VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-42294/2017
Národnej rady Slovenskej republiky
704
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z ............. 2017,
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava 20. septembra 2017