Vyhláška o spôsobe určenia maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za jednotku referenčnej dávky dietetickej potraviny
VYHLÁŠKA
z ........../2017
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
o spôsobe určenia maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za jednotku referenčnej dávky dietetickej potraviny
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa
§ 57 ods. 5 zákona č. 363/2011
Z. z.
o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Predmetom tejto vyhlášky je ustanoviť spôsob určenia
a) jednotky referenčnej dávky dietetickej potraviny,
b) maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za jednotku referenčnej dávky dietetickej potraviny (ďalej len "úhrada poisťovne").
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a) referenčnou dietetickou potravinou dietetická potravina, ktorá v podskupine dietetických potravín najnižšiu maximálnu cenu dietetickej potraviny vo verejnej lekárni prepočítanú na počet jednotiek referenčnej dávky dietetickej potraviny (ďalej len "referenčná cena dietetickej potraviny"),
b) úhradovou skupinou jedna alebo viac podskupín dietetických potravín podľa rozdelenia uvedeného v
prílohe
,
c) referenčnou dietetickou potravinou úhradovej skupiny dietetická potravina, ktorá v úhradovej skupine najnižšiu maximálnu cenu dietetickej potraviny vo verejnej lekárni prepočítanú na počet jednotiek referenčnej dávky dietetickej potraviny (ďalej len "referenčná cena úhradovej skupiny").
§ 3
(1) Jednotka referenčnej dávky dietetickej potraviny sa určuje ako primeraná jednotka hmotnosti alebo objemu dietetickej potraviny alebo jej zložky vyjadrujúca
a) energetickú hodnotu dietetickej potraviny alebo
b) množstvo živiny v dietetickej potravine.
§ 4
(1) Úhrada poisťovne pre podskupinu dietetických potravín sa určuje v rovnakej výške pre všetky indikácie, pri ktorých je liečba dietetickými potravinami zaradenými v tejto podskupine uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia.
(2) V odôvodnených prípadoch možno pre indikáciu osobitne vymedzenú v indikačnom obmedzení určiť aj inú úhradu poisťovne.
(3) Úhrada poisťovne sa určuje v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta.
§ 5
(1) Pre všetky podskupiny dietetických potravín, ktoré tvoria úhradovú skupinu, sa úhrada poisťovne určuje v rovnakej výške (ďalej len "skupinová úhrada").
(2) Skupinová úhrada sa určuje vo výške
a) násobku referenčnej ceny úhradovej skupiny a koeficientu uvedeného v
prílohe
alebo
b) podľa § 6, ak ide o úhradovú skupinu, ktorá v
prílohe
nemá uvedený koeficient.
§ 6
(1) Úhrada poisťovne alebo skupinová úhrada sa vypočíta zo základu vo výške
a) úhrady poisťovne pre podskupinu dietetických potravín, ktorá zodpovedá porovnateľnej terapeutickej intervencii,
b) primerane prepočítaných nákladov zdravotnej poisťovne na liečbu inými dostupnými medicínskymi intervenciami.
(2) Pri výpočte základu podľa
odseku 1
sa zohľadňujú porovnateľné medicínske intervencie, ktoré štandardne používané v podmienkach bežnej terapeutickej praxe, pričom môžu byť plne alebo čiastočne nahradené použitím dietetických potravín zaradených v posudzovanej podskupine dietetických potravín alebo úhradovej skupine. Na mechanizmus účinku sa neprihliada. Ak to vyplýva z charakteru porovnávaných intervencií, rozdiely v dĺžke liečby sa zohľadnia primerane.
(3) Základ podľa
odseku 1
možno zvýšiť alebo znížiť maximálne o 20% podľa týchto kritérií:
a) v klinických štúdiách preukázané
1. zníženie výskytu závažných komplikácií choroby najmenej o 20%,
2. významné upravenie merateľných parametrov, ktoré majú vzťah k patogenéze choroby,
3. významné zvýšenie kvality života,
b) zníženie celkového počtu podávaných dietetických potravín pacientovi.
(4) Pri určovaní skupinovej úhrady sa posúdenie kritérií podľa
odseku 3
vykonáva pre podskupinu dietetických potravín, v ktorej je zaradená referenčná dietetická potravina úhradovej skupiny.
§ 7
Úhrada poisťovne pre špecifickú podskupinu dietetických potravín
(1) Špecifickou podskupinou sa na účely tejto vyhlášky rozumie podskupina dietetických potravín, v ktorej sú zaradené
a) dietetické potraviny určené na liečbu choroby, ktorej prevalencia v Slovenskej republike je nižšia ako 1:100 000,
b) dietetické potraviny, ktoré indikované na nutričné ovplyvnenie patologického procesu pre definovanú skupinu pacientov nezávisle na stave výživy pacienta.
(2) Úhrada poisťovne pre špecifickú podskupinu dietetických potravín sa podľa
odseku 1 písm. a) a b)
, určí tak, aby maximálny doplatok poistenca prepočítaný na mesiac liečby alebo cyklus liečby kratší ako jeden mesiac referenčnou dietetickou potravinou neprevýšil 5% z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa určuje úhrada.
(3) Na určovanie úhrady poisťovne pre špecifickú podskupinu dietetických potravín sa primerane vzťahujú ustanovenia
§ 5 až
6.
§ 8
Prehodnotenie úhrad poisťovne a skupinových úhrad
(1) Prehodnotenie úhrad poisťovne a skupinových úhrad (ďalej len "prehodnotenie úhrad") sa vykonáva tak, aby rozhodnutia nadobudli vykonateľnosť k prvému dňu kalendárneho štvrťroka.
(2) Prehodnotenie úhrad sa vykonáva podľa
a)
§ 5 až
7 primerane,
b)
odseku 3
, ak ide o podskupinu dietetických potravín, alebo
c)
odseku 4
, ak ide o podskupiny dietetických potravín, ktoré tvoria úhradovú skupinu.
(3) Ak sa zmenila referenčná cena dietetickej potraviny, úhrada poisťovne pre podskupinu sa určí tak, aby podiel maximálnej výšky doplatku poistenca za referenčnú dietetickú potravinu a maximálnej ceny referenčnej dietetickej potraviny vo verejnej lekárni zostal nezmenený.
(4) Ak sa zmenila referenčná cena úhradovej skupiny, skupinová úhrada sa určí tak, aby podiel maximálnej výšky doplatku poistenca za referenčnú dietetickú potravinu úhradovej skupiny a maximálnej ceny referenčnej dietetickej potraviny úhradovej skupiny vo verejnej lekárni zostal nezmenený.
(5) Pri prehodnotení úhrad podľa
odsekov 3
a
4
sa prihliada na podiel maximálnej výšky doplatku poistenca za dietetickú potravinu a maximálnu cenu dietetickej potraviny vo verejnej lekárni určených k prvému dňu prechádzajúceho kalendárneho štvrťroka.
§ 9
Spoločné ustanovenia
(1) Úhrada poisťovne pre podskupinu dietetických potravín sa určí tak, aby neprevýšila referenčnú cenu dietetickej potraviny.
(2) Skupinová úhrada pre úhradovú skupinu sa určí tak, aby neprevýšila referenčnú cenu úhradovej skupiny.
§ 10
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
Tomáš Drucker
minister
Príloha 1
Úhradová skupina
Podskupina dietetických
potravín
Koeficient
V06CAA0
Štandardná výživa bez fenylalanínu do jedného roku veku
p.o. plv.
1
V06CAB0
Tekutá štandardná výživa bez fenylalanínu do jedného roku veku
p.o.sol.
1
V06CAA1
Štandardná výživa bez fenylalanínu od jedného roku veku
p.o. plv.
V06CAA3
Štandardná výživa bez fenylalanínu od troch rokov veku
p.o. plv.
V06CAA6
Štandardná výživa bez fenylalanínu od ôsmich rokov veku
p.o. plv.
V06CAA7
Štandardná výživa bez fenylalanínu od deviatich rokov veku
p.o. plv.
V06CAA8
Štandardná výživa bez fenylalanínu od pätnástich rokov veku
p.o. plv.
2
V06CAA9
Štandardná výživa bez fenylalanínu v gravidite
p.o. plv.
1
V06CAC0
Doplnková výživa bez fenylalanínu v prášku od pol roka veku
p.o. plv.
V06CAC1
Doplnková výživa bez fenylalanínu v prášku od jedného roku veku
p.o. plv.
V06CAC3
Doplnková výživa bez fenylalanínu v prášku od troch rokov veku
p.o. plv.
V06CAC4
Doplnková výživa bez fenylalanínu v prášku od štyroch rokov veku
p.o. plv.
V06CAC8
Doplnková výživa bez fenylalanínu v prášku od pätnástich rokov veku
p.o. plv.
V06CAD0
Tekutá doplnková výživa bez fenylalanínu od pol roka veku
p.o.
V06CAD3
Tekutá doplnková výživa bez fenylalanínu od troch rokov veku
p.o. sol.
V06CAD4
Tekutá doplnková výživa bez fenylalanínu od štyroch rokov veku
p.o. sol.
3
V06CAD6
Tekutá doplnková výživa bez fenylalanínu od ôsmich rokov veku
p.o. sol.
1
V06CBA0
Výživa bez fenylalanínu a tyrozínu do jedného roku veku
p.o. plv.
V06CBA1
Výživa bez fenylalanínu a tyrozínu od jedného roku veku
p.o. plv.
V06CBA5
Výživa bez fenylalanínu a tyrozínu od šiestich rokov veku
p.o. plv.
V06CBA6
Výživa bez fenylalanínu a tyrozínu od ôsmich rokov veku
p.o. plv.
4
V06CBA8
Výživa bez fenylalanínu a tyrozínu od pätnástich rokov veku
p.o. plv.
1
V06CBB0
Výživa bez leucínu, izoleucínu, valínu do jedného roku veku
p.o. plv.
V06CBB1
Výživa bez leucínu, izoleucínu, valínu od jedného roku veku
p.o. plv.
V06CBB5
Výživa bez leucínu, izoleucínu, valínu od šiestich rokov veku
p.o. plv.
V06CBB7
Výživa bez leucínu, izoleucínu, valínu od deviatich rokov veku
p.o. plv.
5
V06CBB8
Výživa bez leucínu, izoleucínu, valínu od pätnástich rokov veku
p.o. plv.
1
V06CBC0
Výživa bez metionínu do jedného roku veku
p.o. plv.
V06CBC1
Výživa bez metionínu od jedného roku veku
p.o. plv.
V06CBC5
Výživa bez metionínu od šiestich rokov veku
p.o. plv.
V06CBC6
Výživa bez metionínu od ôsmich rokov veku
p.o. plv.
6
V06CBC8
Výživa bez metionínu od pätnástich rokov veku
p.o. plv.
1
V06CBD0
Výživa bez lyzínu a tryptofánu do jedného roku veku
p.o. plv.
7
V06CBD1
Výživa bez lyzínu a tryptofánu od jedného roku veku
p.o. plv.
1
V06CBE0
Výživa bez leucínu do jedného roku veku
p.o. plv.
V06CBE1
Výživa bez leucínu od jedného roku veku
p.o. plv.
8
V06CBE5
Výživa bez leucínu od šiestich rokov veku
p.o. plv.
1
V06CBF0
Výživa bez izoleucínu, metionínu, treonínu, valínu do jedného roku veku
p.o. plv.
V06CBF1
Výživa bez izoleucínu, metionínu, treonínu, valínu od jedného roku veku
p.o. plv.
V06CBF5
Výživa bez izoleucínu, metionínu, treonínu, valínu od šiestich rokov veku
p.o. plv.
V06CBF6
Výživa bez izoleucínu, metionínu, treonínu, valínu od ôsmich rokov veku
p.o. plv.
9
V06CBF8
Výživa bez izoleucínu, metionínu, treonínu, valínu od pätnástich rokov veku
p.o. plv.
1
V06CCA0
Esenciálne AK, stopové prvky, vitamíny do jedného roku veku
p.o. plv.
V06CCA1
Esenciálne AK, stopové prvky, vitamíny od jedného roku veku
p.o. plv.
V06CCA5
Esenciálne AK, stopové prvky, vitamíny od šiestich rokov veku
p.o. plv.
V06CCA6
Esenciálne AK, stopové prvky, vitamíny od ôsmich rokov veku
p.o. plv.
10
V06CCA8
Esenciálne AK, stopové prvky, vitamíny od pätnástich rokov veku
p.o. plv.
1
V06CDA2
Nízkoproteínové suroviny so zníženým obsahom fenylalanínu
p.o. plv.
V06CDA3
Nízkoproteínové nápoje v prášku so zníženým obsahom fenylalanínu
p.o. plv.
11
V06CDA4
Nízkoproteínové nápoje so zníženým obsahom fenylalanínu
p.o. sol.
0,9
V06CDB2
Nízkoproteínové potraviny so zníženým obsahom fenylalanínu
p.o. do 150 g
V06CDB3
Nízkoproteínové potraviny so zníženým obsahom fenylalanínu
p.o. nad 150 g
V06CDB4
Nízkoproteínové potraviny so zníženým obsahom fenylalanínu
p.o. nad 200 g
12
V06CDB5
Nízkoproteínové potraviny so zníženým obsahom fenylalanínu
p.o. nad 400 g
0,70
V06CEA1
Bezlepkové potravinové suroviny - základné múky
p.o.
V06CEA2
Bezlepkové potravinové suroviny - špeciálne múky
p.o.
13
V06CEA3
Bezlepkové potravinové suroviny - špeciálne, iné
p.o.
0,9
V06CEB1
Bezlepkové potraviny - chlieb, pečivo
p.o.
14
V06CEB2
Bezlepkové potraviny - cestoviny
p.o.
0,70
V06CEA4
Bezlepkové potravinové suroviny - doplnkové
p.o.
V06CEB3
Bezlepkové potraviny - doplnkové
p.o.
15
V06CEB4
Bezlepkové potraviny - doplnkové, polotovar
p.o.
0,30
V06DFB1
Oligomérne mliečne prípravky
p.o. plv.
16
V06DFB2
Oligomérne mliečne prípravky s MCT tukmi
p.o. plv.
0,70
17
V06DFC1
Výživa na báze aminokyselín pre dojčatá
p.o. plv.
0,70
V06DFC2
Výživa, na báze aminokyselín pre deti do troch rokov veku
p.o. plv.
V06DXA1
Ženské materské mlieko bez nákladov
p.o. sol.
18
V06DXA2
Ženské materské mlieko s nákladmi
p.o. sol.
0,90
V06EAA2
Polymérne diéty do 100 kcal/100 ml
p.o. sol.
V06EAA3
Polymérne diéty do 150 kcal/100 ml
p.o. sol.
V06EAA4
Polymérne diéty do 200 kcal/100 ml
p.o. sol.
19
V06EAA5
Polymérne diéty do 240 kcal/100 ml
p.o. sol.
1
V06EAB2
Polymérne diéty s vlákninou do 100 kcal/100 ml
p.o. sol.
V06EAB3
Polymérne diéty s vlákninou do 150 kcal/100 ml
p.o. sol.
20
V06EAB4
Polymérne diéty s vlákninou do 200 kcal/100 ml
p.o. sol.
1
V06EBA2
Polymérne diéty pre deti do 100 kcal/100 ml
p.o. sol.
V06EBA3
Polymérne diéty pre deti do 150 kcal/100 ml
p.o. sol.
21
V06EBB3
Polymérne diéty s vlákninou pre deti do 150 kcal/100 ml
p.o. sol.
1
V06EFB2
Diéty pre diabetikov s vlákninou do 100 kcal/100 ml
p.o. sol.
22
V06EFB3
Diéty pre diabetikov s vlákninou do 150 kcal/100 ml
p.o. sol.
1
V06EGA4
Diéty pri renálnej insuficiencii bez vlákniny do 200 kcal/100 ml a obsahom bielkovín ≥ 7 g na 100 ml
p.o. sol.
V06EGB4
Diéty pri renálnej insuficiencii s vlákninou do 200 kcal/100 ml a obsahom bielkovín ≥ 7 g na 100 ml
p.o. sol.
23
V06EGC4
Diéty pri renálnej insuficiencii s vlákninou do 200 kcal/100 ml a obsahom bielkovín ≤ 5 g na 100 ml
p.o. sol.
1
V06EIA3
Imunomodulačné diéty s omega 3 MK, MUFA, MCT do 150kcal/100 ml s vlákninou
p.o. sol.
24
V06EIA4
Imunomodulačné diéty s omega 3 MK, MUFA, MCT do 200kcal/100 ml s vlákninou
p.o. sol.
1