VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanieČíslo: UV-41804/2017
Národnej rady Slovenskej republiky
701
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava 20. septembra 2017