zo 14. septembra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 4 ods. 1 sa suma „20 eur“ nahrádza sumou „70 eur“.
2.V § 4 ods. 2 sa suma „10 eur“ nahrádza sumou „35 eur“.
3.Za § 5 sa vkladajú § 5a a 5b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠5a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017
(1) Oprávnenej osobe podľa § 2 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) patrí do 31. decembra 2018 príspevok v sume 20 eur mesačne.
(2) Platiteľ dôchodku rozhodne o zmene sumy príspevku podľa odseku 1 najneskôr do 31. januára 2018.
(3) Platiteľ dôchodku rozhodne o zmene sumy príspevku podľa § 4 ods. 1 najneskôr do 31. januára 2018.
§ 5b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019
Platiteľ dôchodku rozhodne o zmene sumy príspevku podľa § 4 ods. 2 najneskôr do 31. marca 2019.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2017, okrem čl. I druhého bodu a § 5b v treťom bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.
prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky