zo 14. septembra 2017,
o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Základné ustanovenia
§ 1
Tento zákon upravuje zriadenie a udeľovanie štátnych cien za zásluhy, výsledky práce alebo činy mimoriadne významné pre rozvoj jednotlivých oblastí spoločenského, ekonomického alebo kultúrneho života v Slovenskej republike.
§ 2
Zriaďujú sa
a) štátna cena Jozefa Miloslava Hurbana a
b) štátna cena Alexandra Dubčeka.
Štátna cena Jozefa Miloslava Hurbana
§ 3
(1) Udelením štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana oceňuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky jednotlivca alebo kolektív za jeho mimoriadne významné zásluhy, výsledky práce alebo pôsobenie v oblasti legislatívy, práva, rozvoja demokracie alebo ústavnosti v Slovenskej republike. Štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana možno udeliť aj občanovi iného štátu.
(2) Štátna cena Jozefa Miloslava Hurbana pozostáva z listiny o udelení štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana s vyobrazením Jozefa Miloslava Hurbana.
(3) Ocenenému patrí čestný titul „Nositeľ štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana“.
(4) Deň slávnostného odovzdávania štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana sa ustanovuje každoročne na 1. septembra; predseda Národnej rady Slovenskej republiky môže určiť aj iný deň slávnostného odovzdávania štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana.
§ 4
(1) Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhoduje o udelení štátnej ceny Jozefa
2
Miloslava Hurbana na základe návrhu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky môže udeliť štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana aj bez návrhu.
(2) Podnet na predloženie návrhu na udelenie štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana môže Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky predkladať fyzická osoba alebo právnická osoba pôsobiaca v oblasti podľa § 3 ods. 1; podnet sa podáva do 31. mája príslušného roka.
(3) Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky môže požiadať o zaujatie stanoviska k podnetu štátny orgán, do ktorého pôsobnosti patrí činnosť, za ktorú sa udeliť štátna cena Jozefa Miloslava Hurbana. Štátny orgán je povinný predložiť stanovisko do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti.
(4) Podnet podľa odseku 2 obsahuje
a)meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly, dátum narodenia a adresu bydliska toho, v prospech koho sa predkladá podnet; ak ide o kolektív jeho názov alebo iné označenie a meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly, dátum narodenia a adresu bydliska každého jeho člena,
b)zdôvodnenie podnetu.
§ 5
(1) S udelením štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana je spojená finančná odmena vo výške 25-násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci rok zaokrúhlený nahor na celé euro.
(2) Náklady spojené s udelením štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana vrátane finančnej odmeny podľa odseku 1 sa uhrádzajú z rozpočtovej kapitoly Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky.
Štátna cena Alexandra Dubčeka
§ 6
(1) Udelením štátnej ceny Alexandra Dubčeka oceňuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) jednotlivca alebo kolektív, ktorý sa významne zaslúžil o rozvoj v oblasti hospodárstva, vedy a techniky, školstva, kultúry, umenia, športu, sociálnej oblasti alebo v inej oblasti spoločenského života, alebo za významné šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. Štátnu cenu Alexandra Dubčeka možno udeliť aj občanovi iného štátu.
(2) Štátna cena Alexandra Dubčeka pozostáva z listiny o udelení štátnej ceny Alexandra Dubčeka s vyobrazením Alexandra Dubčeka.
(3) Ocenenému patrí čestný titul „Nositeľ štátnej ceny Alexandra Dubčeka“.
(4) Štátna cena Alexandra Dubčeka sa slávnostne odovzdáva spravidla pri príležitosti štátneho sviatku. Štátnu cenu Alexandra Dubčeka možno slávnostne odovzdať aj pri príležitosti významného životného jubilea toho, komu sa štátna cena Alexandra Dubčeka udeliť alebo v iný deň, ak tak rozhodne vláda.
(5) Ak sa udeľuje štátna cena Alexandra Dubčeka in memoriam, slávnostne sa odovzdá pozostalému manželovi, prípadne inej blízkej osobe.1) Medzi príbuznými rozhoduje stupeň príbuzenstva2) a pri rovnakom stupni príbuzenstva má prednosť vekovo staršia osoba.
1) § 116 Občianskeho zákonníka.
2) § 117 Občianskeho zákonníka.
3
§ 7
(1) Podnet na udelenie štátnej ceny Alexandra Dubčeka (ďalej len „podnet“) môže podať fyzická osoba alebo právnická osoba.
(2) Podnet sa podáva vláde prostredníctvom Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) do konca roka, ktorý predchádza roku v ktorom sa štátna cena udeliť. Pri príležitosti významného životného jubilea treba podať podnet v dostatočnom časovom predstihu. Vláda môže udeliť štátnu cenu aj bez podnetu.
(3) Podnet obsahuje
a) meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly, dátum narodenia a adresu bydliska toho, v prospech koho sa predkladá podnet; ak ide o kolektív jeho názov alebo iné označenie a meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly, dátum narodenia a adresu bydliska každého jeho člena,
b) zdôvodnenie podnetu,
c) príležitosť, pri ktorej sa má slávnostne odovzdať štátna cena Alexandra Dubčeka.
§ 8
(1) Vláda rozhoduje o udelení štátnej ceny Alexandra Dubčeka na základe vyjadrenia poradného orgánu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „poradný orgán“), ktorý na tento účel zriadi; štatút poradného orgánu schvaľuje vláda.
(2) Úrad vlády predloží podnet pred rokovaním vlády poradnému orgánu na vyjadrenie.
(3) Úrad vlády môže požiadať o zaujatie stanoviska k podnetu štátny orgán, do ktorého pôsobnosti patrí činnosť, za ktorú sa udeliť štátna cena Alexandra Dubčeka. Štátny orgán je povinný predložiť stanovisko do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti, inak sa na jeho stanovisko nemusí prihliadať.
§ 9
(1) S udelením štátnej ceny Alexandra Dubčeka je spojená finančná odmena vo výške 25-násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom sa predloží podnet, zaokrúhlený nahor na celé euro.
(2) Náklady spojené s udelením štátnej ceny Alexandra Dubčeka vrátane finančnej odmeny podľa odseku 1 sa uhrádzajú z rozpočtovej kapitoly úradu vlády. Správu vecí štátnej ceny a úlohy spojené s organizačným, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti poradného orgánu vykonáva úrad vlády.
4
§ 10
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky