ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
51. schôdza
Číslo: CRD-1154/2017
246
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 4. septembra 2017
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava PAŠKU, Márie JANÍKOVEJ, Edity PFUNDTNER, Ľubomíra ŽELIEZKU a Martiny ŠIMKOVIČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov (tlač 598)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava PAŠKU, Márie JANÍKOVEJ, Edity PFUNDTNER, Ľubomíra ŽELIEZKU a Martiny ŠIMKOVIČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov (tlač 598);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava PAŠKU, Márie JANÍKOVEJ, Edity PFUNDTNER, Ľubomíra ŽELIEZKU a Martiny ŠIMKOVIČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov (tlač 598) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 246
zo 4. septembra 2017
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava PAŠKU, Márie JANÍKOVEJ, Edity PFUNDTNER, Ľubomíra ŽELIEZKU a Martiny ŠIMKOVIČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov (tlač 598)
________________________________________________________________________
1.V čl. I úvodnej vete návrhu zákona sa slovo „náro0da“ nahrádza slovom „národa“.
Gramatická oprava zjavnej nesprávnosti.
2.V čl. I bode 8 § 12 ods. 1 sa slovo „menujú“ nahrádza slovom „vymenúvajú“.
Formulačná úprava na účel zosúladenia pojmológie.
3.V čl. I bode 9 § 12 ods. 3 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „len vtedy,“ a v písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
Legislatívno-technická úprava.
4.V čl. I bode 10 § 12 ods. 4 písm. a) sa za slovo „predsedu“ vkladajú slová „správnej rady“.
Formulačná precizácia.
5.V čl. I bode 20 § 14 ods. 2 prvej vete sa slová „ústav u“ nahrádzajú slovom „ústavu“, slová „inými všeobecne záväznými“ sa nahrádzajú slovom „ostatnými“ a slová „ostatnými vnútornými“ sa nahrádzajú slovom „vnútornými“.
Gramatická oprava a formulačná úprava v § 14 ods. 2 prvej vete; dozorná rada dozerá na činnosť a hospodárenie ústavu.
6.V čl. I bode 22 § 30 ods. 1 sa vypúšťa slovo „dňom“.
Formulačná úprava.