NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1337/2017
817
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 13. septembra 2017
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Laurenčíka, Juraja Drobu, Ondreja Dostála, Petra Osuského a Martina Poliačika na vydanie zákona, ktorým sa menía dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve (tlač 619) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Andrej D a n k o v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Radovan B a l á ž v. r.
Martin K l u s v. r.