DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh zákona z ...... 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je obsiahnutá v práve Európskej únie:
-primárnom
Článok 168 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
-sekundárnom
a)prijatom pred nadobudnutím Lisabonskej zmluvy Smernica Rady 89/105/EHS z 21. decembra 1988 o transparentnosti opatrení upravujúcich stanovovanie cien humánnych liekov a ich zaraďovanie do vnútroštátnych systémov zdravotného poistenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 1; Ú. v. ES L 40, 11.2.1989).
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:
Bezpredmetné
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky