1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2017
2018
2019
2020
Príjmy verejnej správy celkom
61 500
81 778
81 778
81 778
v tom: ÚOOÚ SR
61 500
81 778
81 778
81 778
z toho:
- vplyv na ŠR
61 500
81 778
81 778
81 778
Rozpočtové prostriedky
61 500
81 778
81 778
81 778
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
1 166 279
1 083 222
1 083 222
1 083 222
v tom: ÚOOÚ SR
1 166 279
1 083 222
1 083 222
1 083 222
z toho:
- vplyv na ŠR
1 166 279
1 083 222
1 083 222
1 083 222
Rozpočtové prostriedky (0A0, 0EK)
1 166 279
1 083 222
1 083 222
1 083 222
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
1 166 279
1 083 222
1 083 222
1 083 222
v tom:
ÚOOÚ SR (0A0, 0EK)
1 166 279
1 083 222
1 083 222
1 083 222
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Finančné prostriedky súvisiace s realizáciou návrhu zákona o ochrane osobných údajov budú zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov Úradu na ochranu osobných údajov SR na príslušný rozpočtový rok, bez zvýšených požiadaviek na rozpočet verejnej správy.
Prevádzkovatelia informačných systémov príslušných orgánov (Policajný zbor, Vojenská polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže, colníci, prokuratúra, súdy) budú musieť zosúladiť svoje informačné systémy s požiadavkou uchovávať vedenie logov v týchto systémoch, ktorá vyplýva zo smernice 2016/680. Vzhľadom na to, že podľa prechodných ustanovení sa táto požiadavka musí plniť od 6. mája 2023, resp. vo výnimočných prípadoch od 6. mája 2026, prípadné finančné dopady s touto požiadavkou spojené si tieto subjekty budú uplatňovať v rámci prípravy návrhu štátneho rozpočtu na jednotlivé roky, v ktorých budú tieto úpravy implementovať. Ostatné orgány verejnej správy, ktoré si uplatnili nekryté nároky na rozpočet verejnej správy, ak je to potrebné si budú musieť tieto taktiež uplatňovať v rámci prípravy návrhu štátneho rozpočtu na jednotlivé roky v rámci svojich rozpočtových kapitol.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Účelom návrhu zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) je dosiahnuť súlad vnútroštátneho právneho poriadku s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej „nariadenie“).
Navrhovaným zákonom sa zároveň transponuje smernica 2016/680/EÚ z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (ďalej smernica“) do právneho poriadku Slovenskej republiky.
V súvislosti s činnosťou Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky dochádza k rozšíreniu jeho kompetencií, ako aj jeho povinností v oblasti vzájomnej spolupráce s inými dozornými orgánmi v iných členských štátoch Európskej únie, či pri vykonávaní kontrol, zdieľaní informácií alebo spoločným vykonávaním rozhodnutí. Tieto zmeny sa nevyhnutne premietnu do potreby odborne kvalifikovaných a jazykovo zdatných zamestnancov, vyššie uvedené sa premietne aj do potreby softwarového zabezpečenia a ďalšieho potrebného technického zabezpečenia úradu.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
x kombinovaný návrh
iné
3
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2017
2018
2019
2020
Zrušenie osobitnej registrácie
a správneho poplatku
- 750
- 2 800
-2 800
-2 800
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Finančné prostriedky súvisiace s realizáciou návrhu zákona o ochrane osobných údajov budú zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov Úradu na ochranu osobných údajov SR na príslušný rozpočtový rok, bez zvýšených požiadaviek na rozpočet verejnej správy.
Pozitívny vplyv na príjmovú časť verejných financií bude mať výber pokút podľa nových sadzieb stanovených zákonom a nariadením.
Prípadný pozitívny vplyv na príjmovú časť verejných financií bude mať tiež výber správnych poplatkov za Konanie o kódexe správania (navrhovaný správny vo výške poplatok 1 000 eur; konanie o certifikáte (navrhovaný správny poplatok vo výške 5 000 eur); konanie o akreditácii (navrhovaný správny poplatok vo výške 7 000 eur) a konanie o povolení pre certifikačný subjekt (navrhovaný správny poplatok vo výške 250 eur). Nakoľko ide o nové inštitúty v zmysle navrhovanej právnej úpravy nie je v súčasnosti možné konkrétne vyčísliť výšku predpokladaného pozitívneho vplyvu na príjmovú časť verejných financií.
Negatívny vplyv na príjmovú časť verejných financií bude mať zrušenie povinnosti osobitnej registrácie a výber správneho poplatku za osobitnú registráciu vo výške 50 eur.
4
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2017
2018
2019
2020
poznámka
Daňové príjmy (100)1
0
0
0
0
Nedaňové príjmy (200)1
61 500
81 778
81 778
81 778
Na rok 2017 sa predpokladá výber pokút vo výške približne 60 000 eur a výber správnych poplatkov za osobitné registrácie vo výške približne 1 500 eur.
Na ďalšie roky sa predpokladá výber pokút minimálne v rovnakej výške ako v roku 2016, t. j. 81 778 eur. Zároveň bude mať návrh zákona dopad na zníženie príjmov z výberu správnych poplatkov za osobitnú registráciu, ktoré v roku 2016 predstavovali výšku 2 800 eur.
Prípadný pozitívny vplyv na príjmovú časť verejných financií bude mať aj výber správnych poplatkov za schvaľovanie kódexu správania, vydanie certifikátu a za akreditačné činnosti úradu, ktorý momentálne nie je možné vyčísliť.
Granty a transfery (300)1
0
0
0
0
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
0
0
0
0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
0
0
0
0
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
61 500
81 778
81 778
81 778
5
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2017
2018
2019
2020
poznámka
Bežné výdavky (600)
1 126 279
1 083 222
1 083 222
1 083 222
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
653 816
623 975
623 975
623 975
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
220 098
220 333
220 333
220 333
Tovary a služby (630)2
247 365
237 914
237 914
237 914
Bežné transfery (640)2
5 000
1 000
1 000
1 000
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
40 000
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
40 000
0
0
0
Kapitálové transfery (720)2
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
1 166 279
1 083 222
1 083 222
1 083 222
6
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2017
2018
2019
2020
poznámka
Počet zamestnancov celkom
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
7