VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-1147/201724. schôdza výboru
Záznam
K návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona Hrnka, Dušana Čaploviča, Jaroslava Pašku a Tibora Bernaťáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (tlač 594) bola zvolaná 24. schôdza Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci na 4. septembra 2017 o 14.00 h.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Z 13 členov výboru pre sociálne veci boli prítomní 3 členovia.
Alena B a š i s t o v á
predsedníčka výboru
overovatelia výboru:
Magdaléna Kuciaňová