svojím podpisom osvedčujem, že dodržiavam zákazy uvedené v čl. 8 ods. 1 3 ústavného zákona.
Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé.
Dátum .................................................
Miesto ..................................................
...................................................
vlastnoručný podpis
_________________________________
1)Osobné údaje podliehajú ochrane osobných údajov podľa osobitného predpisu.
2)Pokiaľ je nepostačujúci rozsah položiek uvádzaných v jednotlivých bodoch vzoru oznámenia, verejný funkcionár si ich rozšíri alebo si rozšíri vlastné oznámenie o ďalšie položky tohto druhu.
3)Vybrať jednu z možností.
4)Ak je zamestnávateľom viac, treba uviesť každého zvlášť.
5)Ak je takýchto osôb viac, treba uviesť každú zvlášť.
6)Ak ide o členstvo vo viacerých orgánoch tej istej osoby, treba uviesť každé zvlášť.
7)Ak ide o viaceré funkcie u tej istej právnickej osoby, treba uviesť každú zvlášť.
8)Ide o zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene osôb uvedených v čl. 8 ods. 1 úvodnej vete ústavného zákona.
9)Ak ide o viaceré zmluvy vo vzťahu k tej istej osobe, treba uviesť každú zvlášť.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.