1
Tézy
vykonávacích právnych predpisov
k návrhu zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „návrh zákona“)
Vykonávací predpis podľa § 29 ods. 9 návrhu zákona
„Informácie, ktoré majú byť obsiahnuté v štandardizovaných ikonách a postupy určovania štandardizovaných ikon, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.”.
Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch. Prevádzkovateľ by mal dotknutej osobe poskytnúť všetky ďalšie informácie, ktoré potrebné na zaručenie spravodlivého a transparentného spracúvania, pričom sa zohľadnia konkrétne okolnosti a kontext, v ktorom sa osobné údaje spracúvajú. Ak sa osobné údaje získavajú od dotknutej osoby, dotknutá osoba by mala byť informovaná aj o tom, či je povinná osobné údaje poskytnúť, a o následkoch v prípade, že tieto údaje neposkytne. Tieto informácie možno poskytnúť v kombinácii so štandardizovanými ikonami s cieľom poskytnúť dobre viditeľným, zrozumiteľným a čitateľným spôsobom zmysluplný prehľad zamýšľaného spracúvania. Ak ikony uvedené v elektronickej podobe, mali by byť strojovo čitateľné.
Na základe čl. 12 ods. 8 nariadenia Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 92 prijímať delegované akty s cieľom bližšie určiť informácie, ktoré sa majú prezentovať vo forme ikon, a postupy určovania štandardizovaných ikon.“.
Na základe jedného s cieľov legislatívneho procesu, ktorým je zachovanie konzistentnosti a jednotnosti právnej úpravy, tak pre prevádzkovateľov a sprostredkovateľov podľa návrhu zákona, ako aj podľa nariadenia, toho času nie je možné vydať vykonávací predpis podľa § 29 ods. 9 návrhu zákona a poskytnúť ho súčasne so znením návrhu zákona nakoľko Komisia na základe čl. 12 ods. 8 nariadenia je splnomocnená na prijímanie delegovaných aktov v tejto oblasti; nakoľko Komisia v tejto veci ešte delegovaný akt nevydala, nie je možné, aby sa úrad sám zhostil tejto úlohy. Je preto potrebné počkať na delegovaný akt Komisie, ktorý úrad potom následne textovo premietne do vykonávacieho predpisu podľa § 29 ods. 9 návrhu zákona z dôvodu jednotnej plošnej úpravy ochrany osobných údajov na území Slovenskej republiky.
Vykonávacím predpisom sa nebudú žiadnym subjektom ukladať práva, povinnosti ani kompetencie, bude sa ním iba precizovať technická a formálna stránka vzhľadu ikon a ich uvádzanie do praxe v oblasti ochrany osobných údajov.
Vykonávací predpis podľa § 70 ods. 4 návrhu zákona
„Ďalšie spracovateľské operácie pre príslušný orgán, ktoré podliehajú povinnosti uskutočniť predchádzajúce konzultácie podľa odseku 1, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.”.
Na základe tohto splnomocňovacieho ustanovenia návrhu zákona úrad možnosť vydať vykonávací predpis obsahujúci ďalšie spracovateľské operácie, ktoré budú podliehať povinnosti predchádzajúcej konzultácie s úradom pre príslušný orgán.
V návrhu zákona v § 70 ods. 1 stanovené niektoré spracovateľské operácie, ktoré s účinnosťou zákona budú podliehať povinnosti vykonania predchádzajúcej konzultácie príslušného orgánu s úradom Príslušný orgán uskutoční s úradom konzultáciu pred spracúvaním osobných údajov, ktoré tvoriť súčasť nového informačného systému, ak je z
2
posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov podľa § 41 zrejmé, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku, ak by príslušný orgán neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika, alebo sa s typom spracúvania, najmä s využitím nových technológií, mechanizmov alebo postupov, spája vysoké riziko porušenia práv a slobôd dotknutých osôb.“. Úradu toho času z aplikačnej praxe nie známe iné spracovateľské operácie, ktoré by mali podliehať povinnosti vykonania predchádzajúcej konzultácie príslušného orgánu s úradom. V prípade, ak sa najmä z aplikačnej praxe prípady takýchto spracovateľských operácií vyskytnú, úrad tieto posúdi z pohľadu ich závažnosti a prikročí k vydaniu vykonávacieho predpisu.
Vykonávacím predpisom sa nebudú žiadnym subjektom ukladať práva, povinnosti ani kompetencie.
Vykonávací predpis podľa § 86 ods. 19 návrhu zákona
„Certifikačné kritéria, podmienky certifikačného postupu, obsahové náležitosti technickej a bezpečnostnej dokumentácie a podmienky výkonu auditu ochrany osobných údajov vrátane podmienok odborných znalostí audítora vykonávajúceho audit ochrany osobných údajov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.”.
Vykonávací predpis bude bližšie určovať certifikačné kritéria, podmienky certifikačného postupu, obsahové náležitosti technickej a bezpečnostnej dokumentácie a podmienky výkonu auditu ochrany osobných údajov vrátane podmienok odborných znalostí audítora.
Vykonávacím predpisom sa nebudú žiadnym subjektom ukladať práva, povinnosti ani kompetencie.
Vykonávací predpis podľa § 87 ods. 20 návrhu zákona
„Kritéria na udelenie akreditácie, podmienky akreditačného postupu, obsahové náležitosti technickej a bezpečnostnej dokumentácie a podmienky výkonu auditu monitorovania kódexu správania vrátane podmienok odborných znalostí audítora ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.”.
Vykonávací predpis bude bližšie ustanovovať kritéria na udelenie akreditácie, podmienky akreditačného postupu, obsahové náležitosti technickej a bezpečnostnej dokumentácie a podmienky výkonu auditu monitorovania kódexu správania vrátane podmienok odborných znalostí audítora.
Vykonávacím predpisom sa nebudú žiadnym subjektom ukladať práva, povinnosti ani kompetencie.
3
Vykonávací predpis podľa § 88 ods. 19 návrhu zákona
„Kritéria na udelenie akreditácie, podmienky certifikačného postupu, certifikačné kritéria, obsahové náležitosti technickej a bezpečnostnej dokumentácie a podmienky výkonu auditu certifikačného postupu vrátane podmienok odborných znalostí audítora ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.”.
Vykonávací predpis bude bližšie ustanovovať na udelenie akreditácie, podmienky certifikačného postupu, certifikačné kritéria, obsahové náležitosti technickej a bezpečnostnej dokumentácie a podmienky výkonu auditu certifikačného postupu vrátane podmienok odborných znalostí audítora.
Vykonávacím predpisom sa nebudú žiadnym subjektom ukladať práva, povinnosti ani kompetencie.
Vykonávací predpis podľa § 108 ods. 2 návrhu zákona
„Ďalšie prípady spracovateľských operácii, ktoré podliehajú posúdeniu vplyvu na ochranu osobných údajov a postup pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov podľa tohto zákona ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.”.
Vykonávací predpis bude bližšie ustanovovať ďalšie prípady spracovateľských operácii, ktoré podliehajú posúdeniu vplyvu na ochranu osobných údajov a postup pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov podľa tohto zákona. Úradu toho času z aplikačnej praxe nie známe iné spracovateľské operácie, ktoré by mali podliehať povinnosti posúdenia vplyvu. V prípade, ak sa najmä z aplikačnej praxe prípady takýchto spracovateľských operácií vyskytnú, úrad tieto posúdi z pohľadu ich závažnosti a prikročí, ak to bude potrebné, k vydaniu vykonávacieho predpisu.
Vykonávacím predpisom sa nebudú žiadnym subjektom ukladať práva, povinnosti ani kompetencie, bude sa ním iba dopĺňať zoznam spracovateľských operácií podliehajúcich posúdeniu vplyvu.