1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________________
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD - 1158/2017
569a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov vo výboroch v druhom čítaní (tlač 569)
___________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 12. júna 2017 č. 681 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 569) v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
2
II.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
III.
K vládnemu návrhu zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 569) zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 245 zo 4. septembra 2017,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 176 zo 4. septembra 2017 a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládežv uznesení č. 103 z 5. septembra 2017
zhodne odporúčajú vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV. spoločnej správy.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. časti tejto spoločnej správy vyplývajú tieto zmeny a doplnky:
1.K čl. I § 12
V čl. I § 12 ods. 2 písm. b) sa za slovo „existujúcu“ vkladá slovo „verejnú“.
Dopĺňa sa chýbajúce slovo v spojení „verejná výskumná inštitúcia“.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.K čl. I § 16
V čl. I § 16 ods. 2 písm. c) sa slovo „audítorom“ nahrádza slovami „štatutárnym audítorom“.
Zjednocuje sa terminológia používaná v rámci návrhu zákona so zákonom č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
3
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.K čl. I § 17
V § 17 sa vypúšťa odsek 10.
Navrhuje sa vypustiť duplicitné ustanovenie, vzhľadom na to, že identický obsah upravuje § 23 ods. 9.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.K čl. I § 18
V § 18 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a najviac jedenásť členov“.
Úprava veľkosti vedeckej rady sa navrhuje z dôvodu, že horný limit počtu členov vedeckej rady je nevhodný pre veľké v. v. i. (napr. najväčšia organizácia SAV v súčasnosti cca 200 vedeckých pracovníkov), pretože neumožňuje adekvátne zastúpenie odborníkov (interných i externých) reprezentujúcich jednotlivé vedné smery a špecializácie (spomínaná organizácia SAV dnes 19 člennú vedeckú radu). Vzhľadom na uvedené sa navrhuje, aby vedecká rada v. v. i. nemala obmedzenie pre maximálny počet členov, čo umožní prispôsobiť sa veľkosti inštitúcie.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.K čl. I § 18
V § 18 sa vypúšťa odsek 9.
Navrhuje sa vypustiť duplicitné ustanovenie, vzhľadom na to, že identický obsah upravuje § 23 ods. 9.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
4
6.K čl. I § 19
V čl. I § 19 ods. 1 písm. c) sa za slová „všeobecne záväzných“ vkladá slovo „právnych“.
Dopĺňa sa chýbajúce slovo.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
7.K čl. I § 20
V § 20 ods. 5 sa slová „a vnútorného predpisu zakladateľa podľa § 38 ods.1“ nahrádzajú slovami „podľa § 37 ods. 2“.
Navrhuje sa upraviť odkaz na novonavrhovaný vnútorný predpis samotnej v. v. i. 38), ktorý by pritom mal vychádzať zo vzorového predpisu vydaného zakladateľom.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
8.K čl. I § 21
V čl. I § 21 ods. 3 sa slová „funkcie riaditeľa alebo funkcie“ nahrádzajú slovami „miesta riaditeľa alebo miesta“.
Zjednotenie terminológie v rámci príslušných ustanovení návrhu zákona (§ 22).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
9.K čl. I § 22
V čl. I § 22 ods. 2 sa slovo „funkcie“ nahrádza slovom „miesta“ a slovo „funkciu“ sa nahrádza slovami „obsadenie miesta“.
Zjednotenie terminológie v rámci príslušných ustanovení návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
5
Gestorský výbor odporúča schváliť
10.K čl. I § 22
V čl. I § 22 ods. 3 úvodnej vete sa slová „o výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa alebo funkcie vedúceho organizačnej zložky“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 2“.
Úprava formulácie ustanovenia. Oznámenie sa identifikuje prostredníctvom vnútorného odkazu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
11.K čl. I § 22
V čl. I § 22 ods. 4 sa slovo „funkcie“ nahrádza slovom „miesta“.
Zjednotenie terminológie v rámci príslušných ustanovení návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
12.K čl. I § 23
V čl. I § 23 ods. 4 písm. d) sa slová „vedeckej rady alebo dozornej rady“ nahrádzajú slovami „predseda vedeckej rady alebo predseda dozornej rady“.
Legislatívno-technická pripomienka. Zosúladenie s čl. 4 ods. 3 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
13.K čl. I § 23
V čl. I § 23 ods. 8 písm. c) sa slovo „vyhlásenie“ nahrádza slovom „oznámenie“.
Zjednocuje sa terminológia návrhu zákona, keďže v ďalšom texte sa v súvislosti so
6
vzdaním sa funkcie používa pojem „oznámenie“.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
14.K čl. I § 24
V § 24 ods. 6 sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „a c)“.
Navrhuje sa doplniť odkaz aj na vývoj a inovácie na základe požiadaviek orgánov verejnej správy, vzhľadom na to, že príjmom z tejto činnosti môžu byť tiež dotácie.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
15.K čl. I § 24
V § 24 sa vypúšťajú odseky 12 a 13.
Doterajšie odseky 14 a 15 sa primerane prečíslujú.
Odsek 12 sa navrhuje vypustiť vzhľadom na znenie § 28 ods. 2 a 3, podľa ktorých sa v prvom kroku celý zisk použije na rezervný fond a v rámci rezervného fondu sa prostriedky použijú na vykrytie strát. Odsek 13 sa navrhuje vypustiť vzhľadom na navrhované spresnenie pôsobností správnej rady priamo pri rezervnom fonde (§ 28).
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
16.K čl. I § 24
V čl. I § 24 ods. 14 sa za slová „osobitného predpisu10)“ vkladajú slová „verejnej výskumnej inštitúcie“.
Formulácia ustanovenia sa dopĺňa o identifikáciu subjektu, v ktorom sa vykonáva kontrola hospodárenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
7
17.K čl. I § 27
V čl. I § 27 ods. 2 písm. b) a ods. 4 písm. f) sa slovo „audítora“ nahrádza slovami „štatutárneho audítora“.
Zjednocuje sa terminológia používaná v rámci návrhu zákona so zákonom č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
18.K čl. I § 28
V § 28 odsek 2 znie:
„(2) Správna rada po schválení účtovej závierky dozornou radou rozhoduje o
a)výške finančných prostriedkov na tvorbu rezervného fondu, ak verejná výskumná inštitúcia dosiahla kladný celkový výsledok hospodárenia (ďalej len „zisk“),
b)použití zostatku finančných prostriedkov v rezervnom fonde zo zisku po vyrovnaní prípadného dosiahnutého záporného celkového výsledku hospodárenia (ďalej len „strata“) podľa odseku 3,
c)použití zostatku finančných prostriedkov zo zisku, ktoré neboli použité na tvorbu rezervného fondu.“.
Navrhuje sa spresniť doterajšie kompetencie správnej rady ohľadom nakladania so ziskom tak, aby bolo jednoznačne určené, koľko z neho pôjde do rezervného fondu, čo s časťou zisku, ktorá nepôjde do rezervného fondu a čo s časťou zisku v rezervnom fonde po tom, ako boli uhradené straty.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
19.K čl. I § 31
§ 31 ods. 3 písmeno f) znie:
„f) zaťaženia vecným bremenom zriadeným zmluvou.“.
Navrhuje sa úprava ustanovenia týkajúca sa vecného bremena, ktorá súvisí so skutočnosťami, že ak ide o vecné bremeno zriadené zo zákona alebo vecné bremeno vo verejnom záujme, udeľovanie súhlasov nie je
8
potrebné, a zároveň je potrebné sa vysporiadať aj so zmluvným vecným bremenom vo vzťahu k prioritnému majetku.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
20.K čl. I § 31
V § 31 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Verejná výskumná inštitúcia je oprávnená zriadiť vecné bremeno na nehnuteľný prioritný majetok len za odplatu určenú znalcom metódami a postupmi určenia hodnoty majetku a v nevyhnutnom rozsahu na účely výstavby alebo prevádzkovania inžinierskych stavieb15) alebo z dôvodu zabezpečenia nevyhnutného prístupu vlastníka k jeho nehnuteľnosti. Vecné bremeno v prospech štátnej rozpočtovej organizácie zriaďuje verejná výskumná inštitúcia bezodplatne.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
15) § 43a ods. 3 písm. f), g), h) a i) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 7 10 a odkazy 15 30 a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
S cieľom spresnenia postupu pri zmluvnom vecnom bremene sa navrhuje postupovať obdobným spôsobom, ako je to v súčasnosti upravené pri majetku štátu v § 13a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
21.K čl. I § 32
V čl. I § 32 ods. 3 písm. b) sa slová „štatutárneho, výkonného“ nahrádzajú slovami „štatutárneho orgánu, výkonného orgánu“.
Legislatívno-technická pripomienka. Zosúladenie s čl. 4 ods. 3 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
9
22.K čl. I § 33
V čl. I § 33 ods. 5 úvodnej vete sa slová „v sume“ nahrádzajú slovami „vo výške“.
Upravuje sa znenie úvodnej vety a zároveň sa zosúlaďuje s terminológiou používanou v právnom poriadku.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
23.K čl. I § 33
V čl. I § 33 ods. 5 písm. a) sa vypúšťajú slová „vo výške rovnajúcej sa dohodnutej kúpnej cene“.
Odstraňuje sa duplicita, keďže podmienka, aby notárska úschova peňazí bola zriadená v sume kúpnej ceny, je obsiahnutá v úvodnej časti vety.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
24.K čl. I § 35
V čl. I § 35 ods. 1 písm. e) sa slová „uzatvoriť nájomnú zmluvu alebo zmluvu o výpožičke alebo meniť ju, ak“ nahrádzajú slovami „uzatvoriť alebo meniť nájomnú zmluvu alebo zmluvu o výpožičke, ak“.
Formulácia úvodnej vety sa upravuje tak, aby bolo zrejmé, že predchádzajúci písomný súhlas dozornej rady a zakladateľa sa vyžaduje aj na zmenu nájomnej zmluvy.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
25.K čl. I § 35
V čl. I § 35 ods. 1 písm. e) druhom bode a ods. 3 písm. d) druhom bode sa slovo „prenájmu“ nahrádza slovom „nájmu“.
10
Terminológia návrhu zákona sa zosúlaďuje s terminológiou Občianskeho zákonníka, v ktorom sa používa spojenie „doba nájmu“.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
26.K čl. I § 35
V čl. I § 35 ods. 3 písm. b) treťom bode sa slová „ďalšími spoločníkmi alebo členmi tejto právnickej osoby zamestnanci verejnej výskumnej inštitúcie“ nahrádzajú slovami „ďalším spoločníkom alebo členom tejto právnickej osoby je zamestnanec verejnej výskumnej inštitúcie“ a za slová „§ 34 ods. 3“ sa vkladajú slová „písm. b)“.
Formulácia ustanovenia sa upravuje tak, aby jednoznačne zahŕňala aj prípad, keď právnická osoba bude mať iba jedného ďalšieho spoločníka alebo člena, ktorý je zamestnancom verejnej výskumnej inštitúcie. Súčasne sa spresňuje vnútorný odkaz tak, aby duplicitne nezahŕňal aj situáciu uvedenú v § 34 ods. 3 písm. a), keďže táto je uvedená priamo v § 35 ods. 3 písm. b) treťom bode.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
27.K čl. I § 36
V čl. I § 36 ods. 18 sa slová „podľa tohto paragrafu“ nahrádzajú slovami „v tomto paragrafe“.
Úprava formulácie ustanovenia. Možnosti nakladania s koncesným majetkom ustanovené priamo v § 36.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
11
28.K čl. I § 37
V § 37 odsek 2 znie:
„(2) Ak sa verejná výskumná inštitúcia člení na organizačné zložky, vydáva vnútorný predpis, ktorý upravuje
a)pravidlá vydávania vnútorných predpisov organizačnej zložky,
b)pôsobnosti organizačných zložiek,
c)pôsobnosti orgánov organizačnej zložky,
d)podrobnosti o oprávneniach vedúceho organizačnej zložky robiť právne úkony voči tretím osobám.“.
Navrhuje sa okruhy otázok, ktoré v aktuálnom návrhu odseku 2 ako náležitosti štatútu v. v. i., upraviť ako vnútorné predpisy v. v. i. vzhľadom na to, že úprava otázok miery autonómie sa môže premietnuť nielen do štatútu v. v. i., ale aj do iných jej vnútorných predpisov (napr. organizačný poriadok, volebný poriadok na funkciu člena správnej rady, volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady, pravidlá tvorby rozpočtu).
Okruhy upravovaných otázok sa navrhujú rozšíriť aj o podrobnosti o oprávneniach vedúceho organizačnej zložky robiť právne úkony v mene v. v. i. voči tretím osobám. Dôvodom je skutočnosť, že jeho oprávnenie je v § 20 ods. 5 návrhu zákona vyjadrené iba všeobecným spôsobom a je potrebné upraviť podrobnosti o výkone tohto oprávnenia.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
29.K čl. I § 38
V čl. I § 38 ods. 1 písm. a) a b) sa slovo „funkciu“ nahrádza slovami „obsadenie miesta“.
Zjednotenie terminológie v rámci príslušných ustanovení návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
12
30.K čl. I § 38
V § 38 ods. 4 písm. b) sa za slovom „rady“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a dopĺňa sa písmeno d), ktoré znie:
„d) vnútorný predpis podľa § 37 ods. 2.“.
Doterajšie znenie § 20 ods. 5 odkazuje pri pôsobnostiach/oprávneniach vedúceho organizačnej zložky navonok aj na vnútorný predpis zakladateľa podľa § 38 ods. 1, pričom v tomto ustanovení sa taký predpis nenachádza. Ustanovenie § 20 ods. 5 sa preto navrhuje upraviť, pričom sa zároveň navrhuje, aby sa ich vymedzenie ponechalo na samotnú v. v. i., ale v súlade so „vzorovým predpisom“. Cieľom je umožniť zakladateľovi vymedziť minimálny okruh pôsobnosti/oprávnení, ktorý v. v. i. budú musieť priznať organizačným zložkám tak, aby tieto boli spôsobilé plniť im určený predmet činnosti [čl. I § 39 ods. 2 písm. c) tretí a štvrtý bod návrhu zákona].
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
31.K čl. I § 39
V čl. I § 39 ods. 2 písm. f) sa slovo „pôsobností“ nahrádza slovom „oprávnení“ a za slová „zložky voči tretím osobám“ sa vkladajú slová „(§ 20 ods. 5)“.
Terminologická úprava. Pôsobnosť vymedzuje okruh pôsobenia, v tomto prípade však ide o rozsah oprávnení vedúceho organizačnej zložky konať v mene verejnej výskumnej inštitúcie voči tretím osobám. Zároveň sa v záujme jednoznačnej interpretácie tohto ustanovenia dopĺňa odkaz na ustanovenie upravujúce vymedzenie rozsahu týchto oprávnení.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
32.K čl. I § 40
V § 40 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a rozhodnutie zakladateľa o zriadení organizačnej zložky“.
13
Vzhľadom na to, že do zbierky listín sa zakladá rozhodnutie o zrušení organizačnej zložky sa navrhuje, aby sa zakladalo aj rozhodnutie o jej zriadení.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
33.K čl. I § 41
V čl. I § 41 ods. 8 písm. c) sa za slovo „návrhu“ vkladajú slová „na zápis“.
Dopĺňajú sa chýbajúce slová vzhľadom na legislatívnu skratku „návrh na zápis“ zavedenú v § 41 ods. 2.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
34.K čl. I § 42
V § 42 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „ak ide o zmenu zapisovaných údajov,“.
Navrhuje sa vypustiť uvedené slová vzhľadom na to, že pri nedodržaní príslušnej lehoty je dôvodné, aby išlo o správny delikt aj v iných prípadoch, ako je zmena zapisovaných údajov.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
35.K čl. I § 43
V čl. I § 43 ods. 4 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
Oprava nesprávneho vnútorného odkazu. Požiadavka stanovovania hodnoty majetku znaleckým posudkom je upravená v § 35 ods. 7.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
14
36.K čl. I § 44
V § 44 ods. 2 písm. d) šiestom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „ak ide o majetok podľa písmena b),“.
Navrhuje sa spresniť uvedené ustanovenie tak, aby bolo zrejmé, o čom sa majú uvádzať požadované náležitosti.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
37.K čl. II bod 2
V bode 2 sa pred slovo „rozpočtové“ vkladajú slová „zriaďuje ako“ a pred slovo „verejné“ vkladajú slová „zakladá ako“.
Navrhuje sa upraviť terminológiu vzhľadom na to, že v. v. i. sa zakladajú, nie zriaďujú.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
38.K čl. II bod 15
Bod 15 znie:
„15. V § 8 ods. 7 písm. k) sa slová „pracovísk výskumu a vývoja mimo akadémie 9 ods. 5)“ nahrádzajú slovami „ďalších právnických osôb uskutočňujúcich výskum a vývoj“.“.
Vzhľadom na znenie novelizačného bodu 20 sa navrhuje rovnakú úpravu vykonať aj v § 8 ods. 7 písm. k) s cieľom zjednotenia terminológie.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
39.K čl. II bodom 38 a 39
V čl. II sa novelizačný bod 38 označuje ako bod 39 a novelizačný bod 39 sa označuje ako bod 38.
Legislatívno-technická pripomienka. Mení sa poradie novelizačných bodov vzhľadom na postupnosť zmien v § 12 v týchto novelizačných bodoch.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
15
40.K čl. II bod 39
V čl. II bod 39 znie:
„39. V § 12 ods. 13 sa nad slovom „predpisu“ odkaz 14)“ nahrádza odkazom 9)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 sa vypúšťa.“.
Legislatívno-technická pripomienka. Navrhované znenie poznámky pod čiarou k odkazu 14 je totožné s navrhovaným znením poznámky pod čiarou k odkazu 9 (čl. II bod 7 návrhu zákona), preto sa odkaz 14 nahrádza odkazom 9 a poznámka pod čiarou k odkazu 14 sa vypúšťa.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
41.K čl. II bod 40
Za bod 39 sa vkladá nový bod 40, ktorý znie:
„40. V § 13 ods. 1 sa slovo „zriaďovateľa“ nahrádza slovom „zakladateľa“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Úprava sa navrhuje s cieľom zjednotenia terminológie vzhľadom na to, že v. v. i. sa zakladajú, nie zriaďujú.
Novovložený bod 40 nadobúda účinnosť 1. júla 2018, čo sa premietne do ustanovenia upravujúceho účinnosť zákona .
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
42.K čl. II bod 42
V čl. II bode 42 sa vypúšťa táto veta: „Doterajšia štvrtá časť sa označuje ako tretia časť.“.
Legislatívno-technická pripomienka. V súlade so zaužívanou legislatívnou praxou pri vypustení časti zákona sa nevykonáva prečíslovanie zostávajúcich častí.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
16
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
43.K čl. II bod 43
V čl. II bode 43 v § 21a sa v celom texte slová „Slovenská akadémia vied“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „akadémia“ v príslušnom tvare a slová „organizácia Slovenskej akadémie vied“ vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovom „organizácia“ v príslušnom tvare.
Vzhľadom na legislatívnu skratku „akadémia“ zavedenú v § 1 ods. 1 zákona č. 133/2002 Z. z. a legislatívnu skratku „organizácia“ zavedenú v § 2 uvedeného zákona, je potrebné tieto legislatívne skratky dodržiavať v celom texte zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
44.K čl. II bod 43
V čl. II bode 43 v § 21a ods. 13 a ods. 14 sa na konci úvodnej vety pripája čiarka.
Dopĺňa sa chýbajúca čiarka na konci úvodných viet uvedených ustanovení.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
45.K čl. II bod 43
V čl. II bode 43 v § 21a ods. 14 písm. a) sa za slovo „ktorá“ vkladajú slová „k 30. júnu 2018“.
Obdobne ako je to v čl. II bode 43 § 21a ods. 13 písm. a) sa jednoznačne uvádza, že ide o osobu, ktorá danú funkciu vykonáva ku dňu, ktorý predchádza dňu transformácie.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
17
46.K čl. II bod 43
V čl. II bode 43 v § 21a ods. 15 sa slová „10 14“ nahrádzajú slovami „11 14“.
Oprava nesprávneho vnútorného odkazu. V § 21a ods. 10 nie je upravené pôsobenie osôb vo funkciách, resp. členstvo v orgánoch verejnej výskumnej inštitúcie.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
47.K čl. II bod 43
V čl. II bode 43 v § 21a sa odkazy 17a až 17h označujú ako odkazy 23 až 30.
V nadväznosti na to sa primerane upraví označenie poznámok pod čiarou a úvodná veta k poznámkam pod čiarou.
Legislatívno-technická úprava. Vzhľadom na skutočnosť, že čl. II bod 42, ktorým sa vypúšťa tretia časť zákona vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 17 22, nadobudne v zmysle čl. XVI účinnosť 1. júla 2018 a čl. II bod 43 1. januára 2018, je potrebné z dôvodu chronológie číslovania odkazov prečíslovať odkazy v čl. II bode 43 v § 21a tak, aby nadväzovali na doterajšie číslovanie odkazov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
48.K čl. IV
V čl. IV v § 1 ods. 2 písm. b) sa slovo „zákona“ nahrádza slovom „predpisu“.
Legislatívno-technická úprava. Zosúladenie s bodom 18 prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
18
49.K čl. V bod 1
V čl. V bode 1 v § 1 ods. 1 písm. i) sa nad slovom „inštitúcie“ odkaz 4a)“ označuje ako odkaz „4aa)“.
V nadväznosti na to sa primerane upraví aj znenie úvodnej vety k poznámke pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou.
Legislatívno-technická pripomienka. Odkaz 4a je použitý v § 1 ods. 1 písm. j) zákona č. 553/2003 Z. z. Nový odkaz sa tak vkladá medzi odkaz 4 v § 1 ods. 1 písm. f) a odkaz 4a v § 1 ods. 1 písm. j).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
50.K čl. VI bod 2
V čl. VI bode 2 v § 19 ods. 12 sa za slovom „inštitúcia“ vypúšťa slovo „môžu“.
Vypúšťa sa nadbytočné slovo, ktoré v § 19 ods. 12 zákona č. 523/2004 Z. z. je, a preto by jeho doplnenie spôsobilo duplicitu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
51.K čl. VIII bod 6
V čl. VIII bode 6 v § 16 ods. 7 písm. c) sa vypúšťajú slová „štátnej správy“.
Legislatívno-technická pripomienka. V súlade s bodom 8 prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov je potrebné legislatívnu skratku „ústredný orgán“ zavedenú v § 7 písm. a) zákona č. 172/2005 Z. z. používať v celom texte zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
19
52.K čl. VIII bod 7
V čl. VIII bode 7 sa na konci dopĺňa táto veta: „Poznámka pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťa.“.
Legislatívno-technická pripomienka. Vzhľadom na vypustenie odkazu 21 v rámci nového znenia § 16 ods. 9 zákona č. 172/2005 Z. z. je potrebné vypustiť aj poznámku pod čiarou k tomuto odkazu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
53.K čl. IX
V čl. IX v § 3 ods. 1 písm. j) sa nad slovo „republiky“ umiestňuje odkaz 10a)“ a súčasne sa nad slovom „inštitúcia“ odkaz „10a)“ označuje ako odkaz „10b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie: 10a) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 10a sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 10b a vypúšťajú sa v nej slová „Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,“.
V nadväznosti na tieto zmeny sa upraví aj úvodná veta k poznámkam pod čiarou.
V zmysle bodu 18 prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov sa odkaz umiestňuje nad právny pojem, na ktorý sa odkazuje. Nie je preto možné pod jeden odkaz na konci ustanovenia zahrnúť viaceré pojmy uvedené v tomto ustanovení. Z tohto dôvodu je potrebné nad každým pojmom uviesť samostatný odkaz.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
54.K čl. XI
V čl. XI v § 3 ods. 1 sa nad slovom „inštitúcia“ odkaz 3a)“ označuje ako odkaz 2a)“.
V nadväznosti na to sa primerane upraví aj znenie úvodnej vety k poznámke pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou.
20
Legislatívno-technická pripomienka. V zmysle Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov sa odkazy číslujú priebežne a ak sa vkladá nový odkaz, označí sa číslom zhodným s číslom odkazu, ktorý mu predchádza a pripojením malého písmena abecedy. Nový odkaz sa tak vkladá medzi odkaz 2 v § 2 ods. 2 písm. a) a odkaz 3 v § 3 ods. 1 zákona č. 525/2010 Z. z.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
55.K čl. XII
V čl. XII úvodnej vete novelizačného bodu sa slová „§ 3 sa dopĺňa“ nahrádzajú slovami „V § 3 sa odsek 1 dopĺňa“.
Zákonom č. 146/2017 Z. z. sa § 3 zákona č. 526/2010 Z. z. doplnil novým odsekom 2, pričom doterajší text § 3 sa označil ako odsek 1. Je preto potrebné jednoznačne identifikovať odsek, ktorý sa dopĺňa novým písmenom.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
56.K čl. XII
V čl. XII v § 3 písm. k) sa nad slovom „inštitúcii“ odkaz 8a)“ označuje ako odkaz „8aa)“.
V nadväznosti na to sa primerane upraví aj znenie úvodnej vety k poznámke pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou.
Legislatívno-technická pripomienka. Odkaz 8a je použitý v § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 526/2010 Z. z. Nový odkaz sa tak vkladá medzi odkaz 8 v § 3 ods. 1 písm. g) a odkaz 8a v § 3 ods. 2 písm. b).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
21
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o uvedených zmenách a doplnkoch uvedených pod bodmi 1 56 spoločne s odporúčaním ich schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených v III. časti tejto spoločnej správy, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 569) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 569a) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (gestorský výbor) zo 6. septembra 2017 č. 111.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Ľubomíra Petráka, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava september 2017
Ľubomír Petrák v. r.
predseda
Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport