1
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: 17.5.2017Ukončenie: 30.5.2017
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
jún 2017
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
august 2017
2. Definícia problému
- Nahlasovanie vybraných údajov prostredníctvom elektronického systému.- Predaj ročne pridelených emisných jednotiek (AEA jednotky).- V súvislosti s definovaním predaja AEA jednotiek je potrebné novelizovať aj zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde.
3. Ciele a výsledný stav
- Ustanovenie povinnosti pre účastníkov schémy obchodovania registrovať sa a predkladať vybrané údaje prostredníctvom elektronického systému.- Využitie flexibility predaja AEA jednotiek.- Určenie nových spôsobov použitia výnosov z predaja AEA jednotiek.
4. Dotknuté subjekty
- Účastníci schémy obchodovania s emisnými kvótami- Overovatelia- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky- Okresné úrady, odbory starostlivosti o životné prostredie
5. Alternatívne riešenia
Neboli posudzované alternatívne riešenia.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
2
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
💧 Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
💧 Áno
Nie
Čiastočne
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
Ing. Natália Broošová , e-mail: natalia.broosova@enviro.gov.sk, tel.č.: 02/59562651Ing. Zuzana Šturdíková, e-mail: zuzana.sturdikova@enviro.gov.sk , tel.č.: 02/59562582
12. Zdroje
Správa o uplatňovaní smernice 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve.Ing. Ján Tóbik, Slovenská agentúra životného prostredia
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje súhlasné stanovisko s návrhom na dopracovanie s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok. Pripomienky a návrhy zmien: K doložke vybraných vplyvov Komisia odporúča predkladateľovi v doložke vybraných vplyvov v časti „1. Základné údaje“ aktualizovať termín začiatku a ukončenia PPK. Vyhodnotenie: akceptovaná pripomienka Komisia uvádza, že predmetný materiál predpokladá vplyv na služby verejnej správy pre občana, konkrétne negatívny vplyv na procesy služieb vo verejnej správe, nakoľko z predloženého materiálu vyplývajú pre orgány verejnej správy (okresné úrady) nové povinnosti. Z tohto dôvodu Komisia odporúča vyznačiť predmetné vplyvy v doložke vybraných vplyvov a v Analýze vplyvov na služby verejnej správy pre občana v časti 7.3.1. označiť za dotknuté subjekty okresné úrady a v časti 7.3.2. doplniť vyššie uvedené novo vzniknuté povinnosti, ktoré vyplynuli pre okresné úrady z predloženého materiálu. Vyhodnotenie: akceptovaná pripomienka. K doložke vybraných vplyvov a analýze vplyvov na podnikateľské prostredie Komisia dospela k záveru, že posudzovaný materiál má negatívne, ako aj pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, konkrétne na účastníkov schémy obchodovania s emisnými kvótami. V doložke vybraných vplyvov predkladateľ uvádza, že predkladaný materiál má pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie. Komisia odporúča predkladateľovi v dôsledku identifikácie pozitívnych vplyvov vyplniť aj Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie, v ktorej je potrebné aspoň kvalitatívne popísať, v čom tieto pozitívne vplyvy spočívajú. Nakoľko v doložke vybraných vplyvov predkladateľ uvádza, že v dôsledku predkladaného materiálu sa ustanovia „povinnosti pre účastníkov schémy obchodovania registrovať sa a predkladať vybrané údaje prostredníctvom elektronického systému“, a teda tým priznáva vznik nových povinností na strane dotknutých subjektov, v nadväznosti na túto skutočnosť Komisia odporúča zohľadniť v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie aj negatívne vplyvy a vyčísliť náklady novej administratívnej povinnosti v časti 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie, na ktorých výpočet je potrebné použiť postup v súlade s Kalkulačkou
3
nákladov.Vyhodnotenie: čiastočne akceptovaná pripomienka. Pozitívne vplyvy sú uvedené v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie v časti 3.3.3. (efektívnejší prístup zainteresovaných subjektov k požadovaným informáciám, disponibilnosť údajov v reálnom čase, znížená administratívnu náročnosť, zvýšená úroveň informatizácie a znížená chybovosť údajov). Negatívne vplyvy nepredpokladáme z toho dôvodu, že prevádzkovateľom nevznikajú nové povinnosti ani dodatočné finančné náklady. Vybrané údaje sú prevádzkovatelia povinní nahlasovať aj v súčasnosti. Nový elektronický systém nevytvára novú povinnosť, ale nahrádza súčasné formuláre na predkladanie údajov vo formáte Excel. Registrácia do elektronického systému aj jeho používanie je bezplatné.