1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) poslanci Štefan Zelník a Tibor Bastrnák.
Hlavným cieľom návrhu zákona je legislatívna úprava fungovania neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ktorej zakladateľom alebo spoluzakladateľom je štát, v mene ktorého koná Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „nezisková organizácia založená štátom“) a odstránenie niektorých nedostatkov všeobecnej právnej úpravy neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby.
Návrh zákona reaguje na potreby aplikačnej praxe, kde súčasné pravidlá neumožňujú meniť zakladateľskú štruktúru neziskových organizácií založených štátom, čo môže ohroziť práva a oprávnené záujmy doterajších zakladateľov, ktorými často aj fyzické osoby bez možnosti dedenia zakladateľského podielu. Keďže neziskové organizácie založené štátom vznikli v procese transformácie podľa transformačného zákona, je potrebné zabezpečiť, aby do zakladateľskej štruktúry nevstupovali iné osoby, ako osoby oprávnené zúčastňovať sa transformačného procesu v postavení kvalifikovaných záujemcov.
Návrh zákona za cieľ aj úpravu postavenia tzv. prioritného majetku ako majetku, ktorý do neziskových organizácií založených štátom vložil štát. Tento majetok musí byť aj naďalej osobitne chránený, pretože predstavuje základnú garanciu dodržiavania účelu transformačného procesu v zdravotníctve, a to poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Súčasné pravidlá však neprimerane zasahujú do možnosti neziskových organizácií založených štátom tento majetok prenajať prípadne s ním inak dočasne naložiť, hoci by to prospelo zefektívneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zákon takisto zakazuje predaj, založenie alebo iné použitie prioritného majetku na zabezpečenie záväzkov neziskových organizácií. Prioritný majetok je teda legislatívne chránený prísnejšie ako majetok štátu, aj keď de iure o majetok štátu nejde. Prax však ukazuje, že ak sa časť prioritného majetku stane dočasne prebytočnou alebo prebytočnou, neziskové organizácie nemajú žiadnu možnosť s ním nakladať a takýto majetok stojí a leží bez racionálneho využitia. Preto sa ako vhodné javí umožniť neziskovej organizácií založenej štátom nakladať aj s takýmto majetkom, ak bude súčasne zabezpečená kontrola zo strany štátu, v tomto prípade prostredníctvom kvalifikovanej dvojtretinovej väčšiny v správnej rade (súhlas štyroch z piatich členov správnej rady). Prevod prioritného hnuteľného majetku by však mal podliehať nielen súhlasu správnej rady, ale aj všetkých zakladateľov vrátane štátu, ktorý prioritný majetok do neziskovej organizácie vložil.
2
Súčasná právna úprava neziskových organizácií, ktorú predstavuje zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby obsahuje aj niektoré nedostatky, ktoré nekorešpondujú s úpravou podobných inštitútov pri ostatných typoch právnických osôb a prispievajú tak k nevýhodnejšiemu postaveniu neziskových organizácií. Ide o inštitút automatického zrušenia neziskovej organizácie z dôvodu omeškania s preukázaním oprávnenia na výkon činnosti upravenej osobitnými predpismi v lehote 30 dní od nadobudnutia takéhoto oprávnenia a z dôvodu neuloženia výročnej správy vo verejnej časti registra účtovných závierok v lehote do 15. júla. V oboch prípadoch ide o administratívne pochybenia neziskovej organizácie, pri ktorých pôsobí sankcia v podobe automatického zrušenia neziskovej organizácie značne neprimerane, osobitne v situácii, ak nápravu nie je možné dodatočne vykonať a nezisková organizácia smeruje len k likvidácii a zániku. Návrh zákona preto za cieľ zmierniť tieto dôsledky, avšak pri zachovaní možnosti primeraného sankcionovania neziskovej organizácie formou jej zrušenia na základe rozhodnutia súdu, ak si nezisková organizácia vyššie uvedené povinnosti nesplní ani dodatočne po výzve súdu.
Predložený návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona nemá negatívne sociálne vplyvy (hospodárenie obyvateľstva) ani negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
3
B. Osobitná časť
K Čl. I
Navrhujú sa nové ustanovenia o prevode práv a povinností spoluzakladateľa neziskovej organizácie založenej štátom. Je preukázané, že partnerstvo štátu a spoluzakladateľov napomáha rozvoju neziskových organizácií a plneniu ich účelu, na ktorý boli založené, pri súčasnej nezanedbateľnej miere investovania spoluzakladateľov do rozvoja neziskových organizácií. Vzhľadom na reálne skúsenosti je vhodné, aby v prípadoch, kedy pominie dôvodnosť spolupráce spoluzakladateľa a štátu, existovala možnosť štátu prevziať práva a povinnosti takéhoto spoluzakladateľa a bez potreby založenia novej neziskovej organizácie dočasne uzavrieť partnerstvo s osobou, u ktorej je predpoklad rozvíjania spolupráce a napĺňania verejno-prospešného charakteru neziskovej organizácie. následne by mala existovať možnosť spoluzakladateľov na základe zmluvy o prevode práv a povinností možnosť dočasne prenechať svoje práva tretím osobám, ktoré spĺňajú podmienky osobitných predpisov.
Z hľadiska účinnejšej podpory princípov, na ktorých je ochrana prioritného majetku vloženého štátom garantovaná a so súčasným zohľadnením potrieb aplikačnej praxe sa navrhuje, aby prioritný nehnuteľný majetok neziskovej organizácie nebolo možné scudziť, ale v prípadoch dočasnej prebytočnosti takéhoto majetku ho bolo možné pod podmienkou súhlasu kvalifikovanej väčšiny členov správnej rady na dobu najviac 5 rokov dať do užívania tretej osobe, so zákonom ustanovenou potrebou zachovania účelnosti a hospodárnosti takéhoto postupu. Zároveň sa navrhuje umožnenie prevodu prebytočného prioritného hnuteľného majetku, ktorý pod podmienkou súhlasu kvalifikovanej väčšiny členov správnej rady a predchádzajúceho súhlasu všetkých zakladateľov a spoluzakladateľov, bude možné previesť kúpnou zmluvou do vlastníctva inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
K Čl. II
K bodom 1 až 3
Navrhuje sa vypustiť ustanovenia zákona, podľa ktorých sa nezisková organizácia zrušuje v prípade, ak do 30 dní od nadobudnutia oprávnenia na výkon činnosti podľa osobitného predpisu nepreukáže registrovému úradu dispozíciu takým oprávnením a v prípade, ak do 15. júla neuloží vo verejnej časti registra účtovných závierok svoju výročnú správu za predchádzajúci rok. Nesplnenie týchto povinností bude zakladať dôvod, pre ktorý môže súd neziskovú organizáciu zrušiť. Súčasne sa navrhuje legislatívno-technická úprava v § 15 ods. 4 spôsobená predchádzajúcimi novelizáciami zákona, kde sa nahradí v súčasnosti neaktuálny odkaz na odsek 2 odkazom na odsek 3.
K Čl. III
Vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa účinnosť predkladanej právnej úpravy navrhuje od ............. 2017.
4