Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
33. schôdza
1158/2017
176
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
zo 4. septembra 2017
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 569) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 569);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 569) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
podať predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorskému výboru informáciu o výsledku prerokovania.
Ladislav Kamenický
predseda výboru
Irén Sárközy
Peter Štarchoň
overovateľ výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 176
33. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 569)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.K čl. I § 12
V čl. I § 12 ods. 2 písm. b) sa za slovo „existujúcu“ vkladá slovo „verejnú“.
Dopĺňa sa chýbajúce slovo v spojení „verejná výskumná inštitúcia“.
2.K čl. I § 16
V čl. I § 16 ods. 2 písm. c) sa slovo „audítorom“ nahrádza slovami „štatutárnym audítorom“.
Zjednocuje sa terminológia používaná v rámci návrhu zákona so zákonom č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
3.K čl. I § 19
V čl. I § 19 ods. 1 písm. c) sa za slová „všeobecne záväzných“ vkladá slovo „právnych“.
Dopĺňa sa chýbajúce slovo.
4.K čl. I § 21
V čl. I § 21 ods. 3 sa slová „funkcie riaditeľa alebo funkcie“ nahrádzajú slovami „miesta riaditeľa alebo miesta“.
Zjednotenie terminológie v rámci príslušných ustanovení návrhu zákona (§ 22).
5.K čl. I § 22
V čl. I § 22 ods. 2 sa slovo „funkcie“ nahrádza slovom „miesta“ a slovo „funkciu“ sa nahrádza slovami „obsadenie miesta“.
Zjednotenie terminológie v rámci príslušných ustanovení návrhu zákona.
3
6.K čl. I § 22
V čl. I § 22 ods. 3 úvodnej vete sa slová „o výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa alebo funkcie vedúceho organizačnej zložky“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 2“.
Úprava formulácie ustanovenia. Oznámenie sa identifikuje prostredníctvom vnútorného odkazu.
7.K čl. I § 22
V čl. I § 22 ods. 4 sa slovo „funkcie“ nahrádza slovom „miesta“.
Zjednotenie terminológie v rámci príslušných ustanovení návrhu zákona.
8.K čl. I § 23
V čl. I § 23 ods. 4 písm. d) sa slová „vedeckej rady alebo dozornej rady“ nahrádzajú slovami „predseda vedeckej rady alebo predseda dozornej rady“.
Legislatívno-technická pripomienka. Zosúladenie s čl. 4 ods. 3 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
9.K čl. I § 23
V čl. I § 23 ods. 8 písm. c) sa slovo „vyhlásenie“ nahrádza slovom „oznámenie“.
Zjednocuje sa terminológia návrhu zákona, keďže v ďalšom texte sa v súvislosti so vzdaním sa funkcie používa pojem „oznámenie“.
10.K čl. I § 24
V čl. I § 24 ods. 14 sa za slová „osobitného predpisu10)“ vkladajú slová „verejnej výskumnej inštitúcie“.
Formulácia ustanovenia sa dopĺňa o identifikáciu subjektu, v ktorom sa vykonáva kontrola hospodárenia.
11.K čl. I § 27
V čl. I § 27 ods. 2 písm. b) a ods. 4 písm. f) sa slovo „audítora“ nahrádza slovami „štatutárneho audítora“.
Zjednocuje sa terminológia používaná v rámci návrhu zákona so zákonom č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
12.K čl. I § 32
V čl. I § 32 ods. 3 písm. b) sa slová „štatutárneho, výkonného“ nahrádzajú slovami „štatutárneho orgánu, výkonného orgánu“.
Legislatívno-technická pripomienka. Zosúladenie s čl. 4 ods. 3 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
4
13.K čl. I § 33
V čl. I § 33 ods. 5 úvodnej vete sa slová „v sume“ nahrádzajú slovami „vo výške“.
Upravuje sa znenie úvodnej vety a zároveň sa zosúlaďuje s terminológiou používanou v právnom poriadku.
14.K čl. I § 33
V čl. I § 33 ods. 5 písm. a) sa vypúšťajú slová „vo výške rovnajúcej sa dohodnutej kúpnej cene“.
Odstraňuje sa duplicita, keďže podmienka, aby notárska úschova peňazí bola zriadená v sume kúpnej ceny, je obsiahnutá už v úvodnej časti vety.
15.K čl. I § 35
V čl. I § 35 ods. 1 písm. e) sa slová „uzatvoriť nájomnú zmluvu alebo zmluvu o výpožičke alebo meniť ju, ak“ nahrádzajú slovami „uzatvoriť alebo meniť nájomnú zmluvu alebo zmluvu o výpožičke, ak“.
Formulácia úvodnej vety sa upravuje tak, aby bolo zrejmé, že predchádzajúci písomný súhlas dozornej rady a zakladateľa sa vyžaduje aj na zmenu nájomnej zmluvy.
16.K čl. I § 35
V čl. I § 35 ods. 1 písm. e) druhom bode a ods. 3 písm. d) druhom bode sa slovo „prenájmu“ nahrádza slovom „nájmu“.
Terminológia návrhu zákona sa zosúlaďuje s terminológiou Občianskeho zákonníka, v ktorom sa používa spojenie „doba nájmu“.
17.K čl. I § 35
V čl. I § 35 ods. 3 písm. b) treťom bode sa slová „ďalšími spoločníkmi alebo členmi tejto právnickej osoby zamestnanci verejnej výskumnej inštitúcie“ nahrádzajú slovami „ďalším spoločníkom alebo členom tejto právnickej osoby je zamestnanec verejnej výskumnej inštitúcie“ a za slová „§ 34 ods. 3“ sa vkladajú slová „písm. b)“.
Formulácia ustanovenia sa upravuje tak, aby jednoznačne zahŕňala aj prípad, keď právnická osoba bude mať iba jedného ďalšieho spoločníka alebo člena, ktorý je zamestnancom verejnej výskumnej inštitúcie. Súčasne sa spresňuje vnútorný odkaz tak, aby duplicitne nezahŕňal aj situáciu uvedenú v § 34 ods. 3 písm. a), keďže táto je uvedená priamo v § 35 ods. 3 písm. b) treťom bode.
18.K čl. I § 36
V čl. I § 36 ods. 18 sa slová „podľa tohto paragrafu“ nahrádzajú slovami „v tomto paragrafe“.
5
Úprava formulácie ustanovenia. Možnosti nakladania s koncesným majetkom ustanovené priamo v § 36.
19.K čl. I § 38
V čl. I § 38 ods. 1 písm. a) a b) sa slovo „funkciu“ nahrádza slovami „obsadenie miesta“.
Zjednotenie terminológie v rámci príslušných ustanovení návrhu zákona.
20.K čl. I § 39
V čl. I § 39 ods. 2 písm. f) sa slovo „pôsobností“ nahrádza slovom „oprávnení“ a za slová „zložky voči tretím osobám“ sa vkladajú slová „(§ 20 ods. 5)“.
Terminologická úprava. Pôsobnosť vymedzuje okruh pôsobenia, v tomto prípade však ide o rozsah oprávnení vedúceho organizačnej zložky konať v mene verejnej výskumnej inštitúcie voči tretím osobám. Zároveň sa v záujme jednoznačnej interpretácie tohto ustanovenia dopĺňa odkaz na ustanovenie upravujúce vymedzenie rozsahu týchto oprávnení.
21.K čl. I § 41
V čl. I § 41 ods. 8 písm. c) sa za slovo „návrhu“ vkladajú slová „na zápis“.
Dopĺňajú sa chýbajúce slová vzhľadom na legislatívnu skratku „návrh na zápis“ zavedenú v § 41 ods. 2.
22.K čl. I § 43
V čl. I § 43 ods. 4 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
Oprava nesprávneho vnútorného odkazu. Požiadavka stanovovania hodnoty majetku znaleckým posudkom je upravená v § 35 ods. 7.
23.K čl. II bodom 38 a 39
V čl. II sa novelizačný bod 38 označuje ako bod 39 a novelizačný bod 39 sa označuje ako bod 38.
Legislatívno-technická pripomienka. Mení sa poradie novelizačných bodov vzhľadom na postupnosť zmien v § 12 v týchto novelizačných bodoch.
24.K čl. II bod 39
V čl. II bod 39 znie:
„39. V § 12 ods. 13 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „14)“ nahrádza odkazom „9)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 sa vypúšťa.“.
Legislatívno-technická pripomienka. Navrhované znenie poznámky pod čiarou k odkazu 14 je totožné s navrhovaným znením poznámky pod čiarou
6
k odkazu 9 (čl. II bod 7 návrhu zákona), preto sa odkaz 14 nahrádza odkazom 9 a poznámka pod čiarou k odkazu 14 sa vypúšťa.
25.K čl. II bod 42
V čl. II bode 42 sa vypúšťa táto veta: „Doterajšia štvrtá časť sa označuje ako tretia časť.“.
Legislatívno-technická pripomienka. V súlade so zaužívanou legislatívnou praxou pri vypustení časti zákona sa nevykonáva prečíslovanie zostávajúcich častí.
26.K čl. II bod 43
V čl. II bode 43 v § 21a sa v celom texte slová „Slovenská akadémia vied“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „akadémia“ v príslušnom tvare a slová „organizácia Slovenskej akadémie vied“ vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovom „organizácia“ v príslušnom tvare.
Vzhľadom na legislatívnu skratku „akadémia“ zavedenú v § 1 ods. 1 zákona č. 133/2002 Z. z. a legislatívnu skratku „organizácia“ zavedenú v § 2 uvedeného zákona, je potrebné tieto legislatívne skratky dodržiavať v celom texte zákona.
27.K čl. II bod 43
V čl. II bode 43 v § 21a ods. 13 a ods. 14 sa na konci úvodnej vety pripája čiarka.
Dopĺňa sa chýbajúca čiarka na konci úvodných viet uvedených ustanovení.
28.K čl. II bod 43
V čl. II bode 43 v § 21a ods. 14 písm. a) sa za slovo „ktorá“ vkladajú slová „k 30. júnu 2018“.
Obdobne ako je to v čl. II bode 43 § 21a ods. 13 písm. a) sa jednoznačne uvádza, že ide o osobu, ktorá danú funkciu vykonáva ku dňu, ktorý predchádza dňu transformácie.
29.K čl. II bod 43
V čl. II bode 43 v § 21a ods. 15 sa slová „10 až 14“ nahrádzajú slovami „11 až 14“.
Oprava nesprávneho vnútorného odkazu. V § 21a ods. 10 nie je upravené pôsobenie osôb vo funkciách, resp. členstvo v orgánoch verejnej výskumnej inštitúcie.
30.K čl. II bod 43
V čl. II bode 43 v § 21a sa odkazy 17a až 17h označujú ako odkazy 23 až 30.
V nadväznosti na to sa primerane upraví označenie poznámok pod čiarou a úvodná veta k poznámkam pod čiarou.
7
Legislatívno-technická úprava. Vzhľadom na skutočnosť, že čl. II bod 42, ktorým sa vypúšťa tretia časť zákona vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 17 22, nadobudne v zmysle čl. XVI účinnosť 1. júla 2018 a čl. II bod 43 1. januára 2018, je potrebné z dôvodu chronológie číslovania odkazov prečíslovať odkazy v čl. II bode 43 v § 21a tak, aby nadväzovali na doterajšie číslovanie odkazov.
31.K čl. IV
V čl. IV v § 1 ods. 2 písm. b) sa slovo „zákona“ nahrádza slovom „predpisu“.
Legislatívno-technická úprava. Zosúladenie s bodom 18 prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov.
32.K čl. V bod 1
V čl. V bode 1 v § 1 ods. 1 písm. i) sa nad slovom „inštitúcie“ odkaz 4a)“ označuje ako odkaz „4aa)“.
V nadväznosti na to sa primerane upraví aj znenie úvodnej vety k poznámke pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou.
Legislatívno-technická pripomienka. Odkaz 4a je použitý v § 1 ods. 1 písm. j) zákona č. 553/2003 Z. z. Nový odkaz sa tak vkladá medzi odkaz 4 v § 1 ods. 1 písm. f) a odkaz 4a v § 1 ods. 1 písm. j).
33.K čl. VI bod 2
V čl. VI bode 2 v § 19 ods. 12 sa za slovom „inštitúcia“ vypúšťa slovo „môžu“.
Vypúšťa sa nadbytočné slovo, ktoré v § 19 ods. 12 zákona č. 523/2004 Z. z. je, a preto by jeho doplnenie spôsobilo duplicitu.
34.K čl. VIII bod 6
V čl. VIII bode 6 v § 16 ods. 7 písm. c) sa vypúšťajú slová „štátnej správy“.
Legislatívno-technická pripomienka. V súlade s bodom 8 prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov je potrebné legislatívnu skratku „ústredný orgán“ zavedenú v § 7 písm. a) zákona č. 172/2005 Z. z. používať v celom texte zákona.
35.K čl. VIII bod 7
V čl. VIII bode 7 sa na konci dopĺňa táto veta: „Poznámka pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťa.“.
Legislatívno-technická pripomienka. Vzhľadom na vypustenie odkazu 21 v rámci nového znenia § 16 ods. 9 zákona č. 172/2005 Z. z. je potrebné vypustiť aj poznámku pod čiarou k tomuto odkazu.
8
36.K čl. IX
V čl. IX v § 3 ods. 1 písm. j) sa nad slovo „republiky“ umiestňuje odkaz 10a)“ a súčasne sa nad slovom „inštitúcia“ odkaz „10a)“ označuje ako odkaz „10b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie: 10a) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 10a sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 10b a vypúšťajú sa v nej slová „Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,“.
V nadväznosti na tieto zmeny sa upraví aj úvodná veta k poznámkam pod čiarou.
V zmysle bodu 18 prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov sa odkaz umiestňuje nad právny pojem, na ktorý sa odkazuje. Nie je preto možné pod jeden odkaz na konci ustanovenia zahrnúť viaceré pojmy uvedené v tomto ustanovení. Z tohto dôvodu je potrebné nad každým pojmom uviesť samostatný odkaz.
37.K čl. XI
V čl. XI v § 3 ods. 1 sa nad slovom „inštitúcia“ odkaz „3a)“ označuje ako odkaz „2a)“.
V nadväznosti na to sa primerane upraví aj znenie úvodnej vety k poznámke pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou.
Legislatívno-technická pripomienka. V zmysle Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov sa odkazy číslujú priebežne a ak sa vkladá nový odkaz, označí sa číslom zhodným s číslom odkazu, ktorý mu predchádza a pripojením malého písmena abecedy. Nový odkaz sa tak vkladá medzi odkaz 2 v § 2 ods. 2 písm. a) a odkaz 3 v § 3 ods. 1 zákona č. 525/2010 Z. z.
38.K čl. XII
V čl. XII úvodnej vete novelizačného bodu sa slová „§ 3 sa dopĺňa“ nahrádzajú slovami „V § 3 sa odsek 1 dopĺňa“.
Zákonom č. 146/2017 Z. z. sa § 3 zákona č. 526/2010 Z. z. doplnil novým odsekom 2, pričom doterajší text § 3 sa označil ako odsek 1. Je preto potrebné jednoznačne identifikovať odsek, ktorý sa dopĺňa novým písmenom.
39.K čl. XII
V čl. XII v § 3 písm. k) sa nad slovom „inštitúcii“ odkaz 8a)“ označuje ako odkaz 8aa)“.
V nadväznosti na to sa primerane upraví aj znenie úvodnej vety k poznámke pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou.
Legislatívno-technická pripomienka. Odkaz 8a je použitý v § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 526/2010 Z. z. Nový odkaz sa tak vkladá medzi odkaz 8 v § 3 ods. 1 písm. g) a odkaz 8a v § 3 ods. 2 písm. b).