NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
_______________________________________________________________________
Návrh
Zákon
z … 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 písm. c) úvodnej vete sa za slovo „organizácia“ vkladajú slová „alebo štátna príspevková organizácia“.
2.Za § 106b sa vkladá § 106c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠106c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 30. decembra 2017
Príspevok uznanému športu na rok 2018 sa vypočíta na základe podielu uznaného športu podľa vzorca ustanoveného v prílohe č. 3 v znení účinnom od 30. decembra 2017. Ministerstvo školstva zverejní zistené hodnoty a parametre a vypočítané percentuálne podiely uznaných športov pre rok 2018 do 31. januára 2018.
3.V prílohe č. 3 prvý bod znie:
„1. Podiel uznaného športu sa vypočíta podľa vzorca
P = (A × KVVD + A × KVVM) × (B × ZD + C × ZZ) + (1 - 2 × A) × M23
kde
P je podiel príslušného uznaného športu,
A je percentuálne vyjadrenie váhy dosiahnutého športového úspechu,
B je percentuálne vyjadrenie váhy domáceho záujmu o šport,
C je percentuálne vyjadrenie váhy zahraničného záujmu o šport,
KVVD je koeficient významu výsledku podľa tabuľky č. 1 pre dosiahnutý športový úspech v uznanom športe v kategórii dospelých k 30. septembru roka, ktorý predchádza roku, na ktorý sa príspevok uznanému športu poskytuje,
KVVM je koeficient významu výsledku podľa tabuľky č. 1 pre dosiahnutý športový úspech v uznanom športe v kategórii mládeže k 30. septembru roka, ktorý predchádza roku, na ktorý sa príspevok uznanému športu poskytuje,
ZD je domáci záujem o príslušný uznaný šport vypočítaný na základe prieskumov verejnej mienky na území Slovenskej republiky, ktorých vykonanie zabezpečí ministerstvo školstva každé dva roky vždy do jedného mesiaca od ukončenia olympijských hier; výsledky týchto prieskumov ministerstvo školstva zverejní do jedného mesiaca na svojom webovom sídle,
ZZ je zahraničný záujem o príslušný uznaný šport vypočítaný na základe prieskumov sledovanosti v masovokomunikačných prostriedkoch v zahraničí, ktorých vykonanie zabezpečí ministerstvo školstva každé dva roky vždy k 30. septembru; výsledky týchto prieskumov ministerstvo školstva zverejní do jedného mesiaca na svojom webovom sídle,
M23 je priemer počtu aktívnych športovcov v uznanom športe vo veku do 23 rokov k 30. septembru roka, ktorý dva roky predchádza roku, na ktorý sa príspevok uznanému športu poskytuje, a k 30. septembru roku, ktorý predchádza roku, na ktorý sa príspevok uznanému športu poskytuje; do počtu aktívnych športovcov sa započítavajú všetci športovci, ktorí v posudzovanom období dovŕšili vek 23 rokov.“.
4.V prílohe č. 3 druhom bode sa vypúšťajú slová „(ÚM)“ a „(ÚD)“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 30. decembra 2017.