Príloha č. 6
1
Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
A – nová služba
B – zmena služby
Kód služby
Názov služby
Úroveň elektronizácie služby
(0 až 5)
6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcich elektronických služieb verejnej správy alebo vytvorenie nových služieb?
(Ak áno, uveďte zmenu služby alebo vytvorenie novej služby, ďalej jej kód, názov a úroveň elektronizácie podľa katalógu eGovernment služieb, ktorý je vedený v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.)
A
ks_333054
Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov (dozornému orgánu)
1
A
ks_333052
Schválenie/zmena/rozšírenie kódexu správania
4
A
ks_333051
Akreditovanie certifikačných subjektov
4
A
ks_333050
Informovanie o dôvodoch udelenia/odňatia certifikácie
3
A
ks_333049
Akreditovanie na účely monitorovania dodržiavania kódexu správania
4
A
ks_333048
Certifikácia súladu s nariadením
4
A
ks_333047
Schvaľovanie Záväzných vnútropodnikových pravidiel
4
B
sluzba_egov_7568
Žiadanie súhlasu na prenos osobných údajov do 3. krajín
2
A
ks_333302
Informovanie úradu prevádzkovateľom o prenose údajov do tretej krajiny
3
A
ks_333303
Žiadosť o posúdenie zvyškového rizika (predchádzajúca konzultácia)
2
A
ks_333305
Žiadosť o uplatnenie práv dotknutej osoby voči úradu
3
A
ks_333409
Schvaľovanie administratívnych dojednaní
3
A
ks_3334010
Schvaľovanie zmluvných doložiek
3
Infraštruktúra
A – nový systém
Kód systému
Názov systému
Príloha č. 6
2
B – zmena systému
6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy?
(Ak áno, uveďte zmenu systému alebo vytvorenie nového systému, ďalej jeho kód a názov z centrálneho metainformačného systému verejnej správy.)
B
isvs_8119
Webové sídlo úradu
B
isvs_475
Informačný systém Úradu na ochranu osobných údajov
Financovanie procesu informatizácie
Rezortná úroveň
Nadrezortná úroveň
A - z prostriedkov EÚ B - z ďalších zdrojov financovania
6.3. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
(Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.)
x