D Ô V O D O V Á S P R Á V A
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá do legislatívneho procesu z dôvodu zavedenia nahlasovania vybraných údajov prostredníctvom elektronického systému, úpravy predaja ročne pridelených emisných kvót AEA (ďalej len „emisné kvóty AEA“) a určenia nových spôsobov použitia výnosov z predaja emisných kvót AEA. Elektronický systém bude slúžiť na predkladanie správ o emisiách skleníkových plynov, správ o úrovni činnosti prevádzky, správ o overení a monitorovacích plánov. Návrh zákona ustanoví povinnosť pre účastníkov schémy obchodovania registrovať sa a predkladať vyššie spomenuté dokumenty prostredníctvom elektronického systému. Pridelené emisné kvóty AEA slúžia na pokrytie vlastných emisií zo sektorov mimo schémy obchodovania s emisnými kvótami, avšak je možné ich aj presúvať medzi rokmi alebo medzi členskými štátmi. Na základe aktuálnych odhadov emisií skleníkových plynov zo sektorov mimo schémy obchodovania s emisnými kvótami, Slovenská republika predpokladá nadbytok emisných kvót AEA do roku 2020. Zostávajúci nadbytok emisných kvót AEA, po pokrytí vlastných záväzkov, nebude možné preniesť do ďalšieho obdobia (roky 2021-2030). Ak tento nadbytok Slovenská republika nepredá, emisné kvóty AEA prepadnú. Z dôvodu využitia flexibility predaja emisných kvót AEA je potrebné zadefinovať pojem emisné kvóty AEA, určiť Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako správcu emisných kvót AEA, zadefinovať spôsob predaja emisných kvót AEA formou priameho predaja, sprostredkovane alebo na dražbe, určiť Environmentálny fond ako príjemcu výnosov získaných z predaja emisných kvót AEA s odkazom na konkrétne spôsoby ich použitia, na existujúce spôsoby použitia a aj na nové spôsoby použitia. V súvislosti s definovaním predaja emisných kvót AEA je potrebné novelizovať v čl. II aj zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde sa určia nové spôsoby použitia výnosov z predaja emisných kvót AEA.
Návrh zákona predpokladá pozitívne aj negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie a na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre občana, konkrétne negatívne vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe. Návrh zákona nemá žiadne sociálne vplyvy a vplyvy na životné prostredie.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.