NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
Návrh
Zákon
z ......... 2017,
ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č.
500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1997 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 225/1998 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 389/1999 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 6/2001 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 453/2001 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/2004 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 535/2004 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 583/2004 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 583/2004 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 615/2004 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 757/2004 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/2005 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 628/2005 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 267/2006 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/2007 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 334/2007 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 384/2008 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 511/2009 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 102/2010 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 204/2011 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 361/2012 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/2014 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
180/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č.
239/2014 Z. z.
, zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č.
125/2015 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č.
447/2015 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
125/2016 Z. z.
sa dopĺňa takto:
1. V § 12 sa do ods. 4 za 1. vetu vkladá veta, ktorá znie:
Súčasťou programu každého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva je aj bod, kde fyzické a právnické osoby môžu uplatniť právo vystúpiť na verejnom obecnom zasadnutí bez predošlého súhlasu obecného zastupiteľstva, a to v minimálnom celkovom rozsahu 30 minút.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.