ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V ý p i s
zo zápisnice z 53. schôdze Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky konanej 11. septembra 2017
___________________________________________________________________________
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana JARJABKA, Dušana ČAPLOVIČA, Ľubomíra PETRÁKA a Miroslava ČÍŽA na vydanie zákona o Štátnej cene Alexandra Dubčeka (tlač 597) a na návrh poslanca R. Madeja výbor hlasoval o návrhu uznesenia uvedeného v prílohe.
Z celkového počtu 13 poslancov Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky boli prítomní 12 poslanci. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 6 poslanci, 4 poslanci hlasovali proti návrhu a 2 poslanci sa hlasovania zdržali. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák
Príloha
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
53. schôdza
Číslo: CRD-1737/2017
Návrh
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 11. septembra 2017
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana JARJABKA, Dušana ČAPLOVIČA, Ľubomíra PETRÁKA a Miroslava ČÍŽA na vydanie zákona o Štátnej cene Alexandra Dubčeka (tlač 597)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana JARJABKA, Dušana ČAPLOVIČA, Ľubomíra PETRÁKA a Miroslava ČÍŽA na vydanie zákona o Štátnej cene Alexandra Dubčeka (tlač 597);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana JARJABKA, Dušana ČAPLOVIČA, Ľubomíra PETRÁKA a Miroslava ČÍŽA na vydanie zákona o Štátnej cene Alexandra Dubčeka (tlač 597) schváliť;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.