DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Účelom predloženia návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe o a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. (ďalej len „návrh zákona“) je spresnenie okruhu subjektov, ktoré môžu byť rezortným športovým strediskom a úprava vzorca pre výpočet podielu uznaného športu.
Súčasné znenie zákona o športe umožňuje len štátnej rozpočtovej organizácii stať sa rezortným športovým strediskom, pričom je žiaduce, aby tento status mohla získať aj štátna príspevková organizácia, ktorá rovnako podlieha režimu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň v súčasnom znení zákona o športe je potrebné spresniť vzorec pre výpočet podielu uznaného športu vzhľadom na duplicitné zohľadňovanie parametra ÚD / ÚM, ktorý sa zohľadňovať v rámci parametra KVV.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi, v súlade s právom Európskej únie a v súlade s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona bol podľa § 33 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovaný s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
2
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe o a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.
Termín začatia a ukončenia PPK:
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie
x
3. Sociálne vplyvy
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu
x
6. Vplyvy na služby pre občana
x
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov
3
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu vyhlášky s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky ...
2.Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe o a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.
3.Problematika návrhu zákona:
a)nie je upravená v práve Európskej únie,
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6. doložky zlučiteľnosti.
4
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Súčasné znenie zákona o športe umožňuje len štátnej rozpočtovej organizácii stať sa rezortným športovým strediskom, aby tento status mohla získať aj štátna príspevková organizácia, ktorá rovnako podlieha režimu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, navrhuje sa rozšírenie právnych foriem rezortných športových stredísk o príspevkovú organizáciu.
K bodu 2
Vzhľadom na úpravu vzorca pre výpočet podielu uznaného športu sa v prechodnom ustanovení upravuje výnimka z dátumu zverejnenia zistených hodnôt, parametrov a výpočtov percentuálnych podielov uznaných športov na rok 2018.
K bodu 3
Vzorec na výpočet príspevku uznanému športu sa spresňuje. Navrhovanou úpravou duplicitné zohľadňovanie parametra ÚD / ÚM a definuje sa parameter KVV. Predloženým vzorcom sa zabezpečí korektný výpočet podielu národných športových zväzov z príspevku uznanému športu.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť od 30. decembra 2017.