NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 513/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 364/2013 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 451/2013 Z. z., zákona č. 184/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 86/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 odsek 6 znie:
„(6) Ak je v rodine viac detí podľa § 3 ods. 2, vzniká nárok na rodičovský príspevok za každé takéto dieťa v sume podľa § 4 ods. 2, avšak len jednej oprávnenej osobe určenej podľa ich dohody.“.
2.V § 4 ods. 2 prvej vete sa slová „súčasne narodených detí“ nahrádzajú slovami „detí podľa § 3 ods. 2“ a za slovom „dieťa“ sa vypúšťa čiarka a slová „ktoré sa narodilo súčasne s dieťaťom“.
3.Za § 12b sa vkladá § 12c, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 12c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)O žiadostiach o rodičovský príspevok podaných do 31. decembra 2017, o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31. decembra 2017, sa rozhodne a rodičovský príspevok sa vyplatí za obdobie do 31. decembra 2017 podľa zákona účinného do 31. decembra 2017.
(2)Ak oprávnená osoba uplatňuje nárok na rodičovský príspevok po 31. decembri 2017 za obdobie pred 1. januárom 2018, o nároku na tento rodičovský príspevok sa rozhodne a rodičovský príspevok sa vyplatí za obdobie do 31. decembra 2017 podľa zákona účinného do 31. decembra 2017.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.