NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z .............. 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z. z. , zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z, zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z. a zákona č.....(tlač 360) sa mení a dopĺňa takto:
„1. V § 100b sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 10, ktoré znejú:
„(4) Spoluzakladateľ neziskovej organizácie založenej štátom môže previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z jeho postavenia ako spoluzakladateľa neziskovej organizácie založenej štátom na štát prostredníctvom ministerstva zdravotníctva na základe zmluvy o prevode práv a povinností. Práva a povinnosti
štátu vyplývajúce z jeho postavenia ako zakladateľa alebo spoluzakladateľa neziskovej organizácie založenej štátom nemožno previesť.
(5) Ak štát prijal návrh na uzavretie zmluvy o prevode práv a povinností, môže dočasne, najviac na desať rokov, previesť práva a povinnosti nadobudnuté na základe zmluvy o prevode práv a povinností (ďalej len „nadobudnuté práva a povinnosti“) len na osobu, ktorá je záujemcom podľa osobitného predpisu75aa) (ďalej len „záujemca“); záujemca nesmie previesť nadobudnuté práva a povinnosti na ďalšiu osobu.
(6) Oznámenie o výbere záujemcu uverejní ministerstvo zdravotníctva na svojej webovej stránke; oznámenie musí obsahovať identifikačné údaje neziskovej organizácie založenej štátom, ktorej sa dočasný prevod nadobudnutých práv a povinností týka, a lehotu na predloženie ponúk záujemcov. Ponuka záujemcu musí obsahovať jeho identifikačné údaje, projekt rozvoja neziskovej organizácie založenej štátom a doklady preukazujúce splnenie požiadaviek podľa osobitného predpisu.75ab)
(7) Na vyhodnocovanie ponúk záujemcov zriaďuje ministerstvo zdravotníctva komisiu, ktorej členov vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva alebo ním poverená osoba. Štát môže uzavrieť zmluvu o prevode práv a povinností len so záujemcom, ktorého vyberie na základe odporúčania komisie minister zdravotníctva.
(8) Ak štát neprijme návrh na uzavretie zmluvy o prevode práv a povinností najneskôr do 30 dní odo dňa jeho doručenia, spoluzakladateľ neziskovej organizácie založenej štátom môže dočasne, najviac na desať rokov, previesť svoje práva a povinnosti so súhlasom ostatných spoluzakladateľov zmluvou o prevode práv a povinností na záujemcu, ktorý spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu. 75ab) Záujemca nesmie previesť nadobudnuté práva a povinnosti na ďalšiu osobu.
(9) Zmluva o prevode práv a povinností podľa odsekov 4, 5 a 8 musí byť písomná, musí obsahovať určenie prevádzaných práv a povinností, výšku odplaty a nesmie byť v rozpore s účelom, na ktorý bola nezisková organizácia zriadená. Výška odplaty a pri opakovanom prevode práv a povinností podľa odsekov 5 a 8 celková výška odplaty nesmie byť vyššia ako hodnota vloženého majetku spoluzakladateľa pri založení neziskovej organizácie založenej štátom.
(10) Zmeny, ktoré vyplývajú zo zmluvy o prevode práv a povinností podľa odsekov 4, 5 a 8 a predmetom zápisu do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby,75ac) oznámi štatutárny orgán neziskovej organizácie založenej štátom do siedmich dní od jej účinnosti registrovému úradu.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 11 až 13.
Poznámky pod čiarou k odkazom 75aa až 75ac znejú:
75aa) § 2 ods. 8 zákona č. 13/2002 Z. z.
75ab) § 2 ods. 9 zákona č. 13/2002 Z. z.
75ac) § 11 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.“
2. § 100b sa dopĺňa odsekmi 14 až 20, ktoré znejú:
„(14) Prioritný majetok75c) neziskovej organizácie založenej štátom, ktorý jej prechodne neslúži na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sa považuje za dočasne prebytočný prioritný majetok.
(15) Dočasne prebytočný prioritný majetok môže nezisková organizácia založená štátom prenechať do nájmu alebo výpožičky inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe najviac na päť rokov. Ak ide o dočasne prebytočný nehnuteľný prioritný majetok, v nájomnej zmluve možno dohodnúť len také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel také alebo porovnateľné nehnuteľnosti. Nezisková organizácia založená štátom zverejňuje ponuku na nájom alebo výpožičku dočasne prebytočného prioritného majetku na svojej webovej stránke.
(16) Nájomca alebo vypožičiavateľ môže nehnuteľný prioritný majetok užívať len v rozsahu určenom nájomnou zmluvou alebo zmluvou o výpožičke. Nájomca ani vypožičiavateľ nesmie prenechať nehnuteľný prioritný majetok do nájmu, podnájmu alebo výpožičky. Ak nájomca alebo vypožičiavateľ prenechal nehnuteľný prioritný majetok do nájmu, podnájmu alebo výpožičky, je taká zmluva neplatná. Zmeny na nehnuteľnom prioritnom majetku prenechanom do nájmu alebo výpožičky môže nájomca alebo vypožičiavateľ vykonať len s predchádzajúcim písomným súhlasom neziskovej organizácie založenej štátom. Nájomca alebo vypožičiavateľ môže požadovať úhradu nákladov spojených so zmenou na nehnuteľnom prioritnom majetku, len ak zmeny vykonal na základe predchádzajúceho písomného súhlasu neziskovej organizácie založenej štátom a jej predchádzajúceho záväzku uhradiť náklady spojené so zmenou na nehnuteľnom prioritnom majetku. Nezisková organizácia založená štátom nie je oprávnená dohodnúť v nájomnej zmluve alebo v zmluve o výpožičke zmluvnú pokutu v neprospech štátu ako zakladateľa neziskovej organizácie založenej štátom.
(17) Prioritný hnuteľný majetok neziskovej organizácie založenej štátom, ktorý neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sa považuje za prebytočný prioritný hnuteľný majetok. Prebytočný prioritný hnuteľný majetok môže nezisková organizácia založená štátom previesť kúpnou zmluvou do vlastníctva inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
(18) O dočasnej prebytočnosti prioritného majetku a o prebytočnosti prioritného hnuteľného majetku rozhoduje riaditeľ neziskovej organizácie založenej štátom. Rozhodnutie o dočasnej prebytočnosti prioritného majetku a rozhodnutie o prebytočnosti prioritného hnuteľného majetku musí byť písomné. Rozhodnutie o dočasnej prebytočnosti prioritného majetku musí obsahovať označenie dočasne prebytočného prioritného majetku a jeho identifikačné údaje. Rozhodnutie o prebytočnosti prioritného hnuteľného majetku musí obsahovať označenie prebytočného prioritného hnuteľného majetku a jeho identifikačné údaje. Na rozhodovanie o dočasnej prebytočnosti prioritného majetku a na rozhodovanie o prebytočnosti prioritného hnuteľného majetku sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
72)
Rozhodnutie o dočasnej prebytočnosti prioritného majetku a
rozhodnutie o prebytočnosti prioritného hnuteľného majetku nie preskúmateľné správnym súdom.
(19) Nezisková organizácia založená štátom je povinná s dočasne prebytočným prioritným majetkom a prebytočným prioritným hnuteľným majetkom naložiť bez zbytočného odkladu, účelne a s maximálnou hospodárnosťou.
(20) Uzavretie nájomnej zmluvy a zmluvy o výpožičke podľa odseku 15 a uzavretie kúpnej zmluvy podľa odseku 17 schvaľuje správna rada neziskovej organizácie založenej štátom dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov správnej rady neziskovej organizácie založenej štátom. Na uzavretie kúpnej zmluvy podľa odseku 17 sa vyžaduje aj predchádzajúci súhlas všetkých zakladateľov a spoluzakladateľov neziskovej organizácie založenej štátom. Prevodom prebytočného prioritného hnuteľného majetku neziskovej organizácie založenej štátom zaniká jeho účelové určenie podľa osobitného predpisu.75d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 75c a 75d znejú:
75c) § 31a zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
75d) § 31a ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z., zákona č. 335/2007 Z.z., zákona č. 445/2008 Z.z., zákona č. 8/2010 Z.z., zákona č. 547/2011 Z.z., zákona č. 5/2012 Z.z. a zákona č. 352/2013 Z.z., zákona č. 272/2015 Z.z., zákona č. 354/2015 Z.z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 14 sa vypúšťajú písmená f) a g).
2.V § 15 ods. 3 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:
„e) nezisková organizácia porušuje povinnosť podľa § 10 ods. 3,
f) nezisková organizácia neuloží výročnú správu vo verejnej časti registra účtovných závierok 4) podľa § 34 ods. 3.“.
3.V § 15 ods. 4 sa číslica „2“ nahrádza číslicou „3“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť ............................. 2017.