1
B. Osobitná časť
K bodu 1
Dopĺňa sa pojem „ročne pridelené emisné kvóty (AEA)“. Tieto emisné kvóty zastrešujú sektory, ktoré mimo oblasti smernice 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES, ako napríklad menšia energetika, domácnosti, doprava, pôdohospodárstvo a odpady.
K bodu 2
Vnútroštátny správca potvrdzuje v registri Únie ročné overené emisie leteckých prevádzkovateľov, ktoré do registra vkladá overovateľ podľa § 24 ods. 4, na základe potvrdenia o správnosti správy o emisiách, ktoré predkladá vnútroštátnemu správcovi ministerstvo. Vnútroštátny správca vkladá do registra ročné overené emisie stacionárnych prevádzok, na základe údajov od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, a následne ich potvrdzuje. Ak vnútroštátny správca alebo overovateľ nevložia do registra ročné overené emisie do 31. marca, prevod kvót z účtu prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla bude automaticky zablokovaný (ustanovenie presunuté z § 24 ods. 4.
K bodu 3 a 4
V nadväznosti na zmenu § 26 je potrebné upraviť vnútorné odkazy uvedené v § 18 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 414/2012 Z. z.
K bodu 5
Do poznámky pod čiarou k odkazu 16b sa dopĺňa písmeno p), ktoré rozšíri možnosť použitia výnosov z emisných kvót aj na environmentálne projekty pripravené Slovenskou republikou.
K bodu 6
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sa ustanovuje ako správca ročne pridelených emisných kvót (AEA) (ďalej len „emisné kvóty AEA“) a ustanovuje sa spôsob ich predaja formou priameho predaja, sprostredkovane alebo na dražbe. Environmentálny fond sa ustanovuje ako príjemca výnosov získaných z predaja emisných kvót AEA a upravujú sa existujúce spôsoby použitia výnosov a ustanovujú sa nové spôsoby použitia týchto výnosov.
Slovensko je zaviazané plniť, aby naše národné emisie v roku 2020 nepresiahli emisný limit, ktorý pre nás znamená povolenie navýšiť národné emisie do roku 2020 o +13% oproti roku 2005.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky s cieľom splniť tento záväzok je oprávnené využiť nasledovné možnosti tzv. flexibility: a) vypožičať si emisné kvóty AEA z nasledujúceho roku počas rokov 2013 2019; b) previesť prebytočné emisné kvóty AEA do nasledujúcich rokov počas obdobia 2013 - 2020; c) predaj emisných kvót AEA iným členským štátom EÚ.
2
K bodu 7
S účinnosťou 1. mája 2018 budú správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky počas predchádzajúceho kalendárneho roka overené overovateľom ako správne predkladané prostredníctvom elektronického systému.
K bodu 8
Vypúšťa sa povinnosť prevádzkovateľov predložiť správu o emisiách skleníkových plynov z prevádzky a správu o overení správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky v elektronickej podobe (prostredníctvom emailu) do 31. marca. Dôvodom na vypustenie povinnosti je to, že správy budú predkladané prostredníctvom elektronického systému okresnému úradu do 1. marca a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky k nim bude mať prístup.
K bodu 9
S účinnosťou 1. mája 2018 budú overené správy o úrovni činnosti častí prevádzky počas príslušného kalendárneho roka predkladané prostredníctvom elektronického systému.
K bodu 10
Ustanovujú sa jednotlivé správy a údaje, ktoré overovateľ overuje. Ide o správu o emisiách skleníkových plynov, správu o emisiách skleníkových plynov z leteckých činností, údaje potrebné na výpočet pridelenia emisných kvót, správu o úrovni činnosti častí prevádzky a žiadosť o pridelenie bezodplatných kvót po určení začiatku bežnej alebo zmenenej časti prevádzky.
K bodu 11
Vypúšťa sa povinnosť overovateľov vkladať do tabuľky overených emisií v registri ročné overené emisie stacionárnych prevádzok. Túto povinnosť bude mať vnútroštátny správca v zmysle nového § 17 ods. 5, do ktorého sa presúva aj ustanovenie o zablokovaní prevodu kvót z účtu prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla.
K bodu 12
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sa ustanovuje ako prevádzkovateľ elektronického systému nahlasovania vybraných údajov a ustanovuje sa aj jeho povinnosť spravovať emisné kvóty (AEA), oprávnenosť s nimi obchodovať a predkladať vnútroštátnemu správcovi údaje o ročných emisiách z prevádzky, na základe ktorých budú vložené a potvrdené v registri.
K bodu 13
Vypúšťa sa splnomocňovacie ustanovenie, ktorým Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky malo vydať všeobecne záväzný právny predpis o používaní elektronického systému nahlasovania vybraných údajov podľa § 3, 21 a 27. Táto úprava je predmetom návrhu zákona a preto nie je potrebné vydať vykonávací predpis.
3
K bodu 14
Vypúšťa sa povinnosť okresného úradu predkladať vnútroštátnemu správcovi potvrdenie o správnosti správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky. Toto potvrdenie okresný úrad vydáva prevádzkovateľom a do elektronického systému bude vkladať kópiu, ku ktorej bude mať Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky prístup a správne údaje o emisiách bude predkladať vnútroštátnemu správcovi.
K bodu 15
S účinnosťou 1. mája 2018 bude konzervatívny odhad emisií nahlasovaný prostredníctvom elektronického systému.
K bodu 16
Dopĺňa sa kompetencia okresného úradu v súvislosti so zavedením elektronického systému nahlasovania vybraných údajov podľa § 31. Okresný úrad potvrdzuje správnosť údajov, ktoré vkladá do elektronického systému existujúci alebo nový účastník schémy obchodovania. Ide o monitorovací plán alebo jeho zmenu. Okresný úrad ďalej vkladá prevádzkovateľovi do elektronického systému potvrdenie o správnosti správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky.
K bodu 17
Ustanovuje sa povinnosť nahlasovania vybraných údajov prostredníctvom elektronického systému. Vybranými údajmi monitorovací plán a jeho zmeny, správa o emisiách skleníkových plynov z prevádzky, správa o overení správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky, overená správa o úrovni činnosti častí prevádzky, kópia potvrdenia o správnosti správy, konzervatívny odhad emisií, správa o overení a správa o overení úrovne činnosti častí prevádzky.
Ustanovujú sa podmienky prístupu do elektronického systému pre existujúcich účastníkov, pre nového účastníka schémy obchodovania ako aj povinnosti okresného úradu a overovateľov. Elektronický formulár žiadosti bude uverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a bude obsahovať názov prevádzkovateľa, okresného úradu alebo spoločnosti, adresu, meno, priezvisko a emailovú adresu kontaktnej osoby.
K bodu 18
Ustanovuje sa termín (31. január 2018) pre povinného alebo dobrovoľného účastníka schémy obchodovania, okresný úrad a overovateľa, do ktorého požiadajú Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky o prístup do elektronického systému.
Ustanovuje sa termín do kedy (30. apríl 2018) je existujúci účastník povinný vložiť kópiu povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov a monitorovací plán, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto povolenia. Okresný úrad skontroluje súlad medzi vydaným povolením a schváleným monitorovacím plánom, ktorý vo svojej evidencii s verziou, ktorú zadá existujúci účastník schémy obchodovania do elektronického systému.
4
K Čl. II
K bodu 1
Upravuje zdroje fondu v poznámke pod čiarou k § 3 písm. r) zákona č. 587/2004 Z. z.
K bodu 2
V súvislosti s definovaním predaja emisných kvót AEA sa ustanovujú nové spôsoby použitia výnosov z predaja emisných kvót AEA s cieľom, aby nenávratné financovanie environmentálnych projektov pripravených Slovenskou republikou bolo realizované podľa pokynov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Navrhovaná zmena umožní spoluprácu aj s inými finančnými inštitúciami, alebo aj s inými partnermi z členských štátov, ktoré budú mať záujem o kúpu emisných kvót AEA.
K bodu 3
Ustanovujú sa nové spôsoby použitia výnosov z predaja emisných kvót AEA do sektorov poľnohospodárstva a lesníctva a možnosť navýšiť zahraničnú pomoc tretím krajinám, ktorú má Slovenská republiky na nízkej úrovni.
Písmeno ad) - Vzhľadom na rôznorodosť lesníctva je potrebné bližšie špecifikovať oblasť využitia výnosov získaných z dražieb kvót, a to v prospech vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, ktorí v súlade so schváleným programom starostlivosti o les a trvalo udržateľným manažmentom lesa ovplyvňujú záchyty a ukladanie emisií skleníkových plynov. Konkrétnu formu a podmienky poskytnutia výnosov získaných z dražieb kvót na podporu manažmentu lesov v pásmach A, B a C ohrozenia lesov pod vplyvom imisií určí Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Písmeno ae) - Podľa čl. 10 ods. 3 smernice 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES členské štáty určia, ako sa použijú príjmy pochádzajúce z obchodovania s kvótami formou aukcie. Aspoň 50 % týchto príjmov by sa malo použiť na jednu alebo viaceré z aktivít uvedených v čl. 10 ods. 3 písm. a) i) smernice 2003/87/ES. Ide napríklad o príspevok do Zeleného klimatického fondu, Globálneho environmentálneho fondu a iných medzinárodných fondov s podobným zameraním.
K bodu 4
Upravuje sa poznámka pod čiarou v § 4 ods. 10 zákona č. 587/2004 Z. z. z dôvodu vypustenia § 10 ods. 10 zákonom č. 399/2014 Z. z.
K Čl. III
Účinnosť zákona sa ustanovuje 1. januára 2018 okrem čl. I bodov 2, 7 9, 11 a 12 - § 26 ods. 1 písm. t), 14, 15, 17 - § 31 ods. 6 a 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2018. Neskoršia účinnosť sa týka nahlasovania vybraných údajov prostredníctvom elektronického systému z toho dôvodu, aby mali prevádzkovatelia, dobrovoľní účastníci schémy obchodovania, okresné úrady a overovatelia dostatočný čas na oboznámenie sa
5
s elektronickým systémom. Od 1. januára 2018 budú mať existujúci účastníci schémy obchodovania povinnosť vkladať do elektronického systému kópiu povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov a monitorovací plán, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto povolenia. Ostatné údaje uvedené v § 31 ods. 1 bude povinné nahlasovať prostredníctvom elektronického systému od 1. mája 2018.
V Bratislave dňa 20. septembra 2017
Robert Fico, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
László Sólymos, v. r.
minister životného prostredia
Slovenskej republiky