1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1154/2017
598a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Pašku, Márie Janíkovej, Ľubomíra Želiezku a Martiny Šimkovičovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov (tlač 598) v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Pašku, Márie Janíkovej, Ľubomíra Želiezku a Martiny Šimkovičovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov (tlač 598) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 15. júna 2017 č. 698 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Pašku, Márie Janíkovej, Ľubomíra Želiezku a Martiny Šimkovičovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov (tlač 598) na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
III.
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Pašku, Márie Janíkovej, Ľubomíra Želiezku a Martiny Šimkovičovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov (tlač 598) určené výbory prerokovali nasledovne:
2
Ústavnoprávny výbor NR SR uznesením zo 4. septembra 2017 č. 246 odporúčal návrh schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny návrh prerokoval 5. septembra 2017 a neprijal uznesenie, nakoľko predložený návrh na uznesenie nezískal podporu nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I úvodnej vete návrhu zákona sa slovo „náro0da“ nahrádza slovom „národa“.
Gramatická oprava zjavnej nesprávnosti.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.V čl. I bode 8 § 12 ods. 1 sa slovo „menujú“ nahrádza slovom „vymenúvajú“.
Formulačná úprava na účel zosúladenia pojmológie.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.V čl. I bode 9 § 12 ods. 3 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „len vtedy,“ a v písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
Legislatívno-technická úprava.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.V čl. I bode 10 § 12 ods. 4 písm. a) sa za slovo „predsedu“ vkladajú slová „správnej rady“.
Formulačná precizácia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.V čl. I bode 20 § 14 ods. 2 prvej vete sa slová „ústav u“ nahrádzajú slovom „ústavu“, slová „inými všeobecne záväznými“ sa nahrádzajú slovom „ostatnými“ a slová „ostatnými vnútornými“ sa nahrádzajú slovom „vnútornými“.
Gramatická oprava a formulačná úprava v § 14 ods. 2 prvej vete; dozorná rada dozerá na činnosť a hospodárenie ústavu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
3
Gestorský výbor odporúča schváliť
6.V čl. I bode 22 § 30 ods. 1 sa vypúšťa slovo „dňom“.
Formulačná úprava.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v bode 1 až 6 s odporúčaním schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Pašku, Márie Janíkovej, Ľubomíra Želiezku a Martiny Šimkovičovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov (tlač 598) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona
schváliť
v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Pašku, Márie Janíkovej, Ľubomíra Želiezku a Martiny Šimkovičovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov (tlač 598a) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny č. 62 z 5. septembra 2017.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Augustína Hambálka, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Erika Jurinová v. r.
predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny