Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
29. schôdza výboru
Číslo: CRD – 1158/2017
111
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
zo 6. septembra 2017
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výboroch v druhom čítaní (tlač 569a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
A.prerokoval
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výboroch v druhom čítaní (tlač 569a)
B.schvaľuje
spoločnú správu výborov uvedenú v bode A. tohto uznesenia,
C.určuje poslanca Ľubomíra Petráka
za spoločného spravodajcu výborov a poveruje ho
vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výboroch v druhom čítaní (tlač 569) a informovať o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru,
D.ukladá predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania výboru.
Pavol Goga Ľubomír Petrák
overovateľ výboru predseda výboru