Príloha č. 2
1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2017
2018
2019
2020
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
5 000
5 000
5 000
v tom: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR/06U – Rozvoj zahraničných vzťahov
0
5 000
5 000
5 000
z toho:
- vplyv na ŠR
0
5 000
5 000
5 000
Rozpočtové prostriedky
0
5 000
5 000
5 000
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
5 000
5 000
5 000
v tom: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR/06U – Rozvoj zahraničných vzťahov
0
5 000
5 000
5 000
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
Príloha č. 2
2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Návrh zákona má vplyv na rozpočet kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v súvislosti s poskytovaním konzulárnych služieb. Finančné prostriedky sú zabezpečené v rozpočte kapitoly MZVaEZ SR.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
V návrhu zákona o zahraničnej službe sa zosúlaďuje súčasná právna úprava s aplikačnou praxou a aktualizuje sa právna úprava na úseku výkonu konzulárnych činností na diplomatických misiách a konzulárnych úradoch Slovenskej republiky v zahraničí, ako aj v ústredí ministerstva.
Transponuje smernica Rady (EÚ) 2015/637 o opatreniach koordinácie a spolupráce na uľahčenie konzulárnej ochrany nezastúpených občanov Únie v tretích krajinách a o zrušení rozhodnutia 95/553/ES, s transpozičnou lehotou do 1. mája 2018.
2.2.1. Popis návrhu:
- definujú sa konzulárne činnosti ako konzulárne funkcie a konzulárna ochrana a súčasne sa navrhuje ustanoviť, ktoré konzulárne funkcie vykonávajú diplomatická misia, konzulárny úrad a príslušný organizačný útvar ministerstva,
- podrobne sa upravuje vykonávanie konzulárnych funkcií vykonávaných diplomatickou misiou a konzulárnym úradom na úseku dokladov a evidencií všeobecnej vnútornej správy a iných zverených konzulárnych funkcií,
- upravuje sa poskytovanie súčinnosti diplomatickou misiou a konzulárnym úradom,
- ustanovujú sa funkcie diplomatickej misie a konzulárneho úradu na úseku vyhotovovania listín a ich prekladov,
- ustanovujú sa konzulárne funkcie vykonávané v ústredí,
- samostatne sa upravuje problematika konzulárnej ochrany vrátane konzulárnej ochrany občanov EÚ v tretích krajinách,
- navrhuje sa zadefinovať zahraničnú službu v dočasnej štátnej službe vrátane jej dôvodov,
- navrhuje sa zadefinovať spôsoby obsadzovania štátnozamestnaneckých miest na zastupiteľských úradoch SR,
- navrhuje sa povinná príprava v súvislosti s vykonávaním zahraničnej služby aj pre občanov prijatých do zahraničnej služby v dočasnej štátnej službe,
- navrhuje sa upraviť zastupovanie vedúceho štátneho zamestnanca na zastupiteľskom úrade,
- navrhuje sa zjednotenie spôsobu určenia sumy náhrady škody spôsobenej z nedbanlivosti štátnym zamestnancom v zahraničnej službe so spôsobom určenia takejto náhrady škody štátnym zamestnancom a zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom záujme,
- navrhuje sa ustanoviť zmenu štátnozamestnaneckého pomeru na ministerstve z dôvodu poverenia vedením diplomatickej misie alebo stálej misie ministrom,
- navrhuje sa úprava zmeny štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca z dôvodu vyslania na vykonávanie funkcie v orgáne verejnej moci iného štátu alebo medzinárodnej organizácii, ako aj ustanovenie zaradenia tohto zamestnanca mimo činnú štátnu službu aj pre prípad pôsobenia v orgáne verejnej moci cudzieho štátu a spôsob tohto ustanovenia,
- navrhuje sa spôsob zaradenia do funkcie veľvyslanec s osobitným poslaním,
- navrhuje sa ustanoviť príplatok za riadenie pri poverení vedením diplomatickej misie alebo stálej misie,
- navrhuje sa, aby okamihom dočasného vyslania, dočasného preloženia alebo poskytnutia služobného voľna sa štátnozamestnanecké miesto štátneho zamestnanca považovalo za voľné štátnozamestnanecké miesto,
Príloha č. 2
3
- upravuje sa čerpanie materskej dovolenky, resp. dočasnej pracovnej neschopnosti sa nepovažuje za prekážku, ktorá má vplyv na trvanie dočasného vyslania.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
x nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
x kombinovaný návrh
x iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
r
r + 1
r + 2
r + 3
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
Príloha č. 2
4
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
Príloha č. 2
5
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2017
2018
2019
2020
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
5 000
5 000
5 000
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
Tovary a služby (630)2
0
5 000
5 000
5 000
Bežné transfery (640)2
0
0
0
0
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)2
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
5 000
5 000
5 000
Príloha č. 2
6
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
Príloha č. 2
7