TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Rady (EÚ) 2015/637 z 20. apríla 2015
o opatreniach koordinácie a spolupráce na uľahčenie konzulárnej ochrany nezastúpených občanov Únie v tretích krajinách a o zrušení rozhodnutia 95/553/ES
1)návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2)zákon č. 575/2001 Z .z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č,O,V,P)
Text
Spôsob
transpo-zície
Číslo
Článok
(Č,§,O,V,P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č1
O1
V tejto smernici sa stanovujú opatrenia koordinácie a spolupráce potrebné na uľahčenie výkonu práva občanov Únie, ktoré je ustanovené v článku 20 ods. 2 písm. c) ZFEÚ, požívať na území tretej krajiny, v ktorej nemá zastúpenie členský štát, ktorého štátnymi príslušníkmi, ochranu diplomatických a konzulárnych orgánov ktoréhokoľvek členského štátu za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci tohto členského štátu, berúc pritom do úvahy úlohu, ktorú v rámci prispievania k vykonávaniu tohto práva zohrávajú delegácie Únie.
N
1
§ 1 písm. f)
§ 14g
ods. 2
prvá veta
ods. 6
ods. 7
„výkon konzulárnych činností“
Diplomatická misia a konzulárny úrad poskytujú konzulárnu ochranu občanovi a nezastúpenému občanovi v rovnakom rozsahu a za tých istých podmienok.
Diplomatická misia a konzulárny úrad poskytnú konzulárnu ochranu podľa odseku 4 písm. a) a b) občanovi a nezastúpenému občanovi, ak o to požiada.
Diplomatická misia a konzulárny úrad poskytnú konzulárnu ochranu podľa odseku 4 písm. c) a e) g) občanovi a nezastúpenému občanovi, ak o to požiada a nie je schopný situáciu riešiť vlastnými silami.
Ú
Č1
O2
Táto smernica sa nevzťahuje na konzulárne vzťahy medzi členskými štátmi a tretími krajinami.
n.a.
Č2
O1
Veľvyslanectvá alebo konzuláty členských štátov poskytujú konzulárnu ochranu nezastúpeným občanom za tých istých podmienok ako svojim vlastným štátnym príslušníkom.
N
1
§ 14g
ods. 1
ods. 2
prvá veta
Konzulárna ochrana je súbor opatrení, úkonov a konaní, ktorými diplomatická misia a konzulárny úrad zabezpečujú podporu, pomoc a ochranu v núdzi a v krízovej situácii.
Diplomatická misia a konzulárny úrad poskytujú konzulárnu ochranu občanovi a nezastúpenému občanovi v rovnakom rozsahu a za tých istých podmienok.
Ú
Č2
02
Členské štáty môžu rozhodnúť, že sa táto smernica uplatňuje na konzulárnu ochranu poskytovanú honorárnymi konzulmi v súlade s článkom 23 ZFEÚ. Členské štáty zabezpečia,
D
Strana 2 z 10
aby boli nezastúpení občania riadne informovaní o takýchto rozhodnutiach a o rozsahu, v akom honorárni konzuli v danom prípade príslušní poskytovať ochranu.
Č3
Členský štát, ktorého je nezastúpený občan štátnym príslušníkom, môže požiadať členský štát, ktorý nezastúpený občan žiada o konzulárnu ochranu alebo od ktorého ju dostáva, aby presmeroval žiadosť nezastúpeného občana alebo prípad na jeho/jej vlastný členský štát, ktorého je príslušníkom/príslušníčkou, s cieľom poskytnúť konzulárnu ochranu v súlade s jeho vnútroštátnym právom alebo praxou. Dožiadaný členský štát sa prípadu vzdá hneď, ako členský štát, ktorého je nezastúpený občan štátnym príslušníkom, potvrdí, že nezastúpenému občanovi poskytuje konzulárnu ochranu.
N
1
§ 14h
ods.5
Diplomatická misia a konzulárny úrad neposkytnú konzulárnu ochranu, ak členský štát
a) požiada o postúpenie žiadosti o konzulárnu ochranu, ktorú podal jeho štátny občan a
b) potvrdí, že konzulárnu ochranu poskytne.
U
Č4
Na účely tejto smernice je „nezastúpený občan“ každý občan, ktorý je štátnym príslušníkom členského štátu, ktorý nemá zastúpenie v tretej krajine, ako sa stanovuje v článku 6.
N
1
§ 4
ods. 8
Nezastúpeným občanom sa na účely tohto zákona rozumie štátny občan iného členského štátu, ktorý nemá na území štátu, ktorý nie je členským štátom, a na ktorého území sa nachádza, diplomatické zastúpenie alebo konzulárne zastúpenie, ktoré je schopné poskytnúť v konkrétnom prípade konzulárnu ochranu.
Ú
Č5
Rodinným príslušníkom, ktorí nie občanmi Únie a sprevádzajú nezastúpených občanov v tretej krajine, sa poskytne konzulárna ochrana v rozsahu a za rovnakých podmienok, ako by sa v súlade s vnútroštátnym právom alebo praxou členského štátu, ktorý poskytuje pomoc, poskytla rodinným príslušníkom občanov členského štátu, ktorý poskytuje pomoc, ktorí nie sú občanmi Únie.
N
1
§ 14g
ods. 2
druhá veta
Diplomatická misia a konzulárny úrad poskytujú konzulárnu ochranu aj rodinnému príslušníkovi, ktorý nie je občanom Európskej únie a sprevádza nezastúpeného občana v rovnakom rozsahu a za tých istých podmienok ako rodinnému príslušníkovi, ktorý nie je občanom Európskej únie a sprevádza občana.
Ú
Č6
Na účely tejto smernice nemá členský štát zastúpenie v tretej krajine vtedy, ak v nej nemá zriadené stále veľvyslanectvo ani konzulát alebo ak v nej nemá žiadne veľvyslanectvo, konzulát ani honorárneho konzula, ktorý je skutočne schopný poskytnúť v konkrétnom prípade konzulárnu ochranu.
N
1
§ 4
ods. 8
Nezastúpeným občanom sa na účely tohto zákona rozumie štátny občan iného členského štátu, ktorý nemá na území štátu, ktorý nie je členským štátom, a na ktorého území sa nachádza, diplomatické zastúpenie alebo konzulárne zastúpenie, ktoré je schopné poskytnúť v konkrétnom prípade konzulárnu ochranu.
U
Strana 3 z 10
§ 4
ods. 6
Tretím štátom sa na účely tohto zákona rozumie štát, ktorý nie je členským štátom Európskej únie.
Č7
O1
Nezastúpení občania oprávnení požiadať o konzulárnu ochranu veľvyslanectva alebo konzulátu ktoréhokoľvek členského štátu.
N
1
§ 14g
ods. 2
prvá veta
ods. 6
ods. 7
Diplomatická misia a konzulárny úrad poskytujú konzulárnu ochranu občanovi a nezastúpenému občanovi v rovnakom rozsahu a za tých istých podmienok.
Diplomatická misia a konzulárny úrad poskytnú konzulárnu ochranu podľa odseku 4 písm. a) a b) občanovi a nezastúpenému občanovi, ak o to požiada.
Diplomatická misia a konzulárny úrad poskytnú konzulárnu ochranu podľa odseku 4 písm. c) a e) g) občanovi a nezastúpenému občanovi, ak o to požiada a nie je schopný situáciu riešiť vlastnými silami.
U
Č7
O2
V1
Bez toho, aby bol dotknutý článok 2, členský štát môže trvalo zastupovať iný členský štát a veľvyslanectvá či konzuláty členských štátov môžu v prípade potreby uzavrieť praktické dojednania týkajúce sa rozdelenia zodpovednosti za poskytovanie konzulárnej ochrany nezastúpeným občanom.
N
1
§ 14h
ods. 1
§ 14h
ods. 3
Ministerstvo môže pri poskytovaní konzulárnej ochrany nezastúpeným občanom uzatvoriť s iným členským štátom dohodu o trvalom zastupovaní.
Ak je uzatvorená dohoda podľa odseku 1 diplomatická misia a konzulárny úrad môžu so zastupiteľským úradom členského štátu dojednať rozdelenie zodpovednosti a koordináciu pri poskytovaní konzulárnej ochrany nezastúpeným občanom.
U
Č7
O2
V2
Členské štáty informujú Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVČ“) o takýchto dojednaniach, ktoré Únia a členské štáty uverejnia, aby sa vo vzťahu k nezastúpeným občanom zabezpečila transparentnosť.
N
2
§ 14h
ods. 4
O uzatvorenej dohode podľa odseku 1 a dojednaní podľa odseku 3 informuje ministerstvo Európsku komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť.
U
Č7
O3
V prípadoch, keď sa uzatvoria praktické dojednania podľa odseku 2, veľvyslanectvo alebo konzulát, o ktorých konzulárnu ochranu žiada nezastúpený občan a ktoré nie podľa dotknutého platného dojednania určené za príslušné, zabezpečia, aby sa žiadosť občana presmerovala na príslušné veľvyslanectvo alebo konzulát, pokiaľ tým nie je ohrozená konzulárna ochrana, najmä ak si naliehavosť situácie vyžaduje okamžitý zásah dožiadaného veľvyslanectva alebo konzulátu.
N
1
§ 14h
ods. 2
Ak je uzatvorená dohoda podľa odseku 1, poskytnutie konzulárnej ochrany nezastúpenému občanovi sa riadi touto dohodou. Žiadosť nezastúpeného občana o konzulárnu ochranu, na vybavenie ktorej nie je príslušná diplomatická misia alebo konzulárny úrad, sa postúpi na príslušný zastupiteľský úrad, ak tým nie je ohrozené poskytnutie konzulárnej ochrany.
U
Č8
O1
Žiadatelia o konzulárnu ochranu preukážu, že občanmi Únie, predložením cestovných
N
1
§ 14g
ods. 5
Občan alebo nezastúpený občan preukazuje svoju totožnosť cestovným dokladom alebo iným
U
Strana 4 z 10
pasov alebo preukazov totožnosti.
prvá veta
preukazom totožnosti.
Č8
O2
Ak občan Únie nie je schopný predložiť platný cestovný pas alebo preukaz totožnosti, štátna príslušnosť sa môže preukázať inak, v prípade potreby na základe overenia u diplomatických alebo konzulárnych orgánov členského štátu, o ktorom žiadateľ tvrdí, že je jeho štátnym príslušníkom.
N
1
§ 14g
ods. 5
druhá veta
Ak nezastúpený občan nepredloží cestovný doklad alebo iný preukaz totožnosti, štátnu príslušnosť možno preukázať iným vhodným spôsobom, predovšetkým overením na zastupiteľskom úrade členského štátu, o ktorom nezastúpený občan tvrdí, že je jeho štátnym občanom.
U
Č8
O3
Pokiaľ ide o rodinných príslušníkov uvedených v článku 5, totožnosť a existenciu rodinného vzťahu možno preukázať akýmikoľvek prostriedkami vrátane overenia zo strany členského štátu, ktorý poskytuje pomoc, u diplomatických alebo konzulárnych orgánov členského štátu, ktorého občania uvedení v odseku 1 štátnymi príslušníkmi.
N
1
§ 14g
ods. 5
druhá
a tretia veta
Ak nezastúpený občan nepredloží cestovný doklad alebo iný preukaz totožnosti, štátnu príslušnosť možno preukázať iným vhodným spôsobom, predovšetkým overením na zastupiteľskom úrade členského štátu, o ktorom nezastúpený občan tvrdí, že je jeho štátnym občanom. Rovnako sa postupuje aj pri overení totožnosti a vzťahu rodinného príslušníka nezastúpeného občana.
U
Č9
Konzulárna ochrana uvedená v článku 2 môže okrem iného zahŕňať pomoc v týchto situáciách:
a) v prípade zatknutia alebo iného pozbavenia osobnej slobody;
b) ak sa občan stane obeťou trestného činu;
c) v prípade vážnej nehody alebo závažnej choroby;
d) v prípade úmrtia;
e) podpora a repatriácia v prípade núdze;
f) v prípade potreby náhradného cestovného dokladu ako sa uvádza v rozhodnutí zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, 96/409/ SZBP (1).
N
1
§ 14g
ods. 1
§ 14g
ods. 4
Konzulárna ochrana je súbor opatrení, úkonov a konaní, ktorými diplomatická misia a konzulárny úrad zabezpečujú podporu, pomoc a ochranu v núdzi a v krízovej situácii.
Konzulárna ochrana sa poskytuje najmä:
a)a) v prípade zatknutia alebo iného pozbavenia osobnej slobody,
b)b) ak je občan a nezastúpený občan poškodený trestným činom,
c)c) v prípade vážnej nehody alebo závažnej choroby,
d)d) v prípade úmrtia,
e)e) pri repatriácii,
f)f)v prípade potreby vydania náhradného cestovného dokladu a náhradného cestovného dokladu Európskej únie12o),
g)g) ak môže dôjsť k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku väčšieho počtu osôb.
U
Č10
O1
Diplomatické a konzulárne orgány členských štátov úzko spolupracujú a koordinujú svoju činnosť navzájom a s Úniou s cieľom zabezpečiť ochranu nezastúpených občanov v súlade s článkom 2.
N
1
§ 14h
ods. 7
Diplomatická misia a konzulárny úrad úzko spolupracujú a koordinujú svoju činnosť so zastupiteľskými úradmi členských štátov a so zastúpením Európskej únie v treťom štáte za účelom zaistenia konzulárnej ochrany nezastúpených občanov.
U
Č10
O2
Ak členský štát dostane žiadosť o konzulárnu ochranu od osoby, ktorá tvrdí, že je
N
1
§ 14h
ods. 8
Ak diplomatická misia a konzulárny úrad dostanú žiadosť o konzulárnu ochranu od osoby, ktorá je
U
Strana 5 z 10
nezastúpeným občanom, alebo je informovaný o núdzovej situácii nezastúpeného občana, ako sa uvádza v článku 9, bezodkladne konzultuje s ministerstvom zahraničných vecí členského štátu, o ktorom osoba tvrdí, že je jeho štátnym príslušníkom, prípadne príslušné veľvyslanectvo alebo konzulát tohto členského štátu a poskytne mu všetky relevantné informácie, ktoré k dispozícii, vrátane informácií o totožnosti dotknutej osoby, možných nákladoch na konzulárnu ochranu, a o rodinných príslušníkoch, ktorým je tiež potrebné poskytnúť konzulárnu ochranu. Táto konzultácia sa s výnimkou mimoriadne naliehavých prípadov uskutočňuje pred poskytnutím pomoci. Členský štát, ktorý poskytuje pomoc, tiež uľahčuje výmenu informácií medzi dotknutým občanom a orgánmi členského štátu, ktorého je občan štátnym príslušníkom.
podľa svojho tvrdenia nezastúpeným občanom, alebo informované o krízovej situácii alebo núdzi, v ktorej sa takáto osoba nachádza, neodkladne konzultujú s ministerstvom zahraničných vecí členského štátu, o ktorom táto osoba uvádza, že je jeho štátnym občanom, alebo s príslušným zastupiteľským úradom členského štátu, o ktorom táto osoba uvádza, že je jeho štátnym občanom a poskytnú mu všetky príslušné informácie, ktoré majú k dispozícii, najmä informácie týkajúce sa totožnosti tejto osoby, predpokladaných nákladov na poskytnutie konzulárnej ochrany a o rodinných príslušníkoch tejto osoby, ktorým je tiež potrebné poskytnúť konzulárnu ochranu. Okrem mimoriadne naliehavých prípadov sa táto konzultácia uskutoční pred poskytnutím konzulárnej ochrany. Diplomatická misia a konzulárny úrad umožnia výmenu informácií medzi touto osobou a orgánmi členského štátu, o ktorom táto osoba uvádza, že je jeho štátnym občanom.
Č10
O3
Ak sa o to požiada, členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, poskytne ministerstvu zahraničných vecí alebo príslušnému veľvyslanectvu alebo konzulátu členského štátu, ktorý poskytuje pomoc, všetky relevantné informácie týkajúce sa daného prípadu. Členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, je tiež zodpovedný za všetky potrebné kontakty s rodinnými príslušníkmi alebo inými relevantnými osobami alebo orgánmi.
N
1
§ 14h
ods. 9
Diplomatická misia a konzulárny úrad poskytnú členskému štátu informácie v súvislosti s poskytnutím konzulárnej ochrany nezastúpenému občanovi, ak si ich členský štát, ktorého je táto osoba štátnym občanom, vyžiada. V takom prípade diplomatická misia a konzulárny úrad kontakt s rodinnými príslušníkmi alebo inými relevantnými osobami alebo orgánmi nezabezpečuje.
U
Č10
O4
Členské štáty oznámia ESVČ prostredníctvom jej zabezpečeného internetového sídla príslušné kontaktné miesta na ministerstvách zahraničných vecí.
N
2
§ 35 ods. 7
zákona č. 575/2001 Z. z.
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.
Ú
Č11
Delegácie Únie úzko spolupracujú a koordinujú svoju činnosť s veľvyslanectvami a konzulátmi členských štátov s cieľom prispieť k miestnej a krízovej spolupráci a koordinácii, a to najmä poskytovaním dostupnej logistickej podpory vrátane kancelárskych priestorov a
n.a.
Strana 6 z 10
organizačných zariadení, ako je napríklad dočasné ubytovanie pre konzulárny personál a zásahové tímy. Delegácie Únie a ústredie ESVČ tiež uľahčujú výmenu informácií medzi veľvyslanectvami a konzulátmi členských štátov, a ak je to vhodné, s miestnymi orgánmi. Delegácie Únie taktiež sprístupňujú všeobecné informácie o pomoci, na ktorú by mohli mať nezastúpení občania nárok, najmä o prípadných dohodnutých praktických dojednaniach.
Č12
Zasadnutia venované miestnej spolupráci zahŕňajú pravidelnú výmenu informácií o záležitostiach relevantných pre nezastúpených občanov. Na uvedených zasadnutiach sa členské štáty v prípade potreby dohodnú na praktických dojednaniach uvedených v článku 7 s cieľom zabezpečiť účinnú ochranu nezastúpených občanov v dotknutej tretej krajine. Ak sa členské štáty nedohodnú inak, stretnutiam predsedá zástupca členského štátu v úzkej spolupráci s delegáciou Únie.
n.a.
Č13
O1
Miestne plánovanie pre prípad nepredvídaných udalostí zohľadňuje nezastúpených občanov. Členské štáty zastúpené v tretej krajine koordinujú plány pre prípad nepredvídaných udalostí medzi sebou navzájom, ako aj s delegáciou Únie, aby sa zabezpečilo, že sa nezastúpeným občanom v prípade krízy poskytne pomoc v plnom rozsahu. Príslušné veľvyslanectvá alebo konzuláty o dojednaniach v oblasti pripravenosti na krízu náležite informované a prípadne do nich zapojené.
N
1
§ 14h
ods. 12
Diplomatická misia a konzulárny úrad v tretej krajine koordinujú svoje plány pre krízové situácie so zastupiteľskými úradmi členských štátov a zastúpením Európskej únie s cieľom poskytnúť účinnú konzulárnu ochranu aj nezastúpeným občanom. Diplomatická misia a konzulárny úrad informujú zastupiteľské úrady členských štátov o pripravenosti na krízové situácie.
Ú
Č13
O2
V prípade krízy Únia a členské štáty úzko spolupracujú na zabezpečení účinnej pomoci nezastúpeným občanom. Navzájom a podľa možnosti včas sa informujú o dostupných evakuačných kapacitách.
N
1
§ 14h
ods. 13
Diplomatická misia, konzulárny úrad a príslušný útvar ministerstva v krízovej situácii spolupracujú s členskými štátmi a Európskou úniou, aby nezastúpeným občanom bola poskytnutá konzulárna ochrana. Ak je to možné, informujú členské štáty a Európsku úniu o dostupných evakuačných kapacitách.
Ú
Č13
O2
Členským štátom sa na ich žiadosť môže poskytnúť podpora prostredníctvom
n.a.
Strana 7 z 10
druhá veta
existujúcich zásahových tímov na úrovni Únie vrátane konzulárnych expertov, najmä z nezastúpených členských štátov.
Č13
O3
Vedúci štát alebo členský štát/členské štáty, ktoré koordinujú pomoc, zodpovedné za koordináciou akejkoľvek podpory poskytnutej nezastúpeným občanom, a to s podporou ostatných dotknutých členských štátov, delegácie Únie a ústredia ESVČ. Členské štáty poskytnú vedúcemu štátu alebo členskému štátu/členským štátom, ktoré koordinujú pomoc, všetky relevantné informácie týkajúce sa ich nezastúpených občanov, ktorí prítomní v krízovej situácii.
N
1
§ 14h
ods. 14
ods. 18
Diplomatická misia a konzulárny úrad poskytujú informácie o občanoch, ktorí počas krízovej situácie v tretej krajine, v ktorej Slovenská republika nemá diplomatickú misiu alebo konzulárny úrad, príslušnému členskému štátu, ktorý je poverený koordináciou konzulárnej ochrany a riadením konzulárnej ochrany nezastúpeným občanom počas krízovej situácie.
Ak Slovenská republika plní v treťom štáte úlohu štátu, ktorý koordinuje poskytovanie konzulárnej ochrany nezastúpeným občanom s ostatnými členskými štátmi a Európskou úniou je zodpovedná za koordináciu podpory poskytnutej nezastúpeným občanom. Pri plnení tejto úlohy môže požiadať o podporu z nástrojov Európskej únie ako štruktúry krízového riadenia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany.
Ú
Č13
O4
Vedúci štát alebo členský štát/členské štáty, ktoré koordinujú pomoc nezastúpeným občanom, môžu vo vhodných prípadoch požiadať o podporu v rámci nástrojov, ako štruktúry krízového riadenia ESVČ a mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany.
N
1
§ 14h
ods. 18
Ak Slovenská republika plní v treťom štáte úlohu štátu, ktorý koordinuje poskytovanie konzulárnej ochrany nezastúpeným občanom s ostatnými členskými štátmi a Európskou úniou je zodpovedná za koordináciu podpory poskytnutej nezastúpeným občanom. Pri plnení tejto úlohy môže požiadať o podporu z nástrojov Európskej únie ako sú štruktúry krízového riadenia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany.
Ú
Č14
O1
Nezastúpení občania sa prostredníctvom vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I zaviažu splatiť ich členskému štátu, ktorého štátnymi príslušníkmi, náklady na konzulárnu ochranu za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci členského štátu, ktorý poskytuje pomoc. Od nezastúpených občanov sa požaduje, aby sa zaviazali splatiť len tie náklady, ktoré by za rovnakých podmienok museli znášať štátni príslušníci členského štátu, ktorý poskytuje pomoc.
N
1
§ 14h
ods. 15
S prihliadnutím na okolnosti diplomatická misia a konzulárny úrad si od občana a nezastúpeného občana môžu vyžiadať záväzok, že členskému štátu, ktorého je štátnym občanom, uhradí finančné náklady za poskytnutú konzulárnu ochranu. Vzor záväzku je uvedený v prílohe č. 5. Na tento záväzok sa vzťahuje právny poriadok členského štátu, ktorého je táto osoba štátnym občanom.
U
Č14
Členský štát, ktorý poskytuje pomoc, môže
N
1
§ 14h
Ministerstvo požiada členský štát, ktorého je
U
Strana 8 z 10
O2
V1
V2
žiadať uhradenie nákladov uvedených v odseku 1 od členského štátu, ktorého je nezastúpený občan štátnym príslušníkom, prostredníctvom vzorového tlačiva uvedeného v prílohe II.
ods. 16
nezastúpený občan štátnym občanom o úhradu nákladov na poskytnutú konzulárnu ochranu. Vzor a náležitosti žiadosti sú uvedené v prílohe č. 6.
Č14
O2
V1
V2
Členský štát, ktorého je nezastúpený občan štátnym príslušníkom, uhradí uvedené náklady v primeranej lehote nepresahujúcej 12 mesiacov. Členský štát, ktorého je nezastúpený občan štátnym príslušníkom, môže nezastúpeného občana požiadať o uhradenie takýchto nákladov.
N
1
§ 14h
ods. 17
Ak členský štát požiada o úhradu nákladov na konzulárnu ochranu poskytnutú občanovi, ministerstvo tieto náklady uhradí v lehote do 12 mesiacov od doručenia žiadosti. Ministerstvo si uplatní úhradu týchto nákladov voči občanovi.
Ú
Č14
O3
Ak v dôsledku konzulárnej ochrany poskytnutej nezastúpenému občanovi v prípade zatknutia alebo iného pozbavenia osobnej slobody vzniknú diplomatickým alebo konzulárnym orgánom nezvyčajne vysoké ale nevyhnutné a opodstatnené náklady spojené s cestovaním, ubytovaním alebo prekladom, členský štát, ktorý poskytuje pomoc, môže žiadať uhradenie takýchto nákladov od členského štátu, ktorého je nezastúpený občan štátnym príslušníkom, ktorý ich uhradí v primeranej lehote nepresahujúcej 12 mesiacov.
N
1
§ 14h
ods. 16
§ 14h
ods. 17
Ministerstvo požiada členský štát, ktorého je nezastúpený občan štátnym občanom o úhradu nákladov na poskytnutú konzulárnu ochranu. Vzor a náležitosti žiadosti sú uvedené v prílohe č. 6.
Ak členský štát požiada o úhradu nákladov na konzulárnu ochranu poskytnutú občanovi, ministerstvo tieto náklady uhradí v lehote do 12 mesiacov od doručenia žiadosti. Ministerstvo si uplatní úhradu týchto nákladov voči občanovi.
U
Č15
O1
Členský štát, ktorý poskytuje pomoc, predloží v krízových situáciách akékoľvek žiadosti o uhradenie nákladov na akúkoľvek podporu, ktorá bola poskytnutá nezastúpenému občanovi, ministerstvu zahraničných vecí členského štátu, ktorého je nezastúpený občan štátnym príslušníkom. Členský štát, ktorý poskytuje pomoc, môže žiadať takéto uhradenie nákladov aj v prípade, že nezastúpený občan nepodpísal prísľub splatiť náklady podľa článku 14 ods. 1. To členskému štátu, ktorého je nezastúpený občan štátnym príslušníkom, nebráni, aby na základe vnútroštátnych predpisov žiadal od nezastúpeného občana splatenie nákladov.
N
1
§ 14h
ods. 19
§ 14h
ods. 17
druhá veta
Ministerstvo požiada o úhradu nákladov podľa odseku 16 aj v prípade, ak bola nezastúpenému občanovi poskytnutá konzulárna ochrana bez vyžiadania záväzku podľa odseku 15.
Ministerstvo si uplatní úhradu týchto nákladov voči občanovi.
U
Č15
O2
Členský štát, ktorý poskytuje pomoc, môže členský štát, ktorého je nezastúpený občan štátnym príslušníkom, požiadať o uhradenie takýchto nákladov na pomernom základe
N
1
§ 14h
ods. 20
Ministerstvo môže členský štát, ktorého je nezastúpený občan štátnym občanom, požiadať o uhradenie nákladov na konzulárnu ochranu na pomernom základe, ktorým je podiel celkovej
U
Strana 9 z 10
vydelením celkovej hodnoty skutočne vzniknutých nákladov počtom občanov, ktorým sa poskytla pomoc.
hodnoty skutočne vzniknutých nákladov k počtu osôb, ktorým bola poskytnutá konzulárna ochrana.
Č15
O3
V prípade, že členský štát, ktorý poskytuje pomoc, dostal finančnú podporu z mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, akýkoľvek príspevok členského štátu, ktorého je nezastúpený občan štátnym príslušníkom, sa určí po odpočítaní príspevku Únie.
N
1
§ 14h
ods. 21
Ak Slovenská republika na poskytnutie konzulárnej ochrany dostane finančnú podporu z mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany, požadovaná suma úhrady nákladov podľa odseku 16 sa určí ako rozdiel týchto nákladov a finančnej podpory.
Ú
Č16
Členské štáty môžu zaviesť alebo zachovať ustanovenia, ktoré priaznivejšie ako ustanovenia tejto smernice, pokiaľ s ňou zlučiteľné.
D
Č17
O1
Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 1. mája 2018.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
N
1
Čl. II
Príloha č. 7
Tento zákon nadobúda účinnosť l. januára 2018.
Smernica Rady (EÚ) 2015/637 z 20. apríla 2015 o opatreniach koordinácie a spolupráce na uľahčenie konzulárnej ochrany nezastúpených občanov Únie v tretích krajinách a o zrušení rozhodnutia 95/553/ES (Ú. v. EÚ L 106/1, 24.4.2015).
Ú
Č17
O2
Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
N
2
§ 35
ods. 7
zákona č. 575/2001 Z. z.
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.
Ú
Č18
Rozhodnutie 95/553/ES sa zrušuje s účinnosťou od 1. mája 2018.
n.a.
Č19
O1
Členské štáty poskytnú Komisii všetky príslušné informácie týkajúce sa vykonávania a uplatňovania tejto smernice. Komisia na základe poskytnutých informácií predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní a uplatňovaní tejto smernice do 1. mája 2021.
N
2
§ 35
ods. 7
zákona č. 575/2001 Z. z.
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.
Ú
Č19
O2
V správe uvedenej v odseku 1 Komisia vyhodnotí spôsob, akým táto smernica funguje, a zváži potrebu ďalších opatrení vrátane prípadných zmien s cieľom prispôsobiť túto smernicu v záujme ďalšieho uľahčenia výkonu práva občanov Únie na konzulárnu ochranu.
n.a.
Č20
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym
n.a.
Strana 10 z 10
dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Č21
Táto smernica je určená členským štátom.
n.a.
Príloha I
Vzor prísľubu splatiť náklady na konzulárnu ochranu v prípade finančnej pomoci.
Prísľub splatenia finančných nákladov na konzulárnu ochranu podľa čl. 14 ods. 1 Smernice 2015/637.
Vzor prísľubu splatiť náklady na konzulárnu ochranu v prípade repatriácie
Prísľub splatenia finančných nákladov na konzulárnu ochranu v prípade repatriácie
podľa čl. 14 ods. 1 Smernice 2015/637
N
1
§ 14h
ods. 15
2. veta
príloha 5
Vzor záväzku je uvedený v prílohe č. 5.
U
Príloha II
Vzor žiadosti o uhradenie nákladov
Žiadosť o uhradenie nákladov na konzulárnu ochranu podľa čl. 14 ods. 2 a 3 Smernice 2015/637
N
1
§ 14h
ods. 16
2. veta
príloha 6
Vzor a náležitosti žiadosti uvedené v prílohe č. 6.
U
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda
Č – čiastočná zhoda
Ž žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani čiast. ani úplná zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)