1
zo 7. septembra 2017
o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1)Tento zákon upravuje
a)vymedzenie verejnej výskumnej inštitúcie,
b)spôsob založenia, vznik, spôsob zrušenia a zánik verejnej výskumnej inštitúcie,
c)postavenie a právomoci zakladateľa verejnej výskumnej inštitúcie (ďalej len „zakladateľ“) a orgánov verejnej výskumnej inštitúcie,
d)vymedzenie činnosti, hospodárenie a majetok verejnej výskumnej inštitúcie,
e)organizačné zložky verejnej výskumnej inštitúcie,
f)vnútorné predpisy vydávané verejnou výskumnou inštitúciou a vnútorné predpisy vydávané zakladateľom vo veciach verejnej výskumnej inštitúcie,
g)register verejných výskumných inštitúcií (ďalej len „register“),
h)správne delikty,
i)transformáciu štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie zaoberajúcej sa výskumom na verejnú výskumnú inštitúciu.
(2)Verejná výskumná inštitúcia je právnická osoba zapísaná v registri. Verejná výskumná inštitúcia je účtovnou jednotkou, ktorá nie je založená na účel podnikania.
2
(3)Názov verejnej výskumnej inštitúcie obsahuje označenie „verejná výskumná inštitúcia“ alebo skratku „v. v. i.“. Iné osoby nesmú toto označenie používať vo svojom názve alebo v obchodnom mene.
(4)Hlavnou činnosťou verejnej výskumnej inštitúcie je
a)uskutočňovanie výskumu,
b)zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja,
c)získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, a tiež poznatkov z vlastného výskumu a vývoja,
d)podieľanie sa na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia,
e)spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj a s podnikateľmi alebo
f)vykonávanie činností podľa osobitných predpisov.1)
§ 2
Oprávnenia a povinnosti verejnej výskumnej inštitúcie
(1)Verejná výskumná inštitúcia je oprávnená tiež uskutočňovať
a)činnosti podľa § 1 ods. 4 písm. a) c) a e) na základe požiadaviek orgánov verejnej správy a za podmienok podľa osobitných predpisov,2)
b)podnikateľskú činnosť v rámci činností podľa § 1 ods. 4 písm. a) až c),
c)vývoj a inovácie na základe požiadaviek orgánov verejnej správy a za podmienok podľa osobitných predpisov,2)
d)vývoj a inovácie ako podnikateľskú činnosť a
e)vývoj a inovácie vo forme projektov podľa osobitného predpisu.3)
(2)Činnosti podľa odseku 1 možno vykonávať, ak
1) Napríklad § 15 ods. 2 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 208/2009 Z. z., § 7 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
2) Napríklad zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení zákona č. 214/2013 Z. z., zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, § 63 až 66 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2017 Z. z., § 69 až 72 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. .../2017 Z. z., zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3) Napríklad zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3
a)umožňujú účelnejšie využitie majetku a ľudských zdrojov verejnej výskumnej inštitúcie,
b)ich uskutočňovaním nie je ohrozená činnosť verejnej výskumnej inštitúcie zabezpečovaná z finančných prostriedkov poskytovaných zakladateľom ako inštitucionálna forma podpory výskumu a vývoja4) (ďalej len „inštitucionálna forma podpory“),
c)skutočne vynaložené náklady na ich uskutočňovanie sú kryté výnosmi z nich a
d)nie financované z prostriedkov rozpočtu verejnej správy určených na podporu výskumu.
(3)Verejná výskumná inštitúcia je povinná
a)zverejňovať informácie o výsledkoch dosiahnutých pri uskutočňovaní svojej činnosti
1.vo výročnej správe o činnosti a hospodárení (ďalej len „výročná správa“) a
2.na Centrálnom informačnom portáli pre vedu, techniku a inovácie,5)
b)poskytovať jej zakladateľovi na jeho žiadosť podklady potrebné pre výkon jeho právomocí,
c)zriadiť a aktualizovať webové sídlo,
d)zverejňovať na svojom webovom sídle
1.zakladaciu listinu vrátane jej zmien a úplného znenia,
2.vnútorné predpisy verejnej výskumnej inštitúcie a vnútorné predpisy zakladateľa podľa § 38 ods. 1 vrátane ich úplného znenia,
3.materiály, ktoré predmetom rokovania na zasadnutiach správnej rady, vedeckej rady alebo dozornej rady spolu so zápisnicou zo zasadnutia, a to do 15 dní odo dňa zasadnutia príslušného orgánu,
4.meno a priezvisko riaditeľa a
5.meno a priezvisko vedúceho organizačnej zložky.
(4)Verejná výskumná inštitúcia nemusí vybrané informácie z materiálov a zápisníc podľa odseku 3 písm. d) tretieho bodu na webovom sídle zverejniť, ak by v dôsledku ich zverejnenia mohla vzniknúť ujma na právach alebo právom chránených záujmoch verejnej výskumnej inštitúcie.
DRUHÁ ČASŤ
ZALOŽENIE, VZNIK, ZRUŠENIE A ZÁNIK VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE
§ 3
Zakladateľ
(1)Zakladateľom môže byť
a)ústredný orgán štátnej správy alebo
b)Slovenská akadémia vied.
(2)Verejná výskumná inštitúcia môže mať len jedného zakladateľa.
4) § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 172/2005 Z. z.
5) § 26 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z.
4
(3)Zakladateľ
a)uskutočňuje vklad majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe zakladateľa do verejnej výskumnej inštitúcie pri jej založení
1.so súhlasom Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“), ak ide o majetok v hodnote neprevyšujúcej 25 000 eur alebo
2.so súhlasom vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) a s predchádzajúcim súhlasom ministerstva financií, ak ide o majetok v hodnote prevyšujúcej 25 000 eur,
b)rozhoduje o
1.splynutí verejných výskumných inštitúcií,
2.zlúčení verejných výskumných inštitúcií,
3.rozdelení verejnej výskumnej inštitúcie alebo
4.zrušení verejnej výskumnej inštitúcie s likvidáciou,
c)schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady a jeho zmeny,
d)vykonáva hodnotenie verejnej výskumnej inštitúcie postupom podľa svojich vnútorných predpisov,
e)plní iné úlohy podľa tohto zákona.
§ 4
Založenie verejnej výskumnej inštitúcie
(1)Verejná výskumná inštitúcia sa zakladá zakladacou listinou, ktorú vydáva zakladateľ; deň jej vydania je dňom založenia.
(2)Zakladacia listina obsahuje
a)názov, sídlo a identifikačné číslo zakladateľa,
b)názov a sídlo verejnej výskumnej inštitúcie,
c)určenie času, na ktorý sa verejná výskumná inštitúcia zakladá, ak verejná výskumná inštitúcia nie je založená na neurčitý čas,
d)predmet hlavnej činnosti,
e)orgány verejnej výskumnej inštitúcie a počet členov správnej rady, vedeckej rady a dozornej rady,
f)skutočnosť, či členovia vedeckej rady sú vymenúvaní zakladateľom alebo volení,
g)vymedzenie majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe zakladateľa, ktorý zakladateľ vkladá do verejnej výskumnej inštitúcie a určenie záväzkov, ktoré s ním súvisia, a ktoré prechádzajú na verejnú výskumnú inštitúciu,
h)názvy organizačných zložiek, ak sa verejná výskumná inštitúcia člení na organizačné zložky,
i)ďalšie skutočnosti.
(3)Zakladateľ môže zakladaciu listinu zmeniť na návrh
a)správnej rady a po predchádzajúcich písomných vyjadreniach vedeckej rady a dozornej rady alebo
b)dozornej rady a po predchádzajúcich písomných vyjadreniach správnej rady a vedeckej rady.
5
(4)Zakladateľ je povinný doplniť do zakladacej listiny identifikačné číslo verejnej výskumnej inštitúcie bezodkladne po jeho pridelení.
Vznik verejnej výskumnej inštitúcie
§ 5
(1)Verejná výskumná inštitúcia vzniká dňom zápisu do registra.
(2)Návrh na zápis do registra podáva Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) zakladateľ do 30 dní od založenia verejnej výskumnej inštitúcie. V návrhu na zápis do registra zakladateľ môže uviesť deň, ku ktorému sa zápis do registra uskutočniť, najskôr však piaty pracovný deň odo dňa doručenia návrhu na zápis do registra. Prílohou návrhu na zápis do registra je zakladacia listina.
(3)Ak verejná výskumná inštitúcia vzniknúť splynutím alebo rozdelením, podáva zakladateľ spolu s návrhom na zápis vznikajúcej verejnej výskumnej inštitúcie do registra aj návrh na výmaz zanikajúcich verejných výskumných inštitúcií z registra. Ak majú zanikajúce verejné výskumné inštitúcie rôznych zakladateľov, návrh na ich výmaz z registra podáva za všetky zakladateľ vznikajúcej verejnej výskumnej inštitúcie.
§ 6
(1)V čase od založenia verejnej výskumnej inštitúcie do jej vzniku koná v mene verejnej výskumnej inštitúcie jej zakladateľ.
(2)Vznikom verejnej výskumnej inštitúcie prechádzajú všetky práva a záväzky, ktoré vznikli konaním zakladateľa podľa odseku 1 na verejnú výskumnú inštitúciu.
(3)V čase od vzniku verejnej výskumnej inštitúcie do vymenovania riaditeľa vykonáva funkciu jej riaditeľa osoba vymenovaná zakladateľom a uvedená v zakladacej listine (ďalej len „poverený riaditeľ“). Povereného riaditeľa môže zakladateľ odvolať aj pred vymenovaním riaditeľa. Poverený riaditeľ sa môže výkonu funkcie vzdať. Ak poverený riaditeľ prestane vykonávať svoju funkciu, zakladateľ bezodkladne vymenuje za povereného riaditeľa inú osobu.
§ 7
Spôsoby zrušenia verejnej výskumnej inštitúcie
(1)Zániku verejnej výskumnej inštitúcie predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo zrušenie bez likvidácie.
(2)Verejná výskumná inštitúcia sa zrušuje
a)dňom uvedeným v rozhodnutí zakladateľa o zrušení verejnej výskumnej inštitúcie s likvidáciou, inak dňom vydania tohto rozhodnutia,
6
b)dňom uvedeným v rozhodnutí zakladateľa o zlúčení, splynutí alebo o rozdelení verejnej výskumnej inštitúcie, inak dňom vydania tohto rozhodnutia,
c)dňom uvedeným v písomnej zmluve viacerých zakladateľov o zlúčení alebo splynutí verejných výskumných inštitúcií, inak dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy,
d)uplynutím času, na ktorý bola verejná výskumná inštitúcia založená,
e)zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku verejnej výskumnej inštitúcie,
f)zrušením konkurzu pre nedostatok majetku verejnej výskumnej inštitúcie alebo
g)zrušením konkurzu na majetok verejnej výskumnej inštitúcie po splnení konečného rozvrhu výťažku.
§ 8
Zrušenie verejnej výskumnej inštitúcie zakladateľom
(1)O zrušení verejnej výskumnej inštitúcie a o jej vstupe do likvidácie rozhoduje jej zakladateľ na návrh
a)správnej rady a po predchádzajúcich písomných vyjadreniach vedeckej rady a dozornej rady alebo
b)dozornej rady a po predchádzajúcich písomných vyjadreniach správnej rady a vedeckej rady.
(2)Na zrušenie verejnej výskumnej inštitúcie s likvidáciou sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácií, ak v odsekoch 3 až 9 nie je ustanovené inak.
(3)Ak sa verejná výskumná inštitúcia ruší s likvidáciou, zakladateľ
a)vymenúva a odvoláva likvidátora a určuje jeho odmenu,
b)schvaľuje účtovnú závierku ku dňu skončenia likvidácie,
c)schvaľuje konečnú správu o priebehu likvidácie a
d)rozhoduje o rozdelení likvidačného zostatku zrušenej verejnej výskumnej inštitúcie.
(4)Dňom vymenovania likvidátora prechádza pôsobnosť všetkých orgánov na likvidátora iba v rozsahu nevyhnutnom na likvidáciu verejnej výskumnej inštitúcie.
(5)Likvidátor zodpovedá za výkon svojej funkcie zakladateľovi. Ak likvidátor porušuje svoje povinnosti, zakladateľ likvidátora odvolá a vymenuje nového likvidátora.
(6)Ku dňu skončenia likvidácie likvidátor zostaví a predloží zakladateľovi na schválenie účtovnú závierku spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie a návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku, ktorý vyplynie z likvidácie.
(7)Ak zakladateľ nerozhodne o použití likvidačného zostatku, zánikom verejnej výskumnej inštitúcie prechádza likvidačný zostatok do vlastníctva Slovenskej republiky. Zakladateľ sa zároveň stáva správcom likvidačného zostatku.
(8)Likvidátor do 60 dní po schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku podá návrh zakladateľovi na výmaz verejnej výskumnej inštitúcie z registra. Návrh na výmaz verejnej výskumnej
7
inštitúcie z registra podáva zakladateľ ministerstvu školstva do 30 dní od jeho predloženia zakladateľovi od likvidátora.
(9)Náklady likvidácie verejnej výskumnej inštitúcie, vrátane odmeny a náhrady nákladov likvidátora znáša zakladateľ zrušenej verejnej výskumnej inštitúcie.
§ 9
Zrušenie verejnej výskumnej inštitúcie bez likvidácie
(1)Verejná výskumná inštitúcia sa môže zrušiť bez likvidácie
a)zlúčením s inou verejnou výskumnou inštitúciou,
b)splynutím s inou verejnou výskumnou inštitúciou alebo
c)rozdelením na verejné výskumné inštitúcie.
(2)Ak všetky dotknuté verejné výskumné inštitúcie v pôsobnosti jedného zakladateľa, o zrušení verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1 rozhoduje zakladateľ. Ak majú dotknuté verejné výskumné inštitúcie rôznych zakladateľov, o zrušení podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b) uzatvoria zakladatelia písomnú zmluvu.
(3)O zrušení verejnej výskumnej inštitúcie bez likvidácie rozhoduje zakladateľ alebo uzatvárajú písomnú zmluvu zakladatelia na návrh
a)správnej rady a po predchádzajúcich písomných vyjadreniach vedeckej rady a dozornej rady príslušnej verejnej výskumnej inštitúcie a správnych rád, vedeckých rád a dozorných rád ostatných dotknutých verejných výskumných inštitúcií alebo
b)dozornej rady a po predchádzajúcich písomných vyjadreniach správnej rady a vedeckej rady príslušnej verejnej výskumnej inštitúcie a správnych rád, vedeckých rád a dozorných rád ostatných dotknutých verejných výskumných inštitúcií.
(4)Ak majú dotknuté verejné výskumné inštitúcie rôznych zakladateľov, každý zakladateľ vyžiada vyjadrenie správnej rady, vedeckej rady a dozornej rady tej verejnej výskumnej inštitúcie, ktorá je v jeho pôsobnosti.
§ 10
Zlúčenie verejných výskumných inštitúcií
(1)Zlúčením verejných výskumných inštitúcií dochádza k zániku jednej alebo viacerých verejných výskumných inštitúcií, pričom majetok, oprávnenia a záväzky, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, zanikajúcich verejných výskumných inštitúcií, prechádzajú na inú existujúcu verejnú výskumnú inštitúciu, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich verejných výskumných inštitúcií.
(2)Rozhodnutie zakladateľa o zlúčení verejných výskumných inštitúcií obsahuje názov, sídlo, identifikačné číslo zanikajúcich verejných výskumných inštitúcií a názov, sídlo a identifikačné číslo nástupníckej verejnej výskumnej inštitúcie. Zakladateľ zároveň zmení zakladaciu listinu nástupníckej verejnej výskumnej inštitúcie.
8
(3)Ak sa zlučujú verejné výskumné inštitúcie, ktoré založené rôznymi zakladateľmi, rozhodnutie o zlúčení verejných výskumných inštitúcií nahrádza písomná zmluva o zlúčení verejných výskumných inštitúcií, ktorá zároveň určí, ktorý zo zakladateľov bude vykonávať práva a povinnosti zakladateľa vo vzťahu k nástupníckej verejnej výskumnej inštitúcii. Takto určený zakladateľ zmení zakladaciu listinu nástupníckej verejnej výskumnej inštitúcie.
§ 11
Splynutie verejných výskumných inštitúcií
(1)Splynutím verejných výskumných inštitúcií dochádza k zániku dvoch alebo viacerých verejných výskumných inštitúcií, pričom majetok, oprávnenia a záväzky, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, zanikajúcich verejných výskumných inštitúcií, prechádzajú na novozaloženú verejnú výskumnú inštitúciu, ktorá sa svojím vznikom stáva právnym nástupcom zanikajúcich verejných výskumných inštitúcií.
(2)Rozhodnutie zakladateľa o splynutí verejných výskumných inštitúcií musí obsahovať názov, sídlo a identifikačné číslo zanikajúcich verejných výskumných inštitúcií a názov a sídlo nástupníckej verejnej výskumnej inštitúcie. Zakladateľ zároveň vydá zakladaciu listinu nástupníckej verejnej výskumnej inštitúcie.
(3)Ak zanikajúce verejné výskumné inštitúcie založené rôznymi zakladateľmi, rozhodnutie o splynutí verejných výskumných inštitúcií nahrádza písomná zmluva o splynutí verejných výskumných inštitúcií, ktorá zároveň určí, ktorý zo zakladateľov bude vykonávať práva a povinnosti zakladateľa nástupníckej verejnej výskumnej inštitúcie. Takto určený zakladateľ vydá zakladaciu listinu nástupníckej verejnej výskumnej inštitúcie.
Rozdelenie verejnej výskumnej inštitúcie
§ 12
(1)Rozdelením verejnej výskumnej inštitúcie dochádza k zániku verejnej výskumnej inštitúcie, pričom majetok, oprávnenia a záväzky, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, zanikajúcej verejnej výskumnej inštitúcie, prechádzajú na
a)iné existujúce verejné výskumné inštitúcie, ktoré sa tým stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej verejnej výskumnej inštitúcie alebo
b)novozaložené verejné výskumné inštitúcie, ktoré sa svojím vznikom stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej verejnej výskumnej inštitúcie.
(2)Rozhodnutie zakladateľa o rozdelení verejnej výskumnej inštitúcie musí obsahovať
a)názov, sídlo a identifikačné číslo zanikajúcej verejnej výskumnej inštitúcie
b)názov a sídlo nástupníckej verejnej výskumnej inštitúcie, a ak ide o existujúcu verejnú výskumnú inštitúciu, aj jej identifikačné číslo a
c)rozsah, v akom majetok, oprávnenia a záväzky, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, zanikajúcej verejnej výskumnej inštitúcie prechádzajú na jednotlivé nástupnícke verejné výskumné inštitúcie.
9
(3)Ak ide o rozdelenie verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1 písm. b), zakladateľ zároveň s rozhodnutím podľa odseku 2 vydá zakladacie listiny nástupníckych verejných výskumných inštitúcií.
(4)Nástupnícke verejné výskumné inštitúcie ručia za záväzky, ktoré na ne prešli rozdelením zo zaniknutej verejnej výskumnej inštitúcie len majetkom nadobudnutým rozdelením z tejto zaniknutej verejnej výskumnej inštitúcie.
(5)Ak v rozhodnutí o rozdelení verejnej výskumnej inštitúcie nie je určené, na ktorú nástupnícku verejnú výskumnú inštitúciu prechádza časť majetku zanikajúcej verejnej výskumnej inštitúcie, prechádza táto časť majetku do podielového spoluvlastníctva všetkých nástupníckych verejných výskumných inštitúcií. Podiely jednotlivých nástupníckych verejných výskumných inštitúcií sa určia pomerom, v akom na nástupnícke verejné výskumné inštitúcie prešla čistá hodnota majetku zaniknutej verejnej výskumnej inštitúcie.
(6)Ak v rozhodnutí o rozdelení verejnej výskumnej inštitúcie nie je určené, na ktorú nástupnícku verejnú výskumnú inštitúciu prechádza časť záväzkov zanikajúcej verejnej výskumnej inštitúcie, k týmto záväzkom zaviazané nástupnícke verejné výskumné inštitúcie spoločne a nerozdielne.
§ 13
(1)Účinky zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia verejných výskumných inštitúcií nastávajú zápisom do registra.
(2)V registri sa k jednému dňu vykoná výmaz zanikajúcej verejnej výskumnej inštitúcie, a zároveň zápis
a)verejných výskumných inštitúcií, ktoré vznikli splynutím alebo rozdelením,
b)zlúčenia pri nástupníckej verejnej výskumnej inštitúcii alebo
c)rozdelenia podľa § 12 ods. 1 písm. a) pri nástupníckych verejných výskumných inštitúciách.
(3)Pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení verejných výskumných inštitúcií sa do registra zapisuje pri
a)zanikajúcej verejnej výskumnej inštitúcii
1.údaj o tom, že zanikla splynutím, zlúčením alebo rozdelením,
2.názov nástupníckej verejnej výskumnej inštitúcie,
3.sídlo nástupníckej verejnej výskumnej inštitúcie a
4.identifikačné číslo nástupníckej verejnej výskumnej inštitúcie,
b)novozaloženej nástupníckej verejnej výskumnej inštitúcii, ak ide o splynutie verejnej výskumnej inštitúcie alebo rozdelenie verejnej výskumnej inštitúcie
1.údaje zapisované pri vzniku verejnej výskumnej inštitúcie,
2.údaj o tom, že je právnym nástupcom verejnej výskumnej inštitúcie,
3.údaj o tom, že vznikla splynutím alebo rozdelením,
4.názov zanikajúcej verejnej výskumnej inštitúcie,
5.sídlo zanikajúcej verejnej výskumnej inštitúcie a
10
6.identifikačné číslo zanikajúcej verejnej výskumnej inštitúcie,
c)existujúcej nástupníckej verejnej výskumnej inštitúcii, ak ide o zlúčenie verejnej výskumnej inštitúcie alebo rozdelenie podľa § 12 ods. 1 písm. a),
1.údaj o tom, že je právnym nástupcom verejnej výskumnej inštitúcie,
2.názov zanikajúcej verejnej výskumnej inštitúcie,
3.sídlo zanikajúcej verejnej výskumnej inštitúcie a
4.identifikačné číslo zanikajúcej verejnej výskumnej inštitúcie.
§ 14
Zánik verejnej výskumnej inštitúcie
(1)Verejná výskumná inštitúcia zaniká ku dňu výmazu z registra.
(2)Ministerstvo školstva rozhodne o výmaze verejnej výskumnej inštitúcie do 30 dní od podania návrhu na výmaz verejnej výskumnej inštitúcie z registra.
TRETIA ČASŤ
ORGÁNY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE A ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA
§ 15
Orgány verejnej výskumnej inštitúcie
Orgánmi verejnej výskumnej inštitúcie sú
a)riaditeľ,
b)správna rada,
c)vedecká rada a
d)dozorná rada.
§ 16
Riaditeľ
(1)Riaditeľ je štatutárny orgán verejnej výskumnej inštitúcie, ktorý ju riadi, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. Riaditeľ rozhoduje vo všetkých veciach, ak tieto nie týmto zákonom zverené do pôsobnosti iného orgánu verejnej výskumnej inštitúcie alebo do pôsobnosti zakladateľa.
(2)Riaditeľ zodpovedá za
a)vedenie účtovníctva,
b)zostavenie účtovnej závierky,
c)predloženie účtovnej závierky po jej overení štatutárnym audítorom na prerokovanie správnej rade a na schválenie dozornej rade,
d)prípravu návrhov vnútorných predpisov a ich zmien a ich predloženie správnej rade na schválenie,
e)zakladanie dokumentov a listín do zbierky listín registra, podávanie návrhov na zápis údajov do registra,
f)zverejňovanie povinných informácií na webovom sídle verejnej výskumnej inštitúcie,
11
g)prípravu návrhov právnych úkonov, ktoré pre svoju platnosť vyžadujú predchádzajúce písomné schválenie dozornou radou alebo zakladateľom a zabezpečuje ich predloženie dozornej rade alebo zakladateľovi,
h)organizovanie a riadenie projektov v spolupráci s podnikateľmi a spoluprácu s podnikateľmi,
i)iné úlohy podľa tohto zákona, vnútorných predpisov verejnej výskumnej inštitúcie alebo vnútorných predpisov zakladateľa podľa § 38 ods. 1.
(3)Funkčné obdobie riaditeľa je päťročné. Za riaditeľa môže byť istá osoba vymenovaná najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.
(4)Riaditeľa môže zakladateľ odvolať
a)na návrh vedeckej rady a po predchádzajúcom písomnom vyjadrení správnej rady a dozornej rady,
b)na návrh dozornej rady a po predchádzajúcom písomnom vyjadrení správnej rady a vedeckej rady alebo
c)z vlastného podnetu; zakladateľ vyzve správnu radu, vedeckú radu a dozornú radu na vyjadrenie k takému podnetu a predloží im jeho písomné odôvodnenie.
(5)Funkcia riaditeľa je nezlučiteľná s funkciou člena dozornej rady ako aj s funkciou člena vedeckej rady.
(6)Riaditeľ právo zúčastňovať sa na zasadnutiach vedeckej rady, dozornej rady a orgánov organizačnej zložky. Riaditeľ sa môže na ich zasadnutiach vyjadrovať ku všetkým prerokúvaným otázkam.
(7)Na žiadosť riaditeľa predseda alebo poverený člen správnej rady, vedeckej rady alebo dozornej rady povinní do 30 dní zvolať zasadnutie príslušného orgánu. Ak tak predseda alebo poverený člen príslušného orgánu neurobí, zasadnutie zvolá riaditeľ.
(8)Zakladateľ môže v zakladacej listine uviesť, že riaditeľ príslušnej verejnej výskumnej inštitúcie sa označuje ako generálny riaditeľ. Túto skutočnosť ministerstvo školstva vyznačí v registri.
§ 17
Správna rada
(1)Správna rada sa spolu s riaditeľom podieľa na riadení verejnej výskumnej inštitúcie.
(2)Ak sa verejná výskumná inštitúcia nečlení na organizačné zložky, členmi správnej rady sú
a)riaditeľ a
b)štyria členovia volení spomedzi zamestnancov verejnej výskumnej inštitúcie.
(3)Ak sa verejná výskumná inštitúcia člení na organizačné zložky, členmi správnej rady
a)riaditeľ,
12
b)vedúci organizačných zložiek a
c)najviac traja členovia volení spomedzi zamestnancov verejnej výskumnej inštitúcie.
(4)Predsedom správnej rady je riaditeľ. Správna rada podpredsedu, ktorého spomedzi seba volia členovia správnej rady. Podpredseda správnej rady zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti.
(5)Členstvo v správnej rade vzniká voľbou. Ak ide o riaditeľa a vedúceho organizačnej zložky, členstvo v správnej rade vzniká dňom vymenovania do príslušnej funkcie.
(6)Funkčné obdobie členov správnej rady podľa odseku 2 písm. b) alebo odseku 3 písm. c) je päťročné. Za člena správnej rady podľa odseku 2 písm. b) alebo odseku 3 písm. c) môže byť istá osoba zvolená najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.
(7)Volebný poriadok na funkciu člena správnej rady určuje podrobnosti o
a)špecifických požiadavkách na kandidátov na členov správnej rady,
b)voľbe členov správnej rady podľa odseku 2 písm. b) alebo odseku 3 písm. c) a
c)spôsobe odvolávania volených členov správnej rady.
(8)Správna rada
a)navrhuje zakladateľovi
1.zmeny zakladacej listiny,
2.zlúčenie, splynutie, rozdelenie verejnej výskumnej inštitúcie alebo jej zrušenie s likvidáciou
b)vyjadruje sa k návrhu na zlúčenie, splynutie, rozdelenie verejnej výskumnej inštitúcie alebo jej zrušenie s likvidáciou,
c)vykonáva dohľad nad riadnym hospodárením,
d)schvaľuje
1.vnútorné predpisy a ich zmeny po predchádzajúcich písomných vyjadreniach vedeckej rady a dozornej rady; uplynutím lehoty 30 dní od doručenia návrhu správnej rady predsedovi alebo poverenému členovi vedeckej rady alebo dozornej rady platí, že príslušný orgán sa vyjadril súhlasne,
2.strednodobý výhľad financovania na tri až päť rokov,
3.odpisový plán,
4.uzatvorenie zmluvy o čerpaní úveru v prospech verejnej výskumnej inštitúcie, ak nejde o zmluvu, na uzatvorenie ktorej dáva predchádzajúci písomný súhlas dozorná rada alebo dozorná rada a zakladateľ,
e)rozhoduje o ukončení projektu v rámci činností podľa § 2 ods. 1, ak jeho uskutočňovanie nedosahuje ukazovatele určené správnou radou,
f)podieľa sa na príprave a realizácii výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa spôsobom určeným podľa predpisu zakladateľa,
g)vydáva rokovací poriadok správnej rady a
h)plní iné úlohy podľa tohto zákona, vnútorných predpisov verejnej výskumnej inštitúcie alebo vnútorných predpisov zakladateľa podľa § 38 ods. 1.
13
(9)Funkcia člena správnej rady je nezlučiteľná s členstvom vo vedeckej rade alebo v dozornej rade.
§ 18
Vedecká rada
(1)Vedecká rada má najmenej päť členov.
(2)Členmi vedeckej rady významní odborníci z oblastí, v ktorých verejná výskumná inštitúcia uskutočňuje hlavnú činnosť. Najmenej jedna tretina a najviac jedna polovica členov vedeckej rady zástupcovia hospodárskej praxe alebo užívateľov výsledkov výskumu, ktorí nie sú zamestnancami žiadnej verejnej výskumnej inštitúcie.
(3)Vedecká rada svojho predsedu, ktorého spomedzi seba volia členovia vedeckej rady.
(4)Členstvo vo vedeckej rade vzniká voľbou alebo vymenovaním zakladateľom.
(5)Funkčné obdobie členov vedeckej rady je päťročné. Za člena vedeckej rady môže byť tá istá osoba zvolená alebo vymenovaná opakovane.
(6)Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady určuje podrobnosti o
a)špecifických požiadavkách na kandidátov na členov vedeckej rady,
b)podmienkach voľby volených členov vedeckej rady a
c)spôsobe odvolávania volených členov vedeckej rady.
(7)Vedecká rada
a)určuje vedeckú profiláciu verejnej výskumnej inštitúcie a koncepciu jej ďalšieho rozvoja v súlade s jej zakladacou listinou; ak ide o verejnú výskumnú inštitúciu v zakladateľskej pôsobnosti Slovenskej akadémie vied, robí tak po predchádzajúcom vyjadrení zakladateľa,
b)vyjadruje sa k zámerom projektov výskumu, vývoja a inovácií,
c)vyjadruje sa k návrhu na
1.zlúčenie, splynutie, rozdelenie verejnej výskumnej inštitúcie alebo jej zrušenie s likvidáciou a
2.vydanie alebo zmenu vnútorného predpisu,
d)hodnotí výsledky výskumnej činnosti verejnej výskumnej inštitúcie a jej spôsobilosť vykonávať výskumnú činnosť,
e)navrhuje členov odborových komisií pre doktorandské štúdium,
f)podieľa sa na hodnotení zamestnancov verejnej výskumnej inštitúcie; ak sa verejná výskumná inštitúcia člení na organizačné zložky, tieto činnosti môže vnútorný predpis verejnej výskumnej inštitúcie zveriť inému orgánu,
g)vydáva rokovací poriadok vedeckej rady a
h)plní iné úlohy podľa tohto zákona, vnútorných predpisov verejnej výskumnej inštitúcie alebo vnútorných predpisov zakladateľa podľa § 38 ods. 1.
14
(8)Funkcia člena vedeckej rady je nezlučiteľná s členstvom v správnej rade alebo dozornej rade.
§ 19
Dozorná rada
(1)Prostredníctvom dozornej rady zakladateľ vykonáva dohľad nad
a)činnosťou a hospodárením verejnej výskumnej inštitúcie,
b)nakladaním s majetkom verejnej výskumnej inštitúcie a
c)dodržiavaním zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov verejnej výskumnej inštitúcie a vnútorných predpisov zakladateľa podľa § 38 ods. 1.
(2)Dozorná rada troch členov alebo päť členov, z ktorých najmenej jeden nie je zamestnancom zakladateľa ani inej verejnej výskumnej inštitúcie v jeho zakladateľskej pôsobnosti.
(3)Zakladateľ je povinný zabezpečiť, aby najmenej jeden člen dozornej rady, ktorý nie je zamestnancom príslušnej verejnej výskumnej inštitúcie mal
a)najmenej päť rokov odbornej praxe v oblasti práva alebo ekonómie a
b)vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa v študijnom odbore právo alebo v niektorom zo študijných odborov z podskupiny študijných odborov ekonómia a manažment získané na vysokej škole v Slovenskej republike alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je takému vzdelaniu svojím rozsahom a obsahom rovnocenné; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore.
(4)Dozornú radu riadi jej predseda, ktorého spomedzi seba volia členovia dozornej rady.
(5)Členov dozornej rady vymenúva a odvoláva zakladateľ.
(6)Funkčné obdobie členov dozornej rady je dvojročné. Za člena dozornej rady môže byť istá osoba vymenovaná najviac v štyroch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.
(7)Dozorná rada
a)zisťuje pri výkone kontrolnej pôsobnosti nedostatky a predkladá príslušným orgánom verejnej výskumnej inštitúcie a zakladateľovi návrhy na odstránenie zistených nedostatkov,
b)zostavuje najmenej raz ročne správu o svojej činnosti a túto predkladá zakladateľovi a riaditeľovi,
c)schvaľuje účtovnú závierku,
d)vyjadruje sa k návrhu na zlúčenie, splynutie, rozdelenie verejnej výskumnej inštitúcie alebo jej zrušenie s likvidáciou,
15
e)pripravuje návrh svojho rokovacieho poriadku a tento predkladá zakladateľovi na schválenie a
f)plní iné úlohy podľa tohto zákona, vnútorných predpisov verejnej výskumnej inštitúcie a vnútorných predpisov zakladateľa podľa § 38 ods. 1.
(8)Členovia dozornej rady majú právo
a)požadovať od riaditeľa a členov správnej rady informácie a vysvetlenia o všetkých záležitostiach verejnej výskumnej inštitúcie a
b)nahliadať do všetkých účtovných kníh a iných dokladov verejnej výskumnej inštitúcie.
(9)Funkcia člena dozornej rady je nezlučiteľná s členstvom v správnej rade alebo vedeckej rade.
(10)Vzťah medzi verejnou výskumnou inštitúciou a členom dozornej rady sa spravuje ustanoveniami o mandátnej zmluve, ak z príslušnej mandátnej zmluvy alebo zo zákona nevyplýva iné určenie práv a povinností. Zmluvu s členom dozornej rady uzatvára zakladateľ.
§ 20
Organizačná zložka
(1)Verejná výskumná inštitúcia sa môže členiť na organizačné zložky. Organizačná zložka nie je právnickou osobou. Organizačnú zložku riadi vedúci.
(2)Organizačné zložky zriaďuje zakladateľ
a)z vlastného podnetu pri založení verejnej výskumnej inštitúcie,
b)na návrh správnej rady a po predchádzajúcich písomných vyjadreniach vedeckej rady a dozornej rady alebo
c)na návrh dozornej rady a po predchádzajúcich písomných vyjadreniach správnej rady a vedeckej rady.
(3)Organizačné zložky verejnej výskumnej inštitúcie zrušuje zakladateľ na návrh
a)správnej rady a po predchádzajúcich písomných vyjadreniach vedeckej rady a dozornej rady alebo
b)dozornej rady a po predchádzajúcich písomných vyjadreniach správnej rady a vedeckej rady.
(4)Názov organizačnej zložky obsahuje názov verejnej výskumnej inštitúcie, ktorej je súčasťou a osobitné označenie organizačnej zložky. Osobitné označenie organizačnej zložky určuje zakladateľ verejnej výskumnej inštitúcie v zakladacej listine; ak osobitné označenie organizačnej zložky vyplýva z osobitného predpisu,6) v zakladacej listine zakladateľ uvedie tento názov.
6) Napríklad § 7 ods. 3 zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení zákona č. 555/2008 Z. z.
16
(5)Vedúci organizačnej zložky môže vo veciach týkajúcich sa ním riadenej organizačnej zložky robiť právne úkony v mene verejnej výskumnej inštitúcie v rozsahu podľa vnútorného predpisu verejnej výskumnej inštitúcie podľa § 37 ods. 2.
(6)Funkcia vedúceho organizačnej zložky je nezlučiteľná s funkciou
a)riaditeľa,
b)člena dozornej rady,
c)člena vedeckej rady.
(7)Funkčné obdobie vedúceho organizačnej zložky je päťročné. V tej istej verejnej výskumnej inštitúcii môže istá osoba vykonávať funkciu vedúceho tej istej organizačnej zložky najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.
(8)Vedúceho organizačnej zložky môže zakladateľ odvolať
a)na návrh správnej rady a po predchádzajúcom písomnom vyjadrení vedeckej rady a dozornej rady,
b)na návrh vedeckej rady a po predchádzajúcom písomnom vyjadrení správnej rady a dozornej rady,
c)na návrh dozornej rady a po predchádzajúcom písomnom vyjadrení správnej rady a vedeckej rady alebo
d)z vlastného podnetu; zakladateľ vyzve správnu radu, vedeckú radu a dozornú radu na vyjadrenie k takému podnetu a predloží im jeho písomné odôvodnenie.
(9)Zakladateľ môže v zakladacej listine uviesť, že vedúci príslušnej organizačnej zložky sa označuje ako riaditeľ. Túto skutočnosť ministerstvo školstva vyznačí v registri.
§ 21
Spoločné ustanovenia k riaditeľovi a vedúcemu organizačnej zložky
(1)Riaditeľa a vedúceho organizačnej zložky vymenúva zakladateľ na základe výsledkov výberového konania.
(2)Za riaditeľa alebo vedúceho organizačnej zložky možno vymenovať len toho, kto
a)je bezúhonný,
b)má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c) vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa,
d) najmenej trojročnú prax v riadení v právnickej osobe uskutočňujúcej niektorú z činností podľa § 1 ods. 4,
e)spĺňa ďalšie špecifické požiadavky na výkon príslušnej činnosti vo verejnej výskumnej inštitúcii určené vnútorným predpisom zakladateľa podľa § 38 ods. 1.
(3)Úspešnému uchádzačovi vo výberovom konaní na obsadenie miesta riaditeľa alebo miesta vedúceho organizačnej zložky, ktorý nie je zamestnancom príslušnej verejnej výskumnej inštitúcie vznikne dňom, kedy bol do príslušnej funkcie vymenovaný, nárok na uzatvorenie pracovnej zmluvy s verejnou výskumnou inštitúciou na dobu
17
určitú, zodpovedajúcu trvaniu funkčného obdobia, v ktorej deň nástupu do práce je deň začiatku funkčného obdobia. Túto pracovnú zmluvu uzatvorí zamestnávateľ s úspešným uchádzačom bezodkladne po vymenovaní za riaditeľa alebo za vedúceho organizačnej zložky.
(4)Pracovnú zmluvu s riaditeľom aj s vedúcim organizačnej zložky uzatvára zakladateľ.
(5)Ak je za riaditeľa alebo za vedúceho organizačnej zložky vymenovaný zamestnanec príslušnej verejnej výskumnej inštitúcie, zakladateľ s ním uzatvorí dohodu o zmene pracovných podmienok na obdobie zodpovedajúce funkčnému obdobiu.
(6)O odmeňovaní riaditeľa a vedúceho organizačnej zložky rozhodne zakladateľ pri ich vymenovaní do funkcie.
(7)Dozorná rada je povinná podať návrh na odvolanie riaditeľa alebo vedúceho organizačnej zložky bezodkladne po tom, ako sa dozvie o skutočnostiach, podľa ktorých riaditeľ alebo vedúci organizačnej zložky prestal spĺňať požiadavky podľa odseku 2.
§ 22
Výberové konanie na miesto riaditeľa alebo na miesto vedúceho organizačnej zložky
(1)Na výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa a vedúceho organizačnej zložky sa nevzťahuje osobitný predpis.7) Podrobnosti o výberovom konaní na miesto riaditeľa a vedúceho organizačnej zložky určuje zakladateľ svojím vnútorným predpisom.
(2)Oznámenie o výberovom konaní na obsadenie miesta riaditeľa alebo miesta vedúceho organizačnej zložky, vrátane všetkých podmienok, špecifických požiadaviek a úplné znenie vnútorného predpisu upravujúceho pravidlá výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa alebo vedúceho organizačnej zložky najmenej 30 dní pred posledným dátumom na prihlásenie sa uchádzačov do výberového konania, povinní zverejniť na hlavnej webovej stránke svojho webového sídla zakladateľ a verejná výskumná inštitúcia.
(3)Oznámenie podľa odseku 2 obsahuje
a)názov verejnej výskumnej inštitúcie,
b)názov organizačnej zložky, ak ide o vedúceho organizačnej zložky,
c)funkciu, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním,
d)kvalifikačné predpoklady,
e)iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou,
f)zoznam požadovaných dokladov,
g)dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.
(4)K prihláške do výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa alebo vedúceho organizačnej zložky uchádzač priloží výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca predkladá sa potvrdenie o bezúhonnosti obdobné výpisu z registra
7) § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
18
trestov vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava, nie staršie ako tri mesiace spolu s jeho úradne osvedčeným prekladom. Pri doklade vydanom v českom jazyku sa úradne osvedčený preklad nevyžaduje.
(5)Zakladateľ, ktorý vyhlásil výberové konanie, zriadi výberovú komisiu ako svoj poradný orgán a vymenuje jej členov. Výberová komisia piatich členov, z ktorých jedného člena určí zástupca zamestnancov a jedného člena určí vedecká rada príslušnej verejnej výskumnej inštitúcie.
(6)Uchádzača, ktorý spĺňa požiadavky podľa § 21 ods. 2 výberová komisia pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a času výberového konania.
(7)Výberová komisia zhodnotí výsledok výberového konania, na základe výsledkov určí poradie uchádzačov a zverejní výsledok výberového konania na webovom sídle zakladateľa a webovom sídle verejnej výskumnej inštitúcie. Poradie uchádzačov je pre zakladateľa odporúčaním.
(8)Výberová komisia písomne oznámi uchádzačovi výsledok výberového konania do desiatich dní od jeho skončenia.
(9)Ak výberová komisia na základe výberového konania nevyberie uchádzača na obsadzované miesto riaditeľa alebo vedúceho organizačnej zložky, pretože žiadny uchádzač nevyhovel ustanoveným podmienkam, zakladateľ vyhlási nové výberové konanie.
(10)Voľné miesto riaditeľa alebo vedúceho organizačnej zložky možno obsadiť bez výberového konania len do vymenovania po úspešnom vykonaní výberového konania podľa tohto zákona, a to najviac na šesť mesiacov; táto osoba je zastupujúcim riaditeľom alebo zastupujúcim vedúcim organizačnej zložky.
§ 23
Spoločné ustanovenia k správnej rade, vedeckej rade a dozornej rade
(1)Počet členov správnej rady, vedeckej rady a dozornej rady je nepárny.
(2)Volených členov správnej rady a volených členov vedeckej rady volia zamestnanci verejnej výskumnej inštitúcie, ktorí
a)majú vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa,
b)vykonávajú vo verejnej výskumnej inštitúcii niektorú z činností podľa § 1 ods. 4 a
c) v pracovnom pomere s verejnou výskumnou inštitúciou v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času.
19
(3)Správna rada, vedecká rada a dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina členov oprávnených hlasovať.
(4)Na prijatie rozhodnutia správnej rady, vedeckej rady alebo dozornej rady sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov oprávnených hlasovať. Dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov oprávnených hlasovať sa vyžaduje na
a)podanie návrhu na zmenu zakladacej listiny,
b)podanie návrhu na zlúčenie, splynutie, rozdelenie verejnej výskumnej inštitúcie alebo jej zrušenie s likvidáciou,
c)podanie návrhu vedeckej rady alebo dozornej rady na odvolanie riaditeľa; návrh predkladá predseda vedeckej rady alebo predseda dozornej rady zakladateľovi,
d)podanie návrhu na odvolanie vedúceho organizačnej zložky; návrh predkladá predseda správnej rady, predseda vedeckej rady alebo predseda dozornej rady zakladateľovi,
e)podanie návrhu na zriadenie alebo návrhu na zrušenie organizačnej zložky a
f)schválenie vnútorného predpisu alebo jeho zmeny.
(5)Ak správna rada, vedecká rada alebo dozorná rada rozhoduje o odvolaní svojho predsedu alebo podpredsedu alebo o podaní návrhu na odvolanie riaditeľa alebo o podaní návrhu na odvolanie vedúceho organizačnej zložky, ktorý je zároveň aj členom tohto orgánu, dotknutá osoba o veci nehlasuje a nezohľadňuje sa ani v počte rozhodujúcom pre uznášaniaschopnosť a na prijatie rozhodnutia.
(6)Zasadnutia správnej rady, vedeckej rady a dozornej rady sa konajú najmenej dvakrát ročne. Podrobnosti o zasadnutiach a ich priebehu upravuje rokovací poriadok príslušného orgánu.
(7)Ak zakladateľ rozhoduje po predchádzajúcom písomnom vyjadrení správnej rady, vedeckej rady alebo dozornej rady a príslušná rada sa nevyjadrí do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o vyjadrenie so súvisiacimi dokumentmi tomuto orgánu, platí, že príslušná rada sa vyjadrila súhlasne.
(8)Členstvo v správnej rade, vedeckej rade alebo dozornej rade zaniká
a)uplynutím funkčného obdobia,
b)odvolaním z funkcie člena; ak ide o členstvo v správnej rade, aj odvolaním z funkcie riaditeľa alebo vedúceho organizačnej zložky,
c)uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo riaditeľovi, alebo ak ide o dozornú radu, zakladateľovi, doručené písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie, ak v oznámení nie je uvedený neskorší dátum vzdania sa funkcie; doručenie takého oznámenia riaditeľ do troch pracovných dní oznámi zakladateľovi,
d)právoplatnosťou rozhodnutia súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony,
e)zánikom verejnej výskumnej inštitúcie,
f)stratou bezúhonnosti alebo
g)smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(9)Člen správnej rady alebo vedeckej rady, ktorý bol do funkcie zvolený, môže byť z tejto funkcie odvolaný, ak za jeho odvolanie bude hlasovať nadpolovičná väčšina
20
osôb oprávnených voliť členov príslušnej rady. Člen vedeckej rady, ktorý bol do funkcie vymenovaný zakladateľom za svoju činnosť zodpovedá zakladateľovi, ktorý ho môže odvolať.
(10)Ak členovi správnej rady, vedeckej rady alebo dozornej rady zanikne jeho funkcia pred uplynutím funkčného obdobia, je zakladateľ, orgán verejnej výskumnej inštitúcie, organizačná zložka alebo jej orgán povinný vymenovať nového člena, predložiť návrh na vymenovanie nového člena, alebo vyhlásiť voľbu nového člena bezodkladne tak, aby nebola ohrozená činnosť tejto rady.
(11)Ak ide o voleného člena správnej rady alebo vedeckej rady, riaditeľ mu bezodkladne vydá a zabezpečí doručenie dokladu o
a)zvolení za člena príslušnej rady s určením začiatku plynutia funkčného obdobia alebo
b)odvolaní z funkcie člena príslušnej rady.
(12)Člen správnej rady a člen vedeckej rady vykonávajú túto funkciu bez nároku na odmenu.
(13)Verejná výskumná inštitúcia finančne zabezpečuje činnosť správnej rady a vedeckej rady. Zakladateľ finančne zabezpečuje činnosť dozornej rady.
ŠTVRTÁ ČASŤ
HOSPODÁRENIE VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE A NAKLADANIE S MAJETKOM VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE
§ 24
Hospodárenie verejnej výskumnej inštitúcie
(1)Verejná výskumná inštitúcia hospodári podľa rozpočtu pozostávajúceho z príjmov a výdavkov verejnej výskumnej inštitúcie na príslušný kalendárny rok vrátane príjmov a výdavkov z podnikateľskej činnosti.
(2)Zostavenie rozpočtu, návrh jeho zmien a ich predloženie na rokovanie správnej rady zabezpečuje riaditeľ. Rozpočet a jeho zmeny schvaľuje správna rada.
(3)Ak správna rada neschváli predložený návrh rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok ani do konca marca tohto kalendárneho roka, verejná výskumná inštitúcia hospodári podľa rozpočtu, ktorý jej určí zakladateľ. Ak správna rada návrh rozpočtu schváli dodatočne, verejná výskumná inštitúcia hospodári ďalej podľa takto schváleného rozpočtu.
(4)Verejná výskumná inštitúcia zabezpečuje uskutočňovanie hlavnej činnosti prevažne z finančných prostriedkov prijatých od zakladateľa. Tým nie dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.8)
8) Napríklad Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014).
21
(5)Príjmami verejnej výskumnej inštitúcie sú
a)príjmy z hlavnej činnosti,
b)finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytnuté zakladateľom na hlavnú činnosť verejnej výskumnej inštitúcie ako inštitucionálna forma podpory,
c)dotácie podľa osobitných predpisov,2)
d)účelová forma podpory výskumu a vývoja,9)
e)príjmy z podnikateľskej činnosti,
f)finančné prostriedky zo štátnych účelových fondov a iných účelových fondov na podporu výskumu a inovácií,
g)prostriedky Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie,
h)výnosy z majetku verejnej výskumnej inštitúcie,
i)príjmy z predaja majetku verejnej výskumnej inštitúcie,
j)dary,
k)dedičstvo a
l)iné príjmy.
(6)Príjmy z hlavnej činnosti a finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytnuté zakladateľom možno použiť len na výdavky hlavnej činnosti. Dotácie podľa osobitného predpisu2) je možné použiť len na výdavky činností podľa § 2 ods. 1 písm. a) a c). Účelovo určené príjmy je možné použiť len na účel, na ktorý boli určené.
(7)Verejná výskumná inštitúcia môže uzatvoriť zmluvu o čerpaní úveru iba na účel zabezpečenia kapitálových výdavkov.
(8)Verejná výskumná inštitúcia môže prijať úver, ak
a)celková suma dlhu verejnej výskumnej inštitúcie neprekročí 60 % skutočných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka okrem príjmov z inštitucionálnej formy podpory zo štátneho rozpočtu a
b)suma ročných splátok úverov neprekročí 25 % skutočných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka okrem príjmov z inštitucionálnej formy podpory zo štátneho rozpočtu.
(9)Verejná výskumná inštitúcia nesmie na splátky úverov použiť finančné prostriedky inštitucionálnej formy podpory.
(10)Verejná výskumná inštitúcia môže uzatvoriť zmluvu o čerpaní úveru a meniť ju len s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva financií. Tým nie je dotknutá povinnosť získať predchádzajúci súhlas podľa § 35.
(11)Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť pokryté výnosmi z nej. Ak táto podmienka nie je splnená počas troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, verejná výskumná inštitúcia je povinná podnikateľskú činnosť ukončiť a strata, ktorá z nej vznikla sa môže uhradiť z rezervného fondu. Úkony spojené s ukončením podnikateľskej činnosti vykonáva správna rada.
9) § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 172/2005 Z. z.
22
(12)Kontrolu hospodárenia podľa osobitného predpisu10) verejnej výskumnej inštitúcie vykonáva jej zakladateľ. Kontrolu môže vykonať aj ministerstvo školstva alebo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v rozsahu svojej pôsobnosti. Ministerstvo financií alebo Úrad vládneho auditu môže vykonať vládny audit.10)
(13)Finančné prostriedky a majetok verejnej výskumnej inštitúcie nemožno použiť na financovanie cirkvi, náboženskej spoločnosti, politickej strany, politického hnutia, ani v prospech kandidáta na volenú funkciu.
§ 25
Financovanie verejnej výskumnej inštitúcie
(1)Zakladateľ poskytuje každoročne verejnej výskumnej inštitúcii finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na jej hlavnú činnosť ako inštitucionálnu formu podpory v rozsahu ustanovenom na príslušný rozpočtový rok zákonom o štátnom rozpočte.
(2)Zakladateľ poskytuje verejnej výskumnej inštitúcii finančné prostriedky podľa odseku 1 na základe zmluvy. Zmluva má formu predpísanú zakladateľom a obsahuje
a)identifikačné údaje zmluvných strán,
b)účel, na ktorý sa finančné prostriedky poskytujú, a ďalšie podmienky ich použitia,
c)objem finančných prostriedkov,
d)čas a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov,
e)dátum, do ktorého verejná výskumná inštitúcia ako prijímateľ finančných prostriedkov predloží zakladateľovi ich zúčtovanie,
f)iné náležitosti potrebné na uzatvorenie zmluvy.
(3)Zakladateľ na svojom webovom sídle zverejňuje informácie o finančných prostriedkoch podľa odseku 1 poskytnutých verejným výskumným inštitúciám na príslušný kalendárny rok do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
§ 26
Účtovníctvo verejnej výskumnej inštitúcie
(1)Oddelená evidencia sa v účtovníctve vedie o
a)hlavnej činnosti okrem činností podľa písmen b) a c),
b)činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. a),
c)činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. b),
d)činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. c),
e)činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. d) a
f)činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. e).
(2)V účtovníctve sa zároveň vedie oddelená evidencia o každom projekte v rámci činností podľa § 2 ods. 1.
10) Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23
(3)Verejná výskumná inštitúcia vedie svoje príjmy a výdavky v súlade s rozpočtovou klasifikáciou podľa osobitného predpisu.11)
(4)Finančné prostriedky verejnej výskumnej inštitúcie sa vedú na účtoch v Štátnej pokladnici.
(5)Ak sa verejná výskumná inštitúcia člení na organizačné zložky, verejná výskumná inštitúcia môže zriadiť pre každú organizačnú zložku bežný účet alebo viac bežných účtov.
(6)Verejná výskumná inštitúcia je povinná každoročne zabezpečiť overenie ročnej účtovnej závierky štatutárnym audítorom.12)
§ 27
Výročná správa
(1)Riaditeľ zabezpečuje každoročne vypracovanie výročnej správy a predkladá ju na prerokovanie správnej rade, vedeckej rade a dozornej rade.
(2)Verejná výskumná inštitúcia je povinná po prerokovaní správnou radou, vedeckou radou a dozornou radou výročnú správu každoročne uložiť
a)do zbierky listín registra do 30. júna a
b)do verejnej časti registra účtovných závierok13) do 31. júla spolu so správou štatutárneho audítora.
(3)Ak správna rada, vedecká rada alebo dozorná rada k výročnej správe zaujala stanovisko, zverejňuje sa spolu s výročnou správou a ukladá sa do zbierky listín registra.
(4)Výročná správa obsahuje
a)informáciu o zmenách zakladacej listiny, vnútorných predpisov verejnej výskumnej inštitúcie alebo vnútorných predpisov zakladateľa podľa § 38 ods. 1,
b)informáciu o zložení orgánov, o zmenách v ich zložení a o ich činnosti,
c)prehľad výsledkov dosiahnutých v predchádzajúcom kalendárnom roku,
d)hodnotenie výsledkov výskumnej činnosti verejnej výskumnej inštitúcie a jej spôsobilosti vykonávať výskumnú činnosť vedeckou radou,
e)ročnú účtovnú závierku s uvedením informácie, či bola alebo nebola schválená dozornou radou,
f)výrok štatutárneho audítora k ročnej účtovnej závierke,
g)prehľad príjmov a výdavkov z
1.hlavnej činnosti okrem činností podľa druhého a tretieho bodu,
11) § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12) § 2 ods. 1 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
13) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
24
2.činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. a),
3.činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. b),
4.činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. c),
5.činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. d) a
6.činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. e),
h)pohyb a konečný stav majetku,
i)informáciu o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov v hospodárení a správu o plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov,
j)ďalšie údaje podľa § 2 ods. 3 písm. a), osobitných predpisov alebo rozhodnutia zakladateľa.
§ 28
Rezervný fond
(1)Verejná výskumná inštitúcia vedie rezervný fond.
(2)Správna rada po schválení účtovej závierky dozornou radou rozhoduje o
a) výške finančných prostriedkov na tvorbu rezervného fondu, ak verejná výskumná inštitúcia dosiahla kladný celkový výsledok hospodárenia (ďalej len „zisk“),
b) použití zostatku finančných prostriedkov v rezervnom fonde zo zisku po vyrovnaní prípadného dosiahnutého záporného celkového výsledku hospodárenia (ďalej len „strata“) podľa odseku 3,
c) použití zostatku finančných prostriedkov zo zisku, ktoré neboli použité na tvorbu rezervného fondu .
(3)Verejná výskumná inštitúcia je povinná použiť prostriedky rezervného fondu prednostne na vyrovnanie straty z predchádzajúceho účtovného obdobia a na úhradu prípadnej neuhradenej straty z minulých kalendárnych rokov. Zostatok prostriedkov rezervného fondu môže verejná výskumná inštitúcia použiť na
a)úhradu sankcií,
b)úhradu nákladov hlavnej činnosti nekrytých výnosmi,
c)krytie dočasného nedostatku finančných prostriedkov; verejná výskumná inštitúcia je povinná takto použité finančné prostriedky vrátiť do rezervného fondu v lehote určenej dozornou radou,
d)úhradu iných mimoriadnych výdavkov; návrh na také použitie prostriedkov rezervného fondu schvaľuje správna rada a následne dozorná rada.
(4)Zostatok rezervného fondu evidovaný k 31. decembru sa prenáša do nasledujúceho kalendárneho roka.
(5)Podrobné pravidlá pre hospodárenie s prostriedkami rezervného fondu upraví vnútorný predpis, ktorý vydá zakladateľ.
(6)Prostriedky rezervného fondu sa vedú na samostatnom účte.
Majetok verejnej výskumnej inštitúcie
§ 29
25
(1)Majetkom verejnej výskumnej inštitúcie sú
a)hnuteľné veci,
b)nehnuteľné veci,
c)pohľadávky a iné majetkové práva.
(2)Verejná výskumná inštitúcia využíva svoj majetok na vykonávanie svojej hlavnej činnosti bez obmedzení. Na vykonávanie činností podľa § 2 ods. 1 ho možno využívať iba za podmienok podľa tohto zákona.
§ 30
(1)Na účely nadobudnutia alebo zachovania práv duševného vlastníctva sa v prospech verejnej výskumnej inštitúcie zohľadňuje aj činnosť uskutočnená predchádzajúcim nositeľom týchto práv pred ich nadobudnutím verejnou výskumnou inštitúciou.
(2)Verejná výskumná inštitúcia pri svojom vzniku alebo ak sa stane právnym nástupcom inej verejnej výskumnej inštitúcie, nadobúda od predchádzajúceho nositeľa aj práva nadobúdateľa zmluvnej licencie, práva nadobúdateľa nútenej licencie, práva predchádzajúceho užívateľa a práva oprávneného užívateľa. Práva nadobúdateľa zmluvnej licencie, práva nadobúdateľa nútenej licencie, práva predchádzajúceho užívateľa a práva oprávneného užívateľa, ktorých nositeľom je verejná výskumná inštitúcia, môžu byť predmetom prevodu alebo prechodu len ako súčasť prevodu alebo prechodu verejnej výskumnej inštitúcie alebo jej časti, ktorá predmet týchto práv využíva, ak licenčná zmluva neustanovuje inak.
(3)Ak sa na účinnosť prechodu práva duševného vlastníctva voči tretím osobám vyžaduje zápis do evidencie podľa osobitného predpisu,14) verejná výskumná inštitúcia je povinná podať návrh na zápis do tejto evidencie bezodkladne po svojom vzniku.
(4)O majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe zakladateľa, ktorý prechádza na verejnú výskumnú inštitúciu pri jej vzniku a o právach a povinnostiach zakladateľa, ktoré prechádzajú na verejnú výskumnú inštitúciu pri jej vzniku sa vyhotovuje protokol medzi zakladateľom a verejnou výskumnou inštitúciou. Súčasťou protokolu aj listiny preukazujúce existenciu, obsah a rozsah takého majetku, práv a povinností.
§ 31
Prioritný majetok
(1)Prioritným majetkom sú
a)nehnuteľné veci, ktorých vlastníkom pred ich
1.vkladom do majetku verejnej výskumnej inštitúcie bola Slovenská republika alebo
14) Napríklad § 12 zákona č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov, § 22 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon), § 12 a 21 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 18 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.
26
2.darovaním verejnej výskumnej inštitúcii bola iná verejná výskumná inštitúcia a v jej majetku tvorili prioritný majetok podľa prvého bodu,
b)nehnuteľné veci nadobudnuté z finančných prostriedkov získaných predajom iného prioritného majetku,
c)finančné prostriedky získané predajom prioritného majetku.
(2)Finančné prostriedky získané predajom prioritného majetku vedie verejná výskumná inštitúcia na samostatnom účte.
(3)Po predchádzajúcom písomnom súhlase dozornej rady a zakladateľa môže byť prioritný majetok predmetom
a)kúpnej zmluvy; takto získané finančné prostriedky môže verejná výskumná inštitúcia použiť len na nadobudnutie nehnuteľnej veci alebo na zhodnotenie prioritného majetku,
b)nájomnej zmluvy,
c)zmluvy o výpožičke,
d)darovania verejnej výskumnej inštitúcii v pôsobnosti rovnakého zakladateľa podľa § 33 ods. 6 alebo svojmu zakladateľovi podľa § 33 ods. 7 písm. a),
e)koncesnej zmluvy alebo
f)zaťaženia vecným bremenom zriadeným zmluvou.
(4)Na právne úkony podľa odseku 3 písm. a), d) a e) sa vyžaduje predchádzajúci súhlas ministerstva financií, ak ide o majetok v hodnote neprevyšujúcej 25 000 eur alebo súhlas vlády a predchádzajúci súhlas ministerstva financií, ak ide o majetok v hodnote prevyšujúcej 25 000 eur. Žiadosť o tento súhlas predkladá riaditeľ prostredníctvom ministerstva školstva po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu dozornou radou a zakladateľom; tieto súhlasy sú prílohou žiadosti.
(5)Verejná výskumná inštitúcia nesmie so svojím prioritným majetkom nakladať inak ako spôsobom podľa odsekov 3 a 4.
(6)Na prioritný majetok verejnej výskumnej inštitúcie nie je možné zriadiť záložné právo, ani ho inak použiť na zabezpečenie záväzkov verejnej výskumnej inštitúcie alebo tretej osoby.
(7)Verejná výskumná inštitúcia je oprávnená zriadiť vecné bremeno na nehnuteľný prioritný majetok len za odplatu určenú znalcom metódami a postupmi určenia hodnoty majetku a v nevyhnutnom rozsahu na účely výstavby alebo prevádzkovania inžinierskych stavieb15) alebo z dôvodu zabezpečenia nevyhnutného prístupu vlastníka k jeho nehnuteľnosti. Vecné bremeno v prospech štátnej rozpočtovej organizácie zriaďuje verejná výskumná inštitúcia bezodplatne.
(8)Prioritný majetok verejnej výskumnej inštitúcie nepodlieha výkonu rozhodnutia, exekúcii a nie je súčasťou konkurznej podstaty a ani predmetom likvidácie.
15) § 43a ods. 3 písm. f), g), h) a i) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
27
(9)Oprávnenie konať za verejnú výskumnú inštitúciu vo veciach prevádzky a údržby prioritného majetku prechádza na zakladateľa vyhlásením konkurzu na verejnú výskumnú inštitúciu; zakladateľ pri tom koná v mene verejnej výskumnej inštitúcie a na vlastný účet.
(10)Prioritný majetok prechádza do vlastníctva Slovenskej republiky v správe zakladateľa
a)právoplatnosťou uznesenia súdu o vyhlásení konkurzu,
b)právoplatnosťou rozhodnutia, ktorým odvolací súd potvrdil rozhodnutie súdu prvého stupňa o vyhlásení konkurzu alebo
c)dňom zrušenia verejnej výskumnej inštitúcie s likvidáciou.
(11)Zápisnica o odovzdaní a prevzatí prioritného majetku je prílohou návrhu na záznam vlastníckeho práva Slovenskej republiky do katastra nehnuteľností. Ak ide o zrušenie verejnej výskumnej inštitúcie s likvidáciou, likvidátor verejnej výskumnej inštitúcie je povinný odovzdať a zakladateľ prevziať tento majetok. Zakladateľ sa zároveň stáva správcom prevzatého prioritného majetku.
Nakladanie s majetkom verejnej výskumnej inštitúcie
§ 32
(1)Verejná výskumná inštitúcia nesmie
a)vystavovať, akceptovať alebo avalovať zmenky,
b)zabezpečovať záväzky iných osôb,
c)nadobúdať cenné papiere iné ako
1.cenné papiere vydané Slovenskou republikou, samosprávnym krajom alebo obcou,
2.cenné papiere prijaté na trh kótovaných cenných papierov alebo
3.akcie akciovej spoločnosti, ktorú verejná výskumná inštitúcia založí, alebo do ktorej základného imania vloží svoj majetok,
d)sa stať spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti,
e)uzatvoriť zmluvu o tichom spoločenstve,
f)použiť ako vklad do inej právnickej osoby
1.finančné prostriedky podpory výskumu a vývoja,16)
2.nehnuteľné veci; to neplatí, ak ide o spoločný podnik,
g)poskytovať úvery alebo pôžičky; to neplatí, ak ide o pôžičku zo sociálneho fondu.
(2)Verejná výskumná inštitúcia nesmie uzatvoriť zmluvu, ktorá sa týka nadobudnutia majetku verejnej výskumnej inštitúcie alebo jeho scudzenia
a)so svojím riaditeľom,
b)s členom svojej správnej rady, vedeckej rady alebo dozornej rady,
c)so svojím vedúcim zamestnancom,
d)so svojím zamestnancom zodpovedným za nakladanie s majetkom verejnej výskumnej inštitúcie alebo
16) § 16 ods. 2 zákona č. 172/2005 Z. z.
28
e)s blízkou osobou17) niektorej osoby podľa písmen a) až d).
(3)Verejná výskumná inštitúcia nesmie uzatvoriť zmluvu, ktorá sa týka nadobudnutia hmotného majetku verejnej výskumnej inštitúcie alebo jeho scudzenia, s právnickou osobou, v ktorej je niektorá z fyzických osôb uvedených v odseku 2
a)štatutárnym orgánom,
b)členom štatutárneho orgánu, výkonného orgánu alebo dozorného orgánu,
c)vedúcim zamestnancom,
d)zamestnancom zodpovedným za nakladanie s majetkom alebo
e)blízkou osobou niektorej osoby podľa písmen a) až d).
(4)Verejná výskumná inštitúcia nesmie so svojím majetkom nakladať inak ako postupom podľa tohto zákona; inak je príslušný právny úkon neplatný. Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom verejnej výskumnej inštitúcie musia mať písomnú formu, inak neplatné. Ustanovenia týkajúce sa majetku verejnej výskumnej inštitúcie sa vzťahujú rovnako na jej prioritný majetok, ak § 31 neustanovuje inak.
§ 33
(1)Majetok verejnej výskumnej inštitúcie možno vyhlásiť za
a)trvalo nepotrebný, ak ide o veci vo vlastníctve verejnej výskumnej inštitúcie, ktoré neslúžia a ani v budúcnosti nebudú slúžiť na plnenie činností verejnej výskumnej inštitúcie alebo
b)dočasne nepotrebný, ak ide o veci vo vlastníctve verejnej výskumnej inštitúcie, ktoré jej prechodne neslúžia na plnenie jej činností.
(2)O nepotrebnosti veci pre verejnú výskumnú inštitúciu a druhu nepotrebnosti rozhoduje správna rada na návrh riaditeľa po predchádzajúcom súhlase dozornej rady. Rozhodnutie musí byť písomné a musí obsahovať označenie či ide o trvalo nepotrebný majetok alebo dočasne nepotrebný majetok, označenie nepotrebného majetku verejnej výskumnej inštitúcie a jeho identifikačné údaje.
(3)Verejná výskumná inštitúcia môže predať alebo darovať len svoj trvalo nepotrebný majetok. Verejná výskumná inštitúcia môže prenajať alebo vypožičať len svoj dočasne nepotrebný majetok.
(4)Verejná výskumná inštitúcia môže predať svoj trvalo nepotrebný majetok len na základe obchodnej verejnej súťaže18) a tomu, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Kúpna cena nesmie byť nižšia ako cena obvyklá v danom mieste a čase za rovnaký alebo porovnateľný majetok, ktorou je spravidla hodnota zistená znaleckým posudkom.
(5)Ak ide o nakladanie s nehnuteľnými vecami alebo o nakladanie s majetkom verejnej výskumnej inštitúcie podľa § 35, verejná výskumná inštitúcia je povinná v kúpnej zmluve dohodnúť, že kúpnu cenu je kupujúci povinný zaplatiť najneskôr v deň
17) § 116 Občianskeho zákonníka.
18) § 281 až 288 Obchodného zákonníka.
29
uzatvorenia kúpnej zmluvy. Na tento účel sa za úhradu kúpnej ceny najneskôr v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy považuje, aj ak kupujúci ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy vo výške kúpnej ceny preukáže
a)zriadenie notárskej úschovy peňazí v prospech predávajúceho,
b)otvorenie neodvolateľného akreditívu v prospech predávajúceho alebo
c)vznik právneho vzťahu medzi bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a verejnou výskumnou inštitúciou, ktorý napĺňa obdobné pojmové znaky ako otvorenie neodvolateľného akreditívu v prospech predávajúceho, a ktorý poskytuje obdobnú mieru právnej istoty verejnej výskumnej inštitúcii.
(6)Verejná výskumná inštitúcia môže svoj trvalo nepotrebný majetok darovať inej verejnej výskumnej inštitúcii v pôsobnosti rovnakého zakladateľa. Ak verejná výskumná inštitúcia neprejavila záujem o majetok podľa prvej vety do 30 dní od doručenia ponuky, alebo ak neuzatvorí darovaciu zmluvu do 30 dní od doručenia návrhu darovacej zmluvy, verejná výskumná inštitúcia vyhlási obchodnú verejnú súťaž na predaj takého majetku.
(7)Ak verejná výskumná inštitúcia svoj trvalo nepotrebný majetok nepredala ani v rámci opakovanej obchodnej verejnej súťaže podľa odseku 6, môže ho darovať v tomto poradí len
a)svojmu zakladateľovi,
b)verejnej výskumnej inštitúcii v pôsobnosti iného zakladateľa,
c)verejnoprávnej inštitúcii,
d)obci,
e)samosprávnemu kraju,
f)