Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre kultúru a médiá
24. schôdza výboru
K číslu: CRD-1153/2017
69
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre kultúru a médiá
z 31. augusta 2017
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana JARJABKA, Dušana ČAPLOVIČA, Ľubomíra PETRÁKA a Miroslava ČÍŽA na vydanie zákona o Štátnej cene Alexandra Dubčeka (tlač 597).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
prerokoval
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana JARJABKA, Dušana ČAPLOVIČA, Ľubomíra PETRÁKA a Miroslava ČÍŽA na vydanie zákona o Štátnej cene Alexandra Dubčeka (tlač 597);
A. súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana JARJABKA, Dušana ČAPLOVIČA, Ľubomíra PETRÁKA a Miroslava ČÍŽA na vydanie zákona o Štátnej cene Alexandra Dubčeka (tlač 597);
B. odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana JARJABKA, Dušana ČAPLOVIČA, Ľubomíra PETRÁKA a Miroslava ČÍŽA na vydanie zákona o Štátnej cene Alexandra Dubčeka (tlač 597) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe uznesenia;
C.ukladá predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní.
Viera Dubačová, v. r Dušan Jarjabek, v. r.
overovateľka výboru predseda výboru
2
Príloha k uzneseniu č. 69
z 31. augusta 2017
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana JARJABKA, Dušana ČAPLOVIČA, Ľubomíra PETRÁKA a Miroslava ČÍŽA na vydanie zákona o Štátnej cene Alexandra Dubčeka (tlač 597)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I sa pred doterajší § 1 vkladajú nové § 1 až 5, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Základné ustanovenia
§ 1
Tento zákon upravuje zriadenie a udeľovanie štátnych cien za zásluhy, výsledky práce alebo činy mimoriadne významné pre rozvoj jednotlivých oblastí spoločenského, ekonomického alebo kultúrneho života v Slovenskej republike.
§ 2
Zriaďujú sa
a) štátna cena Jozefa Miloslava Hurbana a
b) štátna cena Alexandra Dubčeka.
Štátna cena Jozefa Miloslava Hurbana
§ 3
(1) Udelením štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana oceňuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky jednotlivca alebo kolektív za jeho mimoriadne významné zásluhy, výsledky práce alebo pôsobenie v oblasti legislatívy, práva, rozvoja demokracie alebo ústavnosti v Slovenskej republike. Štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana možno udeliť aj občanovi iného štátu.
(2) Štátna cena Jozefa Miloslava Hurbana pozostáva z listiny o udelení štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana s vyobrazením Jozefa Miloslava Hurbana.
(3) Ocenenému patrí čestný titul „Nositeľ štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana“.
3
(4) Deň slávnostného odovzdávania štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana sa ustanovuje každoročne na 1. septembra; predseda Národnej rady Slovenskej republiky môže určiť aj iný deň slávnostného odovzdávania štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana.
§ 4
(1) Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhoduje o udelení štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana na základe návrhu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky môže udeliť štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana aj bez návrhu.
(2) Podnet na predloženie návrhu na udelenie štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana môže Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky predkladať fyzická osoba alebo právnická osoba pôsobiaca v oblasti podľa § 3 ods. 1; podnet sa podáva do 31. mája príslušného roka.
(3) Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky môže požiadať o zaujatie stanoviska k podnetu štátny orgán, do ktorého pôsobnosti patrí činnosť, za ktorú sa udeliť štátna cena Jozefa Miloslava Hurbana. Štátny orgán je povinný predložiť stanovisko do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti.
(4) Podnet podľa odseku 2 obsahuje
a)meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly, dátum narodenia a adresu bydliska toho, v prospech koho sa predkladá podnet; ak ide o kolektív jeho názov alebo iné označenie a meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly, dátum narodenia a adresu bydliska každého jeho člena,
b)zdôvodnenie podnetu.
§ 5
(1) S udelením štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana je spojená finančná odmena vo výške 25-násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci rok zaokrúhlený nahor na celé euro.
(2) Náklady spojené s udelením štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana vrátane finančnej odmeny podľa odseku 1 sa uhrádzajú z rozpočtovej kapitoly Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky.“.
Doterajšie paragrafy sa primerane prečíslujú.
4
V súvislosti s vložením nových § 1 5, upravujúcich udeľovanie štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana, sa v názve zákona slová „Štátnej cene“ nahrádzajú slovami „štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene“.
V novovložených § 1 5 sa návrh zákona rozširuje o zriadenie štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana, ktorou predseda Národnej rady Slovenskej republiky oceňuje občanov Slovenskej republiky za ich mimoriadne významné zásluhy, výsledky práce alebo pôsobenie v oblasti legislatívy, práva, rozvoja demokracie alebo ústavnosti v Slovenskej republike. Túto štátnu cenu predseda Národnej rady Slovenskej republiky slávnostne odovzdá každoročne 1. septembra, prípadne v iný deň, ak tak rozhodne.
Navrhuje sa, aby predseda Národnej rady Slovenskej republiky udeľoval štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana na základe návrhu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Podnet na udelenie štátnej ceny môže podať ústavnoprávnemu výboru fyzická osoba alebo právnická osoba pôsobiaca v oblasti udeľovania tejto štátnej ceny. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky bude môcť udeliť štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana aj bez návrhu.
Taktiež sa navrhuje spojiť s udelením štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana finančnú odmenu vo výške 25-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci rok zaokrúhlený nahor na celé euro. Táto bude uhrádzaná z rozpočtovej kapitoly Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky.
V súvislosti s navrhovanou úpravou sa navrhuje upraviť názov zákona a doplniť základné ustanovenia.
2.V čl. I doterajšie § 1 až 4 vrátane nadpisov znejú:
„Štátna cena Alexandra Dubčeka
§ 1
(1) Udelením štátnej ceny Alexandra Dubčeka oceňuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) jednotlivca alebo kolektív, ktorý sa významne zaslúžil o rozvoj v oblasti hospodárstva, vedy a techniky, školstva, kultúry, umenia, športu, sociálnej oblasti alebo v inej oblasti spoločenského života, alebo za významné šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. Štátnu cenu Alexandra Dubčeka možno udeliť aj občanovi iného štátu.
(2) Štátna cena Alexandra Dubčeka pozostáva z listiny o udelení štátnej ceny Alexandra Dubčeka s vyobrazením Alexandra Dubčeka.
(3) Ocenenému patrí čestný titul „Nositeľ štátnej ceny Alexandra Dubčeka“.
5
(4) Štátna cena Alexandra Dubčeka sa slávnostne odovzdáva spravidla pri príležitosti štátneho sviatku. Štátnu cenu Alexandra Dubčeka možno slávnostne odovzdať aj pri príležitosti významného životného jubilea toho, komu sa štátna cena Alexandra Dubčeka udeliť alebo v iný deň, ak tak rozhodne vláda.
(5) Ak sa udeľuje štátna cena Alexandra Dubčeka in memoriam, slávnostne sa odovzdá pozostalému manželovi, prípadne inej blízkej osobe. 1) Medzi príbuznými rozhoduje stupeň príbuzenstva2) a pri rovnakom stupni príbuzenstva prednosť vekovo staršia osoba.
§ 2
(1) Podnet na udelenie štátnej ceny Alexandra Dubčeka (ďalej len „podnet“) môže podať fyzická osoba alebo právnická osoba.
(2) Podnet sa podáva vláde prostredníctvom Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) do konca roka, ktorý predchádza roku v ktorom sa štátna cena udeliť. Pri príležitosti významného životného jubilea treba podať podnet v dostatočnom časovom predstihu. Vláda môže udeliť štátnu cenu aj bez podnetu.
(3) Podnet obsahuje
a) meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly, dátum narodenia a adresu bydliska toho, v prospech koho sa predkladá podnet; ak ide o kolektív jeho názov alebo iné označenie a meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly, dátum narodenia a adresu bydliska každého jeho člena,
b) zdôvodnenie podnetu,
c) príležitosť, pri ktorej sa má slávnostne odovzdať štátna cena Alexandra Dubčeka.
§ 3
(1) Vláda rozhoduje o udelení štátnej ceny Alexandra Dubčeka na základe vyjadrenia poradného orgánu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „poradný orgán“), ktorý na tento účel zriadi; štatút poradného orgánu schvaľuje vláda.
(2) Úrad vlády predloží podnet pred rokovaním vlády poradnému orgánu na vyjadrenie.
(3) Úrad vlády môže požiadať o zaujatie stanoviska k podnetu štátny orgán, do ktorého pôsobnosti patrí činnosť, za ktorú sa udeliť štátna cena Alexandra Dubčeka. Štátny orgán je povinný predložiť stanovisko do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti, inak sa na jeho stanovisko nemusí prihliadať.
6
§ 4
(1) S udelením štátnej ceny Alexandra Dubčeka je spojená finančná odmena vo výške 25-násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom sa predloží podnet zaokrúhlený nahor na celé euro.
(2) Náklady spojené s udelením štátnej ceny Alexandra Dubčeka vrátane finančnej odmeny podľa odseku 1 sa uhrádzajú z rozpočtovej kapitoly úradu vlády. Správu vecí štátnej ceny a úlohy spojené s organizačným, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti poradného orgánu vykonáva úrad vlády.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:
1) § 116 Občianskeho zákonníka.
2) § 117 Občianskeho zákonníka.“.“.
V novonavrhovanom znení § 1 4 sa ustanovuje možnosť udeliť štátnu cenu občanom Slovenskej republiky a cudzincom pôsobiacim na jej území. Keďže o významný rozvoj v jednotlivých oblastiach spoločenského života sa môže zaslúžiť aj cudzinec, ktorý nepôsobí na území Slovenskej republiky, napr. honorárny konzul, návrh zákona sa rozširuje aj o možnosť udeliť štátnu cenu cudzincovi, ktorý sa zaslúžil o významný rozvoj v jednotlivých sférach spoločenského života, avšak nepôsobí na území Slovenskej republiky.
Z dôvodu komplexnosti úpravy sa navrhujue ustanoviť, aby sa štátna cena spravidla udeľovala pri príležitosti štátneho sviatku, ako aj pri príležitosti životného jubilea, prípadne in memoriam.
Navrhuje sa ustanoviť jednotlivé štádia procesu udeľovania štátnej ceny Alexandra Dubčeka. Nakoľko navrhovaná viacstupňovosť procesu obsiahnutého v návrhu zákona môže predstavovať neprimeranú administratívnu a časovú náročnosť na administratívne spracovanie podnetov na udelenie štátnej ceny, ustanovuje sa administratívny proces pozostávajúci z predloženia návrhu na udelenie štátnej ceny Úradom vlády Slovenskej republiky vláde Slovenskej republiky po jeho posúdení poradným orgánom vlády a po vyjadrení vecne príslušného štátneho orgánu.
Výslovne sa ustanovuje, že náklady spojené s udelením štátnej ceny vrátane finančnej odmeny sa uhrádzajú z rozpočtovej kapitoly úradu vlády. Správu vecí štátnej ceny a úlohy spojené s organizačným, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti poradného orgánu bude vykonávať Úrad vlády Slovenskej republiky.
3.V čl. I sa vypúšťajú § 5 až 7.
7
Doterajšie paragrafy sa primerane prečíslujú.
Vypustenie ustanovení doterajších § 5 7 z dôvodu komplexnej vecnej úpravy problematiky v novonavrhovanom znení doterajších § 1 až 4.
4.V čl. I sa pod § 8 vkladá nadpis, ktorý znie: „Účinnosť“.
Legislatívno-technická úprava.