1
Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana
7.1 Identifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom
7.1.1 Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcej služby verejnej správy alebo vytvorenie novej služby?
Zmena existujúcej služby (konkretizujte a popíšte)
Bez vplyvu
Nová služba (konkretizujte a popíšte)
Okrem podrobnejšieho precizovania práv dotknutej osoby, prevádzkovateľ v návrhu zákona v stanovených prípadoch povinnosť oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, prípadne mu takúto povinnosť môže v stanovených prípadoch nariadiť úrad.
7.1.2 Špecifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom
Názov služby
Bez vplyvu
Platná právna úprava, na základe ktorej je služba poskytovaná (ak ide o zmenu existujúcej služby)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
Subjekt, ktorý je na základe platnej právnej úpravy oprávnený službu poskytovať
Všetky subjekty spracúvajúce osobné údaje.
7.1.3 O aký vplyv na službu verejnej správy ide?
Priamy vplyv (popíšte)
Rozšírenie. Okrem podrobnejšieho precizovania práv dotknutej osoby, prevádzkovateľ v návrhu zákona stanovených prípadoch povinnosť oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, prípadne mu takúto povinnosť môže v stanovených prípadoch nariadiť úrad.
Nepriamy vplyv (popíšte)
Priamy vplyv zmena textácie zákona o ochrane osobných údajov a vyhlášok k nemu prislúchajúcich za nové znenie.
7.2 Vplyv služieb verejnej správy na občana
7.2.1 Náklady
Zníženie priamych finančných nákladov
Nejednoznačné, pri využití moderných elektronických služieb, je predpoklad úspor.
Zvýšenie priamych finančných nákladov
Nejednoznačné, pri využití moderných elektronických služieb, je predpoklad nezvyšovania nákladov, alebo zotrvanie na súčasných číslach s miernym navýšením.
Zníženie nepriamych finančných nákladov
2
Bez vplyvu .
Zvýšenie nepriamych finančných nákladov
Bez vplyvu povinne, na základe dobrovoľnosti možnosť vzniku priamych finančných nákladov správne poplatky; nakoľko správne poplatky, ktoré sa návrhom zákona navrhujú zaviesť, nie povinné, budú povinné iba pre tie subjekty, ktoré sa rozhodnú pristúpiť k schváleniu Kódexu správania alebo Certifikátu.
7.2.2 Časový vplyv
Zvýšenie času vybavenia požiadavky (popíšte)
Nemožno jednoznačne určiť. V prípade využívania moderných elektronických prostriedkov sa časový nárast nepredpokladá.
Zníženie času vybavenia požiadavky (popíšte)
Nemožno jednoznačne určiť.
7.2.3 Ktorá skupina občanov bude predloženým návrhom ovplyvnená?
Špecifikujte skupinu občanov, ktorá bude návrhom ovplyvnená (napr. držitelia vodičských oprávnení). Aká je veľkosť tejto skupiny?
Fyzické osoby (dotknuté osoby) podľa návrhu zákona, tak ako boli aj doteraz podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
7.2.4 Vyplývajú z návrhu pre občana pri vybavení svojej požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?
Nové povinnosti (identifikujte)
nie
Zanikajúce povinnosti (identifikujte)
nie
7.3 Vplyv na procesy služieb vo verejnej správe
7.3.1 Ktoré sú dotknuté subjekty verejnej správy?
Ktoré subjekty verejnej správy sú účastné procesu poskytnutia služby?
Všetky, ktoré budú v pozícii prevádzkovateľa.
7.3.2 Vyplývajú z návrhu pre orgán verejnej správy pri vybavení požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?
Nové povinnosti (identifikujte)
Nedochádza k vzniku nových povinností, iba dochádza k spresneniu povinností, ktoré si prevádzkovatelia, teda aj orgány verejnej správy pri uplatnení práv dotknutej osoby plnili aj doteraz. V zmysle vzniku nových povinností tieto nevznikajú, nakoľko stále ide o uplatnenie si práv dotknutej osoby, iba sa zvýšil počet „možností“ v zmysle práv dotknutej osoby, kedy si dotknutá osoba takéto svoje práva môže uplatniť.
Zanikajúce povinnosti (identifikujte)
3
Nie sú.